Uitbreiding haven Heijen (Bedrijventerrein Hoogveld)

Algemeen

Met de uitbreiding van de haven van het bedrijventerrein Hoogveld in Heijen willen provincie, gemeente en bedrijfsleven werken aan een duurzamer vrachtvervoer in de regio, door meer vervoer over water. De gemeenteraad heeft op 31 januari 2022 het bestemmingsplan Haven Heijen vastgesteld.

Wat betekent dit?

Het bestemmingsplan is een juridisch bindend document voor zowel de overheid, inwoners en bedrijven. In dat plan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied.

De binnenhaven Heijen is een onderdeel van het bedrijventerrein Hoogveld. De bedrijven Teunesen Zand en Grint en AVG Beheer hebben een plan ingediend om het huidige bedrijventerrein van 27 hectare uit te breiden met 12 hectare. Daarnaast bevat het plan ca. 15 hectare aan natuurontwikkeling, inclusief Maasheggen en dassenleefgebied. Ook dragen de toegangsgeul en draaikom van ca. 14 hectare positief bij aan de hoogwaterbescherming in het gebied.

Aanvullende afspraken tussen gemeente en bedrijven

 • Een bijdrage aan de hoogwaterbescherming door een waterstandsverlaging van de Maas van circa 1 tot 2 cm.
 • De ontwikkeling van nieuwe natuur gecombineerd met landschappelijke inpassing, Maasheggen, een vislocatie, een wandelroute etc. met een totale oppervlakte van ruim 15 hectare.
 • De uitbreiding van de haven en het daarmee gepaard gaande behoud van bestaande banen en bedrijvigheid. Toename van (lokale) banen (schatting toename 50-60 FTE directe werkgelegenheid en ongeveer 100 tot 150 indirecte banen).
 • Een alternatieve ontsluiting via een extra afslag van de Hoofdstraat naar het Hoogveld.
 • Het huidige viertaks kruispunt Hoofdstraat-Hoogveld-De Groote Heeze wijzigen in een drietaks kruispunt. De aansluiting richting haven op dit kruispunt vervalt.
 • Een verkeersveiligere fietsroute.
 • Landschappelijke inpassing voor een laanachtige entree van het dorp Heijen.
 • Zonnepanelen op de bedrijfsgebouwen op het nieuwe terrein.

Hoe ziet de rest van de planning eruit?

De onderstaande planning is een inschatting. Als er meer tijd nodig is om een onderdeel af te ronden, kan dat leiden tot vertraging van de volgende beslismomenten en activiteiten.

Januari 2022
 • 31 januari 2022 raadsbesluit over het bestemmingsplan, de MER en de hierop ingediende zienswijzen.
Februari/maart 2022
 • Beroepsmogelijkheid bij de Raad van State tegen bestemmingsplan met MER.
2022
 • Nadere uitwerking van de alternatieve ontsluiting via het Hoogveld, gevolgd door een aparte bestemmingsplanprocedure hiervoor.
 • Opstellen ontwerp voor kruispunt Hoofdstraat-Hoogveld-De Groote Heeze.
Vanaf 2023
 • Start werkzaamheden, onder voorbehoud van vergunningen en juridische procedures.

Historie

De bedrijven hebben hun plan ingediend in 2015. Vanaf dat moment hebben er overleggen met inwoners en betrokken partijen plaatsgevonden. Dat tijdpad zag er als volgt uit:

 • September 2016: Gemeenteraad bespreekt Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).
 • November 2016: Informatiebijeenkomst in Heijen.
 • December 2016: Eerste advies Commissie Milieu Effect Rapportage.
 • Maart 2017: College stelt zienswijzenverslag NRD vast, raadsinformatiebrief.
 • 2017-2018: Klankbordgroepen en onderzoeken.
 • 2019: Ambtelijke toetsing (verkeer, ontsluiting, leefbaarheid o.a.) en besprekingen met initiatiefnemers en belanghebbenden.
 • Februari 2020: Informatiebijeenkomst in Heijen.
 • Juni 2020: Online informatiebijeenkomsten voorontwerp bestemmingsplan.
 • Juni-juli 2020: Voorontwerp bestemmingsplan ter inzage.
 • Juni-juli 2021: Ontwerp bestemmingsplan ter inzage.
 • Juni-juli 2021: Excursies in het gebied.
 • Augustus 2021: Definitief advies Commissie Milieu Effect Rapportage
 • Juli-december 2021: Verwerken zienswijzen en aanpassen plan.
 • 31 januari 2022: Gemeenteraad stelt bestemmingsplan vast.

Raadsvergadering 31 januari 2022

U kunt hier de raadsvergadering van 31 januari 2022 terugkijken. Daar vindt u ook het raadsvoorstel en alle bijlagen.

Meer informatie

U vindt het advies van de landelijke Commissie Milieueffectrapportage (MER) op de website van de Commissie MER.

Voor meer informatie kunt u uiteraard ook contact opnemen met Sjoerd Peters van de afdeling Omgeving Gemeente Gennep via (0485) 49 41 41 of via s.peters@gennep.nl.

Bijlagen

Op een aparte pagina via deze link vindt u alle bijlagen, waaronder het bestemmingsplan en het evaluatierapport van het participatieproces.