Verkeersontsluiting Haven Heijen

Stand van zaken uitbreiding haven Heijen en verkeersafwikkeling

Met de uitbreiding van de haven op bedrijventerrein Hoogveld willen provincie, gemeente en bedrijven werken aan een duurzamer vrachtvervoer in de regio, door meer vervoer over water. De gemeenteraad heeft op 31 januari 2022 het bestemmingsplan Haven Heijen vastgesteld. Dit besluit en bijbehorende documenten kunt u vinden op www.gennep.nl/havenheijen.

Er zijn vele onderzoeken nodig om inzichtelijk te maken wat het effect van de uitbreiding is op de leefomgeving. Hiervan is de afwikkeling van al het verkeer van en naar de haven een belangrijk onderdeel. Om de beoogde uitbreiding van de haven in gebruik te nemen, moet er eerst een plan komen voor de verkeersafwikkeling, de zogenoemde ‘alternatieve ontsluiting’.

Maatwerk staat centraal

In de raadsvergadering van 13 maart 2023 heeft de raad een amendement (wijziging van het raadsbesluit) aangenomen over de alternatieve ontsluiting van het verkeer. Hierin stelt de raad dat maatwerk centraal moet staan in de uitwerking van de verkeersafwikkeling. Dat betekent dat rekening gehouden moet worden met de belangen van de betrokkenen – omwonenden en aanliggende bedrijven – die zij kenbaar hebben gemaakt in de gevoerde gesprekken in 2022, na vaststelling van het bestemmingsplan. Die gesprekken hebben meer inzicht gegeven in de wensen voor een betere verkeersafwikkeling met veiligere kruisingen, bereikbaarheid van bedrijven en de optie tot vrijwillige uitkoop van omwonenden aan de Hoofdstraat.

Verkeersafwikkeling als losstaand project

Het college van B&W heeft na het raadsbesluit overlegd met de initiatiefnemers Teunesen Zand en Grint en AVG Beheer. De initiatiefnemers is verzocht de belangen van de betrokkenen mee te nemen in de uiteindelijke uitwerking van de alternatieve verkeersontsluiting. Het onderzoek en de uitvoering van de verkeersafwikkeling staan de realisatie van de uitbreiding van de haven niet in de weg. Maar het is wel zo dat de uitbreiding niet eerder in gebruik genomen mag worden dan dat de alternatieve ontsluiting gerealiseerd is. Dit is vastgelegd in de regels van het bestemmingsplan Haven Heijen dat de raad heeft vastgesteld. Deze twee projecten worden dus los van elkaar uitgevoerd.  

Van wensen naar een maatwerkplan

In de gevoerde gesprekken tussen de initiatiefnemers en de betrokkenen zijn belangen, kansen en zorgen besproken. Op basis hiervan passen de initiatiefnemers het plan voor de verkeersafwikkeling aan. Dit koppelen zij terug naar de betrokkenen en er vindt weer overleg plaats tussen de initiatiefnemers en de gemeente. Zo wordt het plan beter en is er minder kans op klachten of bezwaren achteraf. Ook helpt het de gemeente een zorgvuldig besluit te nemen. Het streven is om het ontwerpbestemmingsplan voor de verkeersafwikkeling eind 2023 ter inzage te leggen.

De planning van de uitbreiding van de haven is vertraagd door een beroepsprocedure bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan. Wat dit betekent voor de planning is op dit moment nog onduidelijk.

Meer weten? Kijk op www.gennep.nl/havenheijen.