Openbaarmakingen

Verzoek Wet open overheid: toegang tot publieke informatie

Sinds 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) van kracht. Deze wet geeft iedereen het recht op toegang tot publieke informatie. De Woo moet ervoor zorgen dat de overheid transparanter is en meer informatie actief openbaar maakt. Dit betekent dat overheidsinformatie beter toegankelijk, makkelijk vindbaar en uitwisselbaar moet zijn voor iedereen. De Woo draagt bij aan onze ambitie om een open, duidelijke en betrouwbare gemeente te zijn.

Maar let op: wij kunnen alleen Woo-verzoeken behandelen die gaan over het beleid van de gemeente Gennep. Het verzoek moet ook gaan om informatie die wij zelf beschikbaar hebben. Een Woo-verzoek is niet bedoeld voor het beantwoorden van vragen over uw persoonlijke situatie.

De wet kunt u nalezen op Overheid.nl.

Hoe openbaar is Gennep al?

De gemeente Gennep maakt al veel actief openbaar, zoals organisatiegegevens, raadstukken en collegebesluiten. Deze kunt u terugvinden op onze website.

Wilt u informatie inzien?

Dan kunt u uw verzoek om informatie elektronisch indienen middels dit E-formulier. Uw Woo-verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. U omschrijft duidelijk waarover u informatie wilt hebben en over welke periode het gaat.
  2. U vermeldt uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer en (e-mail)adres. Daarmee kunnen we u de informatie toesturen of extra informatie vragen over uw verzoek.
  3. We hebben de informatie die u vraagt in bezit.
  4. U vraagt informatie over het beleid van de gemeente Gennep. Dit kan ook gaan over de voorbereiding op of de uitvoering van het beleid.

De gemeente onderzoekt na uw verzoek of de gevraagde documenten openbaar gemaakt kunnen worden. Als de gemeente besluit dat dit kan, wordt uw Woo-verzoek openbaar gemaakt voor het publiek en krijgt u in principe binnen 4 weken een reactie op uw besluit. Deze termijn kan met 2 weken worden verlengd. In dat geval krijgt u op tijd een bericht met de reden waarom het langer duurt. Soms hebben we nog meer tijd nodig om alle informatie te beoordelen. Dan maken we afspraken met u over de afhandeling van uw Woo-verzoek.  

De gemeente kan ook besluiten dat de door u verzochte informatie niet openbaar gemaakt kan worden. In dat geval wordt uw verzoek om informatie afgewezen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij vertrouwelijke gegevens van personen of bedrijven die privacygevoelig zijn. Het kan ook zijn dat bepaalde informatie niet openbaar gemaakt wordt, omdat dit schadelijk kan zijn voor de veiligheid van Nederland.

Het kan ook gebeuren dat een document slechts deels openbaar gemaakt wordt. In het besluit om uw Woo-verzoek deels in behandeling te nemen en deels af te wijzen leggen wij uit waarom we delen van informatie weggelaten hebben.

Niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken.

Een Woo-verzoek is niet altijd nodig

Voordat u een Woo-verzoek indient adviseren wij u om te kijken of uw verzoek om informatie eerder is opgevraagd en openbaar gemaakt.

  • De besluitenlijsten, besluiten en bijlagen van de collegevergaderingen vindt u hier.
  • De agenda(stukken) van de voorbereidende en besluitvormende raad vindt u hier.
  • Documenten die op verzoek (Woo-verzoek) openbaar zijn gemaakt, vindt u hier.
  • Bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels vindt u hier.
  • Bekendmakingen, beleid en regelgeving vindt u hier.

Woo-verzoek per post indienen

Wilt u liever per post een verzoek indienen? Dan kunt u uw verzoek om informatie versturen naar:

Gemeente Gennep
Inzake Woo-verzoek
Postbus 9003
6590 HD  GENNEP

Let op: u bent verplicht onderstaand formulier bij uw Woo-verzoek te voegen en naar waarheid in te vullen. Als dit formulier niet bij uw Woo-verzoek is aangehecht en ingevuld, kan de gemeente uw verzoek helaas niet in behandeling nemen.

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de Wet open overheid? Stuur dan een e-mail naar gemeente@gennep.nl.