Omgevingswet

Als de Omgevingswet in werking treedt veranderen de regels voor de fysieke omgeving. De Omgevingswet bundelt en moderniseert een groot aantal wetten voor de leefomgeving. Bij de fysieke leefomgeving moet u denken aan bouwen, wonen, infrastructuur, milieu, natuur, water en erfgoed. Er komt meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Bij een nieuw plan gaat het vooral om de vraag: ‘Draagt het bij aan een goede leefomgeving?’ in plaats van: ‘Mag het wel?’. Daarnaast stimuleert de Omgevingswet participatie door inwoners, ondernemers en organisaties.

In Gennep gaan we werken met de Omgevingswet  met als motto  ‘Samen maken we Gennep’.

De Omgevingswet treedt 1 juli 2023 in werking. Ruim voor deze datum geven wij op deze webpagina aan hoe u onder de Omgevingswet uw plannen kunt bespreken en aanvragen voor een omgevingsvergunning kunt  indienen. 

Wat is de Omgevingswet?

In de video hieronder wordt de Omgevingswet in 100 seconden uitgelegd. 

Animatie Omgevingswet 2022

Stel, u wilt straks (na invoering van de Omgevingswet) een dakkapel plaatsen, een schuur bouwen of van een leeg stuk land een speelveld maken. U krijgt dan te maken met de Omgevingswet. Dan geldt: één wet, één loket, één procedure. Die procedure gaat bovendien van 26 naar 8 weken. Het gehele traject wordt daarmee eenvoudiger en sneller. Daarnaast gaat het proces volledig digitaal. U kunt straks eenvoudig in het landelijke Omgevingsloket nagaan of een vergunning aangevraagd moet worden. De gemeente kijkt mee en adviseert over de mogelijkheden. Daarbij wordt de houding bij het beoordelen van plannen ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’.

Omgevingsvisie

Vooruitlopend op de Omgevingswet heeft de gemeente Gennep de omgevingsvisie 'Samen maken we Gennep' opgesteld. Hierin heeft de gemeente aangegeven hoe onze gemeente er in de toekomst uit wil zien.  Allerlei factoren hebben daar invloed op: natuur, milieu, water, woningen, bedrijven, veiligheid, gezondheid, geluid, luchtkwaliteit, recreatie, monumentenzorg, etc.

De omgevingsvisie kunt u hieronder ook downloaden. Ook de bijlagen die bij de omgevingsvisie horen downloadt u hier. Hierin vindt u onder andere de uitwerking van het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu. Laat u ook inspireren door het speciale boekje, dat we hebben gemaakt over de omgevingsvisie. 

Bestemmingsplannen worden één Omgevingsplan

Met de komst van de Omgevingswet worden de bestemmingsplannen (nu nog meerdere documenten) omgebouwd naar het gemeentebrede omgevingsplan (1 integraal document). Dit gebeurt in de komende periode tot 2026. In dit gemeentebrede Omgevingsplan komen alle regels voor de fysieke leefomgeving in Gennep te staan. Wettelijk moet dit gemeentebrede Omgevingsplan in 2030 gereed hebben, maar we streven er naar om dit in Gennep in 2026 gereed te hebben.

Omdat het opstellen van dit plan tijd kost heeft het Rijk voor een overgangssituatie gekozen. Dat betekent dat vanaf inwerkingtreding van de Omgevingswet de huidige bestemmingsplannen gewoon blijven gelden totdat de gemeente een Omgevingsplan heeft. Na de start van de Omgevingswet moeten wijzigingen van bestemmingsplannen via het Omgevingsplan. Met de Omgevingswet wordt de gemeente verder verantwoordelijk voor een aantal milieuregels die op dit moment nog onder Rijk en provincie vallen.

In onderstaande video wordt het omgevingsplan uitgelegd.

Animatie Omgevingsplan en afwegingsruimte

Al deze regels voor de fysieke leefomgeving krijgen uiteindelijk een plaats in het gemeentebrede omgevingsplan. Hierin kan de gemeente meer dan in het verleden eigen keuzes maken.

Hieronder zetten we de belangrijkste veranderingen op een rij:

  • Bestemmingsplannen gaan over naar het Omgevingsplan. Dat betekent bijvoorbeeld dat de gemeente zelf bepaalt voor welke bouwactiviteiten een vergunning nodig is en voor welke niet.  
  • Een  aantal milieuregels gaat over van de Rijksoverheid naar de gemeenten. De gemeenten bepalen zelf in hun Omgevingsplan welke regels ze stellen.
  • Regels die gaan over de fysieke leefomgeving komen straks allemaal in het Omgevingsplan en niet meer in verordeningen als de APV.
  • Anders dan met de huidige bestemmingsplannen wordt het Omgevingsplan niet periodiek herzien, maar wordt het Omgevingsplan voortdurend op onderdelen aangepast.

Om te oefenen met het Omgevingsplan voeren we een pilot uit voor de kern Ven-Zelderheide. Binnenkort treft u hierover nadere informatie aan.

Vragen?

Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen met vragen over de Omgevingswet.