Gebiedsontwikkeling Maaskemp

Algemeen

In het coalitieakkoord heeft de gemeenteraad vastgelegd aan de slag te willen gaan met ontwikkeling van de Maaskemp: de uiterwaarden van de Maas. Dit is (globaal) het gebied tussen de brug naar Oeffelt (N264), de Maas, het Genneper Huys en de N271. Met deze gebiedsontwikkeling komen ambities op het vlak van hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie samen.

Hoogwaterveiligheid, Maasheggen, waterrecreatie, cultuurhistorie en wonen

Het gebied biedt recreatief-toeristische kansen in combinatie met andere ontwikkelingen, zoals het versterken van de verbinding tussen de historische kern van Gennep en de Maas, de aanleg van een kleinschalige woonbootwijk, de realisatie van Maasheggen, het verbeteren van de cultuurhistorische beleefbaarheid en rivierverruiming. Een zorgvuldige uitwerking, samen met de gemeenteraad en belanghebbenden, komt ten goede aan het voorzieningenniveau voor onze inwoners.

Dialoog als start van een zorgvuldig, gefaseerd proces

Teunesen Zand en Grint B.V. bezit gronden in dit gebied. Als belanghebbende partij hebben zij het verzoek ingediend een dialoog op te starten over de gebiedsontwikkeling van de Maaskemp. Daarom organiseerden we op 20 maart 2023 een (openbare) raadsinformatiebijeenkomst om de inzichten van onder meer de raadsleden op te halen bij deze ontwikkeling. De opbrengst hiervan is een geheel van belangen en inzichten dat om een zorgvuldig, gefaseerd proces vraagt. Zoals de samenhang met andere projecten zoals het Genneper Huys, de herontwikkeling van het gebied tussen de N271 en de Loswal en het realiseren van een aantrekkelijk uitloopgebied vanuit Heijen richting Maas. De raad is aan zet om deze afwegingen te maken. Ook gaan we met de raad in gesprek over het mogelijke proces van de gebiedsontwikkeling en de samenwerking met de initiatiefnemer. 

Raadsbijeenkomsten

Op 5 februari 2024 werd een procesvoorstel voor de gebiedsontwikkeling Maaskemp gepresenteerd aan gemeenteraad en belangstellenden. 
Op 3 juli 2023 discussieerde de gemeenteraad tijdens een besloten bijeenkomst over de toekomst van de Maaskemp. Afgesproken werd dat de inhoud van de bijeenkomst openbaar gemaakt zou worden. 
De presentaties en het zakelijk verslag van de bijeenkomsten treft u hieronder als bijlagen aan. 

Raadsbesluit

Op 15 april 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Proces Gebiedsontwikkeling Maaskemp en met financiering van de Agenderingsfase van het proces. De Agenderingsfase zal ongeveer 9 maanden duren. Deze fase start met een gericht (participatie-)proces, waarbij de bevoegde gezagen (gemeente, RWS, provincie Limburg en Waterschap Limburg) en belangrijkste stakeholders in het gebied betrokken worden. Zo kunnen de overheden een gezamenlijke visie en agenda ontwikkelen voor de Maaskemp. De Agenderingsfase eindigt - na besluitvorming door de gemeenteraad - met een gebiedsvisie en een gebiedsagenda, waarbij potentiƫle partners kunnen aangeven in welke vorm ze mee willen doen aan het vervolg. Uiteraard wordt de participatie in het vervolg van het proces breder opgepakt.

Wilt u meer informatie?

Bekijk dan de bijlagen onderaan deze pagina. Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar gemeente@gennep.nl onder vermelding van Maaskemp. Indien u dat wenst, kunnen wij u vervolgens actief informeren bij ontwikkelingen over dit onderwerp.