Meer bomen in Gennep

Gennep is een groene gemeente: natuur en landschap bepalen voor een belangrijk deel het karakter van de gemeente. We koesteren dat karakter. En waar mogelijk willen we dat karakter versterken en benadrukken. Ook vanuit leef- en woonkwaliteit beschouwd zijn bomen en planten belangrijk. Met name vanuit deze invalshoek wordt de roep om meer bomen steeds luider.

In februari 2020 is het plan van aanpak 'Meer bomen in Gennep' vastgesteld. Download het plan hieronder. De ambitie is om in 8 jaar tijd (van 2020 t/m 2027) 20.000 extra bomen te planten. Dat zijn er gemiddeld 2.500 per jaar.

Waarom willen meer bomen?

 • Bomen hebben een bewezen positief effect op gezondheid van mensen
 • Bomen zijn een onmisbaar onderdeel van het ecosysteem en stimuleren natuur en biodiversiteit
 • Meer bomen zorgen voor een minder kwetsbare natuur, landbouw en leefomgeving
 • Meer bomen zorgen voor een weerbaarder ecosysteem tegen ziekten en plagen zoals bijvoorbeeld de processierups
 • Bomen zijn stikstofvangers
 • Bomen nemen CO2 op en helpen de klimaatverandering tegen te gaan
 • Bomen gaan hittestress tegen
 • Bomen (boomwortels) verbeteren de gezondheid van de bodem en het grondwater

Wat is de stand van zaken?

Sinds de vaststelling van het plan van aanpak zijn er al ruim 6 duizend bomen geplant, op grond van de gemeente, maar ook bij particulieren (in het buitengebied). Soms betreft het laan- of fruitbomen, soms ook houtwallen of singels, bijvoorbeeld:

 • Dorpsgaard Ven-Zelderheide
 • Buitenterrein KEC Gennep
 • Inrichting bedrijventerrein De Brem
 • Laanbeplanting Zwarteweg

Foto

Aanplant van bomen bij het KEC tijdens de Boomfeestdag in november 2021

Aanplant van bomen bij het KEC tijdens de  Boomfeestdag in november 2021

Bomentelraam

In het Bomentelraam houden we bij wat er is aangeplant. Behalve bomen worden er ook struiken en heesters aangeplant, die staan ook in het overzicht genoemd. Download het Bomentelraam hieronder.

De juiste boom op de juiste plek

Bomen hebben een duurzame groeiplaats nodig, waar ze de ruimte krijgen (zowel boven- als ondergronds) om groot te worden. Dat kan jammer genoeg niet overal, vaak is de ruimte beperkt door bijv. kabels en leidingen. We kiezen soorten die passen op die plek. Voor een houtwal of struweel kiezen we voor inheemse bomen. Bij de aanplant van laanbomen letten we ook op de veiligheid, en kiezen dan bijvoorbeeld voor een boom die tegen strooizout kan en het wegdek niet opdrukt. Bomen planten kan het best van november tot begin maart, dus in de winterperiode (als het niet vriest).

Groenbeleidsplan 2021-2031

Ook in het geactualiseerde groenbeleidsplan 2021-2031 is meer aandacht voor bomen en de ambitie om er extra bomen bij te planten. In paragraaf 4.2 zijn richtlijnen voor de aanplant van bomen opgenomen, zodat we ook sturen op kwaliteit, de lange termijn en de juiste boom op de juiste plek.

Suggesties?

Heeft u een vraag of een suggestie? Mail dan naar groenergennep@gennep.nl. We bekijken dan of het mogelijk is om op de plek die u voorstelt meer bomen te planten. Heeft u zelf een perceel in het buitengebied, dan zijn er wellicht mogelijkheden via het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied.