Omgevingswet

Als de Omgevingswet in werking treedt veranderen de regels voor de fysieke omgeving. De Omgevingswet bundelt en moderniseert een groot aantal wetten voor de leefomgeving. Bij de fysieke leefomgeving moet u denken aan bouwen, wonen, infrastructuur, milieu, natuur, water en erfgoed. Er komt meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Bij een nieuw plan gaat het vooral om de vraag: ‘Draagt het bij aan een goede leefomgeving?’ in plaats van: ‘Mag het wel?’.

De Omgevingswet treedt 1 januari 2024 in werking. Ruim voor deze datum geven wij op deze webpagina aan hoe u onder de Omgevingswet uw plannen kunt bespreken en aanvragen voor een omgevingsvergunning kunt  indienen. 

Wat is de Omgevingswet?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand.

U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket.

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen als bijvoorbeeld uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. U bent dan belanghebbende.

Na 1 januari 2024

Stel, u wilt straks (na invoering van de Omgevingswet) een dakkapel plaatsen, een schuur bouwen of van een leeg stuk land een speelveld maken. U krijgt dan te maken met de Omgevingswet. Dan geldt: één wet, één loket, één procedure. Die procedure gaat bovendien van 26 naar 8 weken. Het gehele traject wordt daarmee eenvoudiger en sneller. Daarnaast gaat het proces volledig digitaal. U kunt straks eenvoudig in het landelijke Omgevingsloket nagaan of een vergunning aangevraagd moet worden. De gemeente kijkt mee en adviseert over de mogelijkheden. Daarbij wordt de houding bij het beoordelen van plannen ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’.

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. U moet zorgen dat alle benodigde stukken tijdig zijn aangeleverd. 

Omgevingsvisie

Vooruitlopend op de Omgevingswet heeft de gemeente Gennep de omgevingsvisie 'Samen maken we Gennep' opgesteld. Hierin heeft de gemeente aangegeven hoe onze gemeente er in de toekomst uit wil zien.  Allerlei factoren hebben daar invloed op: natuur, milieu, water, woningen, bedrijven, veiligheid, gezondheid, geluid, luchtkwaliteit, recreatie, monumentenzorg, etc.

De omgevingsvisie kunt u hieronder ook downloaden. Ook de bijlagen die bij de omgevingsvisie horen downloadt u hier. Hierin vindt u onder andere de uitwerking van het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu. Laat u ook inspireren door het speciale boekje, dat we hebben gemaakt over de omgevingsvisie. 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Vanaf 1 januari 2024 treedt ook de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De Wkb heeft tot doel de kwaliteit van bouwprojecten te verbeteren en meer controle tijdens de bouw te waarborgen. Als u van plan bent om te (ver)bouwen, moet u eerst controleren of uw project onder de Wkb valt. Dit kunt u doen via het Omgevingsloket. Als uw project onder de Wkb valt, moet u een onafhankelijke controleur, een kwaliteitsborger, inschakelen. Uw aannemer of architect kan u hierbij helpen. 

Een belangrijke verandering is dat de bouwvergunning wordt opgesplitst in twee delen: een ruimtelijke en een technische vergunning. De ruimtelijke vergunning heeft betrekking op de locatie van uw bouwproject, zoals bepaald in het gemeentelijke omgevingsplan. De technische vergunning heeft betrekking op de technische voorschriften en kwaliteitseisen. 

Vanaf 1 januari is het niet langer nodig om voor alle bouwprojecten een technische bouwvergunning aan te vragen. Voor eenvoudige projecten, zoals woonhuizen, fietsbruggen of kleine bedrijfspanden, volstaat een bouwmelding bij de gemeente.