Inloopbijeenkomst verbeterplan Oude Maasarm Heijen

Rijkswaterstaat heeft een ecologisch verbeterplan gemaakt voor de Oude Maasarm Heijen. Wat er precies gaat gebeuren staat beschreven in het Ontwerp-Projectplan Waterwet, dat nu ter inzage ligt. Tot met 15 januari 2024 is er gelegenheid daarop te reageren. Op woensdag 13 december is er een inloopavond, waar deskundigen van Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Arcadis aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Al geruime tijd werkt Rijkswaterstaat samen met andere partijen aan het ecologisch herstel van de grote rivieren, dus ook bij de Maas. Een belangrijke basis hiervoor is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). 

Wat gaat er gebeuren en wat levert het op?

De bodem van de Oude Maasarm bestaat voornamelijk uit slib. Daardoor krijgen waterplanten minder kans om te groeien, soorten als watergentiaan en gele plomp. Een bodem zonder planten is bovendien minder aantrekkelijk voor vissen; zij hebben begroeiing nodig als schuilplek en om te kunnen paaien (eitjes leggen). Daarbij kan gedacht worden aan de riviergrondel en kleine modderkruiper. Planten zorgen daarnaast voor meer zuurstof in het water, wat eveneens belangrijk is voor vis.

Het verbeterplan bestaat uit verschillende werkzaamheden, zoals het flauw afgraven van de westelijke oever en aanleggen van natuureilandjes. Ook staat het aanbrengen van rivierhout in deze oude meander, zowel dode als levende bomen, op het programma; een op zichzelf staande biotoop, waar het al snel wemelt van het leven. 

Verder worden aan noordwestzijde duikers geplaatst, grote buizen die onder de scheidingsdam/Boxmeerseweg komen te liggen. Deze verbinding met de Maas bevordert de verversing van het water in de Maasarm en moet nieuwe slibvorming verminderen. 

Vooronderzoek en afstemming

In de voorbereiding is gekeken naar zaken als de bodemgesteldheid en aanwezigheid van eventuele beschermde flora en fauna, kabels/leidingen en cultuurhistorische of landschappelijke waarden. Het ontwerp is besproken met de gemeente Gennep, Gennep Viswaterbeheervereniging, vereniging Hejje Mojjer, Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland. Ook is bij particuliere grondeigenaren, pachters en andere direct belanghebbenden relevante informatie over het gebied opgehaald. 

Hieruit kwamen verschillende aandachtspunten naar voren, die zijn meegenomen in het ontwerp:

  • voorkomen dat de invaaropening aan zuidzijde dichtslibt met zand;
  • instandhouding van de huidige snelvaarzone;
  • behoud van de hengelsportplekken.
Luchtfoto oude maasarm

Inspraak 

Er zijn nog drie andere maatregelen die onder ditzelfde Ontwerp-Projectplan Waterwet vallen, maar die liggen aan de overkant van de Maas in de gemeente Land van Cuijk: Geulen Boxmeerse Veld, Viltsche Graaf en Virdsche Graaf. Tezamen met Oude Maasarm vormen ze het zogeheten deelproject 4.

Iedereen die dat wil, kan tot en met 15 januari 2024 reageren op de plannen. U vindt het Ontwerp-Projectplan Waterwet voor deelproject 4 met alle bijlagen op het online Rijkswaterstaat Publicatie Platform: https://open.rijkswaterstaat.nl/, onder het tabblad ‘Ter inzage’.

De stukken zijn in de zienswijzenperiode tijdens reguliere openingstijden en na telefonische afspraak, in te zien op de volgende locaties:

  • Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Magistratenlaan 82 te ’s-Hertogenbosch;
  • Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Slachthuisstraat 71 te Roermond.

Desgewenst kunnen de stukken digitaal ter beschikking worden gesteld. Dat gebeurt via e-mail of een filetransfer. Ook is het mogelijk om - tegen betaling - kopieën van de stukken te ontvangen. Dit kunt u aanvragen bij het Service Center Vergunningen Rijkswaterstaat via 088-7974300.

Inloopbijeenkomst op 13 december in Oeffelt

Rijkswaterstaat organiseert tijdens de zienswijzeperiode van deelproject 4 een inloopbijeenkomst  voor belangstellenden om hen te informeren over de maatregelen. Deze vindt plaats op woensdag 13 december in De Kleppenburg, Europlein 4 te Oeffelt. Iedereen is welkom tussen 18.30 en 21.00 uur, aanmelden is niet nodig. 

Hoe kunt u reageren? 

Een reactie indienen - ook wel zienswijze genoemd - kan op de volgende manieren:

  • Via e-mail: stuur een e-mail naar omgevingsloket@rws.nl.
  • Schriftelijk: stuur een gefrankeerde brief t.a.v. de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE te Utrecht.
  • Mondeling: u kunt hiervoor contact opnemen met het Service Center Vergunningen Rijkswaterstaat via telefoonnummer 088-7974300. 
    Vermeld in uw reactie duidelijk dat het om deelproject 4 gaat.
ontwerp

Meer weten of vragen?

Voor nadere informatie over de procedure kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Service Center Vergunningen Rijkswaterstaat via 088-7974300. Of kijk op de website www.samenwerkenaanriviernatuur.nl (riviertakpagina Maas) voor meer informatie over het programma Kaderrichtlijn Water Maas, inclusief een klikbare kaart met alle maatregelen die in voorbereiding en uitvoering zijn.