Routeboek Programma Versterking Vrijetijdseconomie

Het Routeboek Programma Versterking Vrijetijdseconomie bevat een inventarisatie van ideeën, plannen en projecten die een bijdrage (kunnen) leveren aan de versterking van de vrijetijdseconomie van de gemeente Gennep.
Deze ideeën, plannen en projecten zijn vertaald naar 63 projectfiches. Elk projectfiche bevat een omschrijving van het idee en beknopte toelichtingen over onder andere de aanleiding, impact, belanghebbenden, activiteiten, kosten en rollen van het college en de raad.

In de leeswijzer en inhoudsopgave staat een uitgebreide inhoudsopgave van alle projectfiches, verdeeld in programmalijnen en geordend op geografische verspreiding. De projectfiches zijn geordend op de vijf lijnen die het fundament van het programma vormen. Het gaat het om de volgende programmalijnen:

  1. Natuur en landschap
  2. Cultuurhistorie
  3. Verblijfsrecreatie
  4. Dagrecreatie
  5. Marketing en promotie

Het routeboek is nadrukkelijk een levend document. Dit betekent dat er altijd projecten aan het boek kunnen worden toegevoegd dan wel kunnen worden geschrapt, gewijzigd of geactualiseerd. Dit kan bijvoorbeeld naar aanleiding van overleg met derden gebeuren. Of op basis van input en besluitvorming van de raad of op basis van ontwikkelingen in de samenleving. Suggesties voor nieuwe onderwerpen of voor aanpassing van bestaande projectfiches kunnen gedaan worden door ons hierover via mail te informeren.

De dynamiek van het routeboek en de projecten/ideeën vormen de essentie van het Programma Versterking Vrijetijdseconomie. Het gaat dus niet om een statische inventarisatie, maar om een routeboek dat voert naar de stip op de horizon: de door de raad gewenste zich (steeds) versterkende vrijetijdseconomie.