Boom kappen

Inleiding

Voor het kappen of rigoreus snoeien van een beschermde waardevolle boom of houtopstand is een 'Omgevingsvergunning – kap' nodig. Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom

Waardevolle bomen en beschermde houtopstanden 

Het doel van het nieuwe kapbeleid dat per 1 mei 2020 inwerking is getreden, is om de meest waardevolle bomen en boomstructuren (lanen, houtopstanden maar ook maasheggen) te beschermen. De gemeente beschermt minder bomen, waardoor burgers meer zeggenschap hebben over de bomen in hun achtertuin. De bescherming van de waardevolle bomen is wel strenger dan voorheen. Bomen en structuren die al via een andere regelgeving (bijvoorbeeld de Wet natuurbescherming) zijn beschermd, worden niet meer door de gemeente beschermd.

De kaders van het nieuwe beleid zijn beschreven in het document Bescherming bomen – kapbeleid 2018. Dit document en de bijbehorende Verordening Bescherming Houtopstanden Gennep zijn per 1 mei 2020 in werking getreden. Dat betekent dat vergunningsaanvragen voor kap die vanaf die datum binnen zijn gekomen, ook getoetst worden aan het nieuwe beleid en de bijbehorende Verordening Beschermde houtopstanden – Gennep.

Hoe werkt het?

Wat zijn beschermde bomen en houtopstanden?

U heeft een vergunning nodig voor het kappen van bomen of houtopstanden die beschermd zijn. Het college heeft op 14 april 2020 besloten welke bomen en houtopstanden dat precies zijn:

 • Beschermde houtopstanden – Waardevolle bomen: Dit zijn individuele bomen die voldoen aan de criteria, zoals die in het Kapbeleid 2018 zijn vastgelegd. Een belangrijk deel bevindt zich op particuliere grond. Waardevolle bomen zijn weergegeven als genummerde stippen op de kaart. De lijst Waardevolle bomen vervangt de lijst markante bomen, zoals deze in het vorige beleid werden genoemd.
 • Beschermde houtopstanden – Laanstructuren/laanbeplantingen: Dit zijn de meest belangrijke laanstructuren, veelal op gemeentelijk eigendom. De beschermde laanstructuren zijn weergegeven als groene lijnen op de kaart.
 • Maasheggen: Dit zijn de meidoorn- of gemengde hagen en struwelen in het Maasdal, weergegeven als gele lijnen op de kaart.

De eigenaar van een beschermde (waardevolle) boom is verplicht om deze zo goed mogelijk in stand te houden. Schade of dreigende schade aan een beschermde boom of houtopstand, zoals ziekte of stormschade, moet worden gemeld.

Vergunning voor kap van een beschermde waardevolle boom of houtopstand aanvragen

Via omgevingswet.overheid.nl kunt u een vergunning aanvragen. Omdat er minder bomen bescherming genieten, zal het minder vaak nodig zijn een kapvergunning aan te vragen dan voorheen. Weet u niet goed of u een vergunning nodig heeft voor het kappen van een boom, of lukt het aanvragen van een vergunning via Omgevingsloket online niet? Neem dan eerst contact op met het Omgevingsloket van gemeente Gennep (T: 0485 494141). Onze medewerkers helpen u graag verder.

In de Verordening Beschermde Houtopstanden is vastgelegd wanneer voor een beschermde boom toch een kapvergunning kan worden verleend (de zogenaamde toetsingscriteria – artikel 4). De vergunning wordt uitsluitend verleend indien:

 1. Een zwaarwegend algemeen maatschappelijk belang opweegt tegen het belang dat gediend is met behoud van de houtopstand;
 2. Een zwaarwegend individueel belang opweegt tegen het belang dat gediend is met behoud van de houtopstand;
 3. Instandhouding van de houtopstand niet langer verantwoord is vanwege gevaar voor de omgeving of de volksgezondheid;

Bijzondere voorwaarden bij een vergunning

Het bevoegd gezag kan aan de vergunning voorschriften verbinden, zoals het opleggen van een herplantplicht of het doen van een storting aan het gemeentelijk Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied.

Wat moet ik doen?

Stappenplan voor eenvoudige aanvragen

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning volgens de ‘reguliere' procedure worden in grote lijnen de onderstaande stappen doorlopen.

Stap 1

U dient uw aanvraag in de bij de gemeente. Dit kan digitaal of op papier. Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding heeft u een DigiD-account nodig. U gaat naar omgevingswet.overheid.nl. In het Omgevingsloket online kunt u eerst een vergunningcheck doen. U voert dan uw locatie en werkzaamheden in. Vervolgens ziet u of u vergunningplichtig bent of geen van beide. Na het doorlopen van de check kunt u uw aanvraag zelf doen of laten verzorgen. Dit kan dus digitaal of op papier (door een aanvraagformulier uit te printen en op te sturen of in te leveren bij het gemeentekantoor). Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren. Via het Omgevingsloket kunt u een conceptverzoek indienen. Dit conceptverzoek heeft geen formele status. Met name bij de meer complexe projecten is het indienen van een dergelijk conceptverzoek aan te raden.

Stap 2

Als de aanvraag is ingediend, krijgt u van de gemeente een ontvangstbevestiging. We controleren daarna of de aanvraag compleet is. Als blijkt dat er stukken ontbreken, dan wordt u hierover geïnformeerd. We geven daarbij aan binnen welke termijn u de ontbrekende informatie alsnog kunt aanleveren.

Stap 3

De aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld en bekeken of deze aan alle wettelijke eisen voldoet. Zo kan er bij een bouwaanvraag onder meer gekeken worden naar regels uit het bestemmingsplan en de welstandsnota. De aanvraag wordt ook getoetst aan de technische eisen uit het Bouwbesluit zoals brandveiligheid en ventilatie.

Stap 4

De gemeente laat in principe binnen zes weken weten of u wel of geen omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u nodig heeft om uw aanvraag compleet te maken (zie stap 2), wordt bij de beslistermijn van de gemeente opgeteld. Deze termijn kan eenmalig met zes weken worden verlengd. We publiceren de verleende vergunning in de gemeenterubriek. Belanghebbenden zoals omwonenden hebben dan nog maximaal zes weken de tijd om bezwaar in te dienen. Daarna is uw vergunning definitief

 • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
 • Via omgevingswet.overheid.nl checkt u of u een vergunning nodig hebt.
 • Als blijkt dat u een vergunning nodig hebt, kunt u die direct aanvragen met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).
 • Geef in uw aanvraag aan:
  • om wat voor soort boom het gaat;
  • waar de boom staat;
  • of het om een of meerdere bomen gaat;
  • hoe u het kappen aan wilt pakken;
  • waarom u de boom wilt kappen.
 • Als de boom ziek is, voegt u een verklaring van een boomdeskundige toe.

Wat kost het?

Prijzen per 1 januari 2024

 • Leges omgevingsvergunning kappen  € 116,00

Hoe lang duurt het?

Zonder vergunning een beschermde boom kappen

Als de beschermde houtopstand zonder de vereiste vergunning is gekapt, kan het bevoegd gezag een herplantplicht opleggen, of opleggen een bijdrage te storten in het gemeentelijk Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied.

Over controle op het kappen

Bij overtredingen van de vergunning kan onze handhaver proces-verbaal op laten maken door de milieupolitie. De Officier van Justitie beslist vervolgens wat er met het proces-verbaal gebeurt. Een overtreding kan u uiteindelijk een geldboete opleveren of een hechtenis.