Vuur stoken

Inleiding

  • De gemeente Gennep verleent geen stookontheffing voor het verbranden van afvalstoffen aan particulieren en inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer binnen de bebouwde kom van de gemeente Gennep.
  • De gemeente Gennep kan een ontheffing verlenen voor het branden van een Paasvuur en St. Maartensvuur.
  • De gemeente Gennep verleent in de periode van april tot en met september uitsluitend ontheffing voor het branden van kampvuren op door de brandweer goedgekeurde vuurplaatsen. Buiten de periode van april tot en met september kan de gemeente een ontheffing verlenen voor het branden van een kampvuur op overige vuurplaatsen.

U hebt een stookontheffing nodig als u in de open lucht vuur wilt stoken. Een stookontheffing betekent dat u een ontheffing krijgt van het stookverbod. Uitsluitend in uitzonderlijke gevallen wordt er een uitzondering op het algemeen verbod gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders kan alleen voor het verbranden van afvalstoffen ontheffing verlenen als het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet.

Er wordt geen ontheffing verleend voor het verbranden van afvalstoffen binnen de bebouwde kom van de gemeente Gennep.

Het branden van kaarsen en fakkels is niet verboden. Het gaan dan namelijk niet om het verbranden van afvalstoffen. Het koken, bakken en braden op vuren die zijn opgebouwd uit speciaal daarvoor aangeschafte briketten, houtblokken e.d. is daarom ook niet verboden.

Wat moet ik doen?

Een stookontheffing moet u aanvragen door het 'aanvraagformulier Stookontheffing' onder het kopje 'downloads' te downloaden, in te vullen en op te sturen naar de gemeente. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en overlegt met de Brandweer en Politie over de veiligheid. Zij worden ingelicht over alle aanvragen voor een stookontheffing. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd krijgt u een brief met de stookontheffing.

Als u verzoek wordt geweigerd krijgt u een brief van de gemeente met de reden waarom uw aanvraag is afgewezen.

Wat kost het?

  • Leges ontheffing stookverbod bedragen € 92,40