Voorbereidende raadsvergaderingen

De besluitvormingscyclus van de raad van Gennep doorloopt in principe de fasen van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Voor de Beeldvorming zijn raadsinformatiebijeenkomsten gepland. Dit zijn bijeenkomsten waarin raads- en burgerraadsleden graag luisteren naar wat inwoners en andere betrokkenen vinden van een bepaald onderwerp. Die informatie nemen zij mee naar een voorbereidende raadsvergadering en uiteindelijk een besluitvormende raadsvergadering. Niet voor alle onderwerpen zijn raadsinformatiebijeenkomsten gepland.

Per cyclus van zes weken zijn er in principe steeds twee vergaderingen, waarin de besluitvormende raad wordt voorbereid.

In de voorbereidende vergaderingen vindt vooral het debat plaats en komen de fracties tot een oordeel over de voorliggende voorstellen. In de latere besluitvormende raadsvergaderingen worden dan de besluiten genomen over de voorstellen en kunnen moties en amendementen worden ingediend.
Normaal gesproken zullen de vergaderingen altijd in het stadhuis worden gehouden. In de online kalender kunt u ca. tien dagen van tevoren de agenda’s en de bijbehorende stukken zien.