Vraagbaak

Vraag en antwoord

Een vergaderronde telt zes weken.
- In die zes weken is er een informatieavond die gaat over onderwerpen die inwoners en raadsleden meer informatie geven over thema’s waarover binnenkort besluiten genomen moeten worden.
- Er zijn elke raadscyclus één of twee voorbereidende raadsvergaderingen. Die vergaderingen zijn bedoeld om tot oordeelsvorming te komen. Elke raadsfractie is met twee personen vertegenwoordigd, waarvan altijd minimaal één raadslid. Elke fractie beschikt ook over burgerraadsleden. Per fractie kan er per onderwerp één burgerraadslid meepraten.
- elk raadscyclus wordt afgesloten met een besluitvormende raadsvergadering. Dan mogen alleen de benoemde raadsleden meepraten en meebeslissen.

Vrijwel al deze vergaderingen zijn openbaar en u kunt ze live volgen via de website. Rechtstreekse link: https://www.gennep.nl/agenda-raad 

Maandag is de vaste vergaderdag. Openbare vergaderingen beginnen in de regel om 20.00 uur. Sommige vergaderingen eerder. Kijk altijd in onze vergaderkalender! https://gennep.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar

Tijdens de informatieavonden kunt u meepraten. Deze kenmerken zich door een diversiteit aan werkvormen. In de informatievormende fase kunt u de meeste invloed uitoefenen. Dat kan ook bij de verschillende raadsfracties van CDA, D66, VVD, ELsss, PvdA en SP.

Ja, tijdens een voorbereidende en besluitvormende raadsvergadering kunt u inspreken over geagendeerde of actuele onderwerpen. Er zijn wel spelregels. Zo dient u zich vooraf, uiterlijk 24.00 uur tevoren aan te melden via griffie@gennep.nl . De griffie kan u er eventueel meer over vertellen.
Spreek bij voorkeur in tijdens een voorbereidende raad! De fracties hebben dan nog niet hun standpunten bepaald. Juist dan kunt u nog zaken meegeven. Bij onderwerpen waarvoor een informatieavond wordt georganiseerd kunt u meepraten. Zo kunt u vroegtijdig laten horen wat u belangrijk vindt.

 

- Aan het begin van de vergadering inventariseert de voorzitter wie zich hebben gemeld om in te spreken.
- U spreekt in aan het begin van de vergadering. Vaak wordt na uw bijdrage het betreffende agendapunt ook inhoudelijk behandeld zodat u niet langer hoeft te wachten dan nodig.
 - U neemt plaats achter het spreekgestoelte.
- U heeft dan maximaal 5 minuten spreektijd. U richt zich tot de raad of het college en onthoudt u van diskwalificaties aan ambtelijk medewerkers.
- Het gebruik van bijv. een presentatie is mogelijk. U kunt altijd vooraf uw tekst digitaal aanbieden aan de raadsleden, zodat ook de kijkers thuis mee kunnen lezen.
- Nadat u het woord heeft gevoerd zijn de raadsleden aan het woord. Het kan zijn dat ze u een verduidelijkende vraag stellen voordat ze zelf ingaan op het voorstel.
- Soms reageert ook de portefeuillehouder al op uw inspreken (wethouder of burgemeester).
- Voer alleen het woord wanneer de voorzitter u dat toestaat.
- Na behandeling neemt u weer plaats op de tribune. Wanneer er meer insprekers zijn wisselt u tussentijds.
- Volg steeds de aanwijzingen van de voorzitter.

Dat is de burgemeester. Eén van de raadsleden is vicevoorzitter van de raad en vervangt de burgemeester wanneer hij niet als voorzitter kan fungeren, bijvoorbeeld omdat het onderwerp zijn eigen portefeuille is.

Iedere fractie mag vijf burgerraadsleden voordragen. Niet elke fractie heeft er ook daadwerkelijk vijf voorgedragen. Burgerraadsleden worden benoemd door de raad. Zij vormen samen met de raadsleden de fractie van een bepaalde partij. Burgerraadsleden kunnen meepraten bij informatieavonden en bij een voorbereidende raad. Burgerraadsleden krijgen presentiegeld als zij een voorbereidende raad bijwonen. De vergoeding wordt door het Rijk bepaald.

Ja, dat is mogelijk. Er zijn verschillende mogelijkheden.
- Een brief of mail sturen aan de raad.
- Een fractie benaderen.
- Gebruikmaken van het inspreekrecht over een actueel onderwerp.
- Een burgerinitiatief indienen.
De griffie adviseert u hier graag over.