Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. Het college is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van het beleid, zoals de raad dat vaststelt. Kortom: het college vormt het dagelijks bestuur, de gemeenteraad bepaalt de richting en controleert. De voorzitter van de raad is burgemeester Teunissen. Uiteindelijk is hij hoofdverantwoordelijk voor het functioneren van de raad. De gemeenteraad van de gemeente Gennep komt in een cyclus van zes weken bij elkaar. De maandagavond is de vaste vergaderavond.

De gemeenteraad:

  • treedt op namens de bewoners van de gemeente;
  • stelt de hoofdlijnen vast waarbinnen het college van B&W kan functioneren;
  • controleert het college van B&W;
  • mag verordeningen maken, gemeentelijke regels waar alle burgers zich aan moeten houden;
  • stelt de begroting en de jaarrekening vast en bepaalt de hoogte van gemeentelijke tarieven en belastingen. In de begroting wordt vastgesteld hoeveel geld waarvoor wordt uitgegeven. Of het geld ook is uitgegeven zoals is voorgenomen, omschrijft de raad in de jaarrekening;
  • vergadert in een systeem van een voorbereidende vergadering en twee tot drie weken daarna een besluitvormende vergadering. In de voorbereidende vergadering kan per fractie naast een raadslid ook een zogenoemd “burgerraadslid” meepraten. Elke fractie kan in totaal maximaal vijf burgerraadsleden aanwijzen. In Gennep zijn er, naast zeventien raadsleden, tussen de twintig en vijfentwintig burgerraadsleden. Deze burgerraadsleden zijn allemaal beëdigd en kunnen daarom ook niet-openbare bijeenkomsten bijwonen.

Presidium

Het presidium heeft als taak om de werkzaamheden van de voorbereidende en besluitvormende raad in procedurele zin voor te bereiden en te ondersteunen.
In het presidium wordt ook informatie tussen de raad en het college uitgewisseld die vertrouwelijk van aard is of die nog niet openbaar gemaakt kan worden. Het presidium stelt ook de vergaderschema’s van de informatiebijeenkomsten, de voorbereidende en besluitvormende raad vast.

Verantwoording kosten fracties

De verschillende fracties publiceren ieder jaar een verantwoording/overzicht van de door hun gemaakte kosten. Deze kunt u inzien op de pagina 'Verantwoording kosten fracties gemeenteraad Gennep'.