Afkoppelen regenwater

Algemeen

Toekomstbestendig waterbeheer is belangrijker dan ooit. Om in de toekomst overlast te voorkomen, de grondwaterspiegel op peil te houden en verdroging te voorkomen, moet er iets gebeuren. Een van de makkelijkste dingen die u gewoon thuis kunt doen, is de regenpijp afkoppelen. Daardoor stroomt het regenwater niet het riool, maar de tuin in. Daarmee voorkomt u dat riolen overstromen en helpt u verdroging in de zomer tegen te gaan. Minder tegels, of andere zogenoemde erfverharders, in de tuin helpt ook.

Inwoners van Gennep kunnen subsidie krijgen voor het afkoppelen van regenwater van het riool. In plaats van een aansluiting op de riolering infiltreert het regenwater in de bodem van uw perceel.

Let op:
U komt in aanmerking voor een afkoppelsubsidie indien:
- u eigenaar bent van de woning;
- het verhard oppervlak dat u wilt afkoppelen ten minste 40 m2 groot is;
- uw woning vóór 2001 gebouwd is;
- uw woning niet in het buitengebied ligt (dan bent u namelijk aangesloten op het drukriool of een IBA, hier mag geen regenwaterafvoer op aangesloten zijn).

U komt alleen in aanmerking voor een subsidie nadat de gemeente uw aanvraag en situatie heeft bekeken en goedgekeurd. U kunt dus NIET eerst zelf afkoppelen en daarna subsidie aanvragen.

Hoe werkt het?

Afkoppelen houdt in dat de afvoer van regenwater naar de riolering wordt verwijderd. Het regenwater wordt vervolgens ter plaatse opgevangen óf het zakt weg in de bodem. Dit kan bijvoorbeeld door de regenbuizen van de woning door te zagen en het regenwater in een verlaging in de tuin te laten wegzakken. Of er kunnen ondergrondse infiltratiekratten in de bodem worden aangebrachtTips hierover zijn te vinden op de website www.waterklaar.nl. Het afkoppelen draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast bij hevige regenval doordat het rioolstelsel minder hemelwater hoeft te verwerken.

Wat moet ik doen?

Voor de snelste afhandeling kunt u de subsidieaanvraag zelf direct digitaal regelen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Indien u het niet digitaal kunt of wilt regelen dan kunt u het formulier downloaden onder het kopje 'Downloads'.

Wat kost het?

De vergoeding vanuit de gemeente bedraagt € 4,00 per m2 verhard oppervlak (horizontaal gemeten). Het Waterschap Limburg verdubbelt deze bijdrage. In totaal ontvangt u dus € 8,00 per m2 verhard oppervlak (horizontaal gemeten). Deze bijdrage is standaard bij een verhard oppervlak van minimaal 40 m2 en maximaal 200 m2. Vanaf 200 m2 worden de werkelijke kosten uitgekeerd tot een maximum van € 8,00  per m2. Dus als u een woning heeft met een verhard oppervlak van 100 m2, kunt u in aanmerking komen voor maximaal € 800,00 subsidie.

Gemeente Gennep stelt jaarlijks een zogenaamd plafondbedrag vast. De subsidieregeling stopt zodra het plafondbedrag is bereikt. Datzelfde geldt voor Waterschap Limburg. Zodra het beschikbare subsidiebudget is uitgekeerd door Waterschap Limburg blijft het subsidiebedrag beperkt tot € 4,00 per m2. Als ook het plafondbedrag van de gemeente Gennep is bereikt, wordt er dat betreffende jaar geen subsidie meer uitgekeerd.

Hoe lang duurt het?

Als de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen, zijn dit de volgende stappen:

  • Na ontvangst van de aanvraag wordt binnen 15 werkdagen een afspraak gemaakt om ter plaatse de situatie te bekijken.
  • Vervolgens hoort u binnen uiterlijk 6 weken of u in aanmerking komt voor subsidie.
  • Het verhard oppervlak dient binnen 6 maanden geheel te zijn afgekoppeld.
  • Wanneer de afkoppeling gereed is maakt u hiervan melding bij de gemeente Gennep. Bij de melding voegt u foto’s waarop duidelijk te zien is hoe en waar de regenpijp is afgekoppeld en hoe het water infiltreert in de bodem.
  • Na ontvangst en goedkeuring van de foto’s ontvangt u het subsidiebedrag.