Beschermde dieren en planten

In de Wet Natuurbescherming (Wnb) staan regels voor de bescherming van dieren en planten in Nederland. Die wet geldt overal in Nederland en voor iedereen: bedrijven, particulieren, organisaties en overheden.

Als u van plan bent om werkzaamheden (bijvoorbeeld het kappen van bomen; na-isoleren, slopen of renoveren van een gebouw of andere ruimtelijke ingrepen) uit te voeren, is het belangrijk dat u op tijd in het projectgebied en de aanwezige gebouwen onderzoek doet naar de aanwezigheid van de beschermde soorten en hierbij de noodzakelijke maatregelen treft. 

Wat is de Wet natuubescherming (Wnb)

De Wnb gaat over de bescherming van dieren en planten die in het wild voorkomen, zodat het voortbestaan van hun populatie gewaarborgd blijft. Deze wet kent een aantal verbodsbepalingen. Zo is het verboden om beschermde dieren te doden, te vangen of te verstoren of nesten en verblijfplaatsen van beschermde dieren te beschadigen of vernielen. Voor beschermde planten is het verboden op deze te plukken of de plek waar de planten groeien te vernielen. In de Wnb is ook een algemene verplichting opgenomen, de zogenaamde zorgplicht. Dit betekent dat iedereen voldoende zorg moet dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving en dat nadelige effecten zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. 

Provincie Limburg

De provincie Limburg is het bevoegd gezag voor de Wet Natuurbescherming. Op de website van de provincie is meer informatie te vinden:

In de brochure  ‘Wat heeft soortenbescherming met uw werkzaamheden te maken?’, wordt het ook allemaal uitgelegd.

Natuurwaardenkaart Gennep

In de gemeente Gennep is door middel van een Natuurwaardenkaart in beeld gebracht welke beschermde dieren tot nu toe zijn aangetroffen en dus te verwachten zijn. De natuurwaardenkaart is een hulpmiddel om bij veel voorkomende onderhouds- en beheerwerkzaamheden met gebruik van een Gedragscode binnen de grenzen van de Wet Natuurbescherming te blijven. De natuurwaardenkaart kan ook worden gebruikt als vertrekpunt voor flora- en fauna-onderzoek bij ruimtelijke ingrepen, zoals verbouwingen, sloop of nieuwbouw. Vervolgens is veldonderzoek nodig op de project-locatie, en eventueel vervolgonderzoek en ontheffing.

Let op: zelfs als er vooraf niets te vinden is op de Natuurwaardenkaart, of door middel van onderzoek: de zorgplicht blijft altijd gelden, ook tijdens de uitvoering! Voorzichtigheid is geboden. 

Naar de natuurwaardenkaart