Verbindingsweg Milsbeek

Met de aanleg van de Verbindingsweg zetten we een eerste stap in het plan om de kernen Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide te ontlasten van doorgaand verkeer.

Waarom doen we dit?

De Zwarteweg is een doorgaande weg binnen de bebouwde kom van Milsbeek, waar relatief veel vrachtverkeer over rijdt. De van oorsprong provinciale weg is onderdeel van de route tussen de N271 en Groesbeek en heeft een duidelijke verkeersontsluitende functie. Doordat de weg smal is en er naast (vracht)auto’s ook fietsers van de weg gebruikmaken, levert dit verkeersonveilige situaties op en staat de leefbaarheid voor omwonenden onder druk.

Duurzame oplossing

Met de aanleg van de Verbindingsweg zorgen we voor een duurzame oplossing voor het verkeer rondom Milsbeek. Doordat het gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk via de Verbindingsweg wordt geleid, neemt het verkeer op de Zwarteweg af tot een hoeveelheid die past bij een normale woonstraat. De Zwarteweg, die deel uitmaakt van enkele populaire wandel- en fietsroutes, wordt daardoor veiliger. Voor wandelaars wordt daarnaast een wandelpad langs de Ringbaan, tussen Ebbekamp en de Zwarteweg, aan het routenetwerk toegevoegd.

Natuur en landschap

Naar aanleiding van een aanvullend flora- en faunaonderzoek is een plan opgesteld om de effecten op de aanwezige soorten in het gebied zoveel mogelijk te beperken. De nieuwe Verbindingsweg wordt op een natuurlijk wijze in het landschap ingepast en het ontwerp draagt bij aan een grotere biodiversiteit. Er wordt een afwisselend landschap teruggebracht met onder meer laanbeplanting, bosschages, struweelheggen en poelen met natuurvriendelijke oevers. Ook komen er faunapassages en diervriendelijke verlichting bij kruispunten.

Wat is de planning?

In de raadsvergadering van 8 november 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan. De volgende stap is de vergunningverlening voor de Verbindingsweg. Als deze is doorlopen, kan de aanleg van de weg starten. Volgens planning is dat in het derde kwartaal van 2022. Dit is afhankelijk van eventuele beroepsprocedures bij de Raad van State.

Voorkeursrecht

De raad heeft op 19 juli 2021 besloten een voorkeursrecht te vestigen op (delen van) percelen voor de Verbindingsweg Milsbeek. Het raadsbesluit met bijlagen vindt u onderaan deze pagina.

Ruiling van grond voor Verbindingsweg

Het college van B&W maakt bekend dat op 7 december 2021 is besloten om gemeentelijke agrarische grond te ruilen met inbrengers van agrarische grond voor de verbindingsweg Milsbeek. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de betreffende percelen. 

Wie brengt grond in voor verbindingsweg Milsbeek

Kadastrale en plaatselijke aanduiding + oppervlakte inbrengers grond voor verbindingsweg Milsbeek

Kadastrale en plaatselijke aanduiding + oppervlakte gemeentelijke ruilgrond

Particulier

(agrariër te Ottersum)

Inbrenger ruilt GNP C 767 (gedeeltelijk) en wel 2.619 m² van de 9.975 m², gelegen aan de Kromsteeg ten oosten van Milsbeek.

Tegen GNP C, nrs. 1828, gelegen in de oksel van de Kroonbeek te Milsbeek en 1931, gelegen aan de Goorseweg, noordelijk van de kern Ottersum, totaal 8.271 m² (met bijbetaling door inbrenger)

Parochiebestuur Hl. Johannes Den Doper

(te Ottersum)

Inbrenger ruilt GNP C 537 (ged.) en wel 2.240 m² van de 20.120 m² gelegen tussen de waterloop de Milsbeek en de Kromsteeg ten oosten van de kern Milsbeek.

Tegen GNP C, nrs. 767, gelegen tussen de Kroonbeek en de Kromsteeg te Milsbeek en 1829, (hernummerd tot GNP C 2026), gelegen oostelijk van GNP C 1828 in de oksel van de Kroonbeek,  (beide ged.) en wel 2650 m² van de 22.775 m²

Teunesen Zand en Grind BV (te Heijen)

Inbrenger ruilt 14.595 m², zijnde (delen van) de kad. percelen GNP C 1829 (hernummerd tot GNP C 2047), gelegen oostelijk van GNP C 1828 in de oksel van de Kroonbeek, alsmede gelegen bij de kern Milsbeek de kad. percelen OTS D, nrs.  3610, gelegen aan de Kroonbeek, 3611 gelegen tussen de Kroonbeek en de Driekronenstraat, 4489, gelegen aan de Kroonbeek, 4491, gelegen in de oksel van de Kroonbeek en de Ringbaan, 4130, gelegen aan de Driekronenstraat en 4132, gelegen in de oksel van de Oudedijk en de Ringbaan

Tegen OTS D 2498 (geheel), en wel 14.150 m², gelegen tussen de Kroonbeek en de Driekronenstraat te Milsbeek­­

De gemeente wil de Verbindingsweg in Milsbeek aanleggen. Daarvoor lopen er onderhandelingen over de verwerving van grond van eigenaren in en nabij het geplande tracé voor de weg. Gaat de gemeente over tot ruiling? Dan doen we dat alleen met grondeigenaren die grond inbrengen voor de realisatie van de Verbindingsweg. Daarom is er vooraf geen aankondiging gedaan van het voornemen tot ruiling.

Wilt u reageren of meent u aanspraak te hebben op ruiling van grond met de gemeente? Maak dit dan schriftelijk kenbaar bij het college van B&W, Postbus 9003, 6590 HD Gennep. Reageren kan tot en met 15 maart 2022.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de Verbindingsweg in Milsbeek kunt u contact opnemen met projectleider Kasper Bruijsten via het telefoonnummer (0485) 49 41 41 of het e-mailadres gemeente@gennep.nl.