Subsidieregelingen gemeente Gennep

Algemeen

Inleiding

De gemeente subsidieert verschillende activiteiten van (vrijwilligers)organisaties en individuele bewoners. Om in aanmerking te komen voor een subsidie zijn regels vastgesteld. De basis staat beschreven in de Algemene subsidieverordening Gennep. Bovendien zijn er uiteenlopende financierings- en subsidiemogelijkheden die worden aangeboden door de provincie Limburg en het Rijk.

Actuele subsidieregelingen gemeente Gennep

Financiële steun voor verenigingen en lokale initiatieven

Onderstaande subsidies zijn bedoeld voor verenigingen, stichtingen of andere vrijwilligersorganisaties die actief zijn op de terreinen sport, kunst, cultuur, toerisme en recreatie en zorg en ondersteuning. Verder kunnen inwonersorganisaties, dagvoorzieningen en -opvang een subsidieaanvraag indienen.

Subsidieregeling Stimulering Maatschappelijke Participatie

De subsidieregeling 'Stimulering Maatschappelijke Participatie' is gericht op (eenmalige) nieuwe projecten en activiteiten, die het contact tussen inwoners vergroten en ervoor zorgen dat iedereen mee kan blijven doen in de Gennepse samenleving. Deze regeling staat open voor alle vrijwilligersorganisaties.

Direct online aanvragen

Let op: Voor de online aanvraag heeft u eHerkenning of DigiD nodig.

Als u de aanvraag liever niet online doet, kunt u ook onderstaand aanvraagformulier (pdf) downloaden, invullen en opsturen.

Subsidieregeling Ondersteunen Basisinfrastructuur Sociaal Domein

De jaarlijkse subsidie ‘Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein’ is gericht op het ondersteunen van lokale vrijwilligersorganisaties.
Denk bijvoorbeeld aan zangverenigingen, sportverenigingen, dorps- en wijkraden, ouderenorganisaties, bewoners- en vrijwilligersorganisaties.
Voorwaarde is dat deze organisaties bijdragen aan de leefbaarheid van onze gemeenschap. De subsidie is gebaseerd op een vast bedrag, de
hoogte van het bedrag is afhankelijk van het type organisatie. Dit kunt u vinden in de regeling. 

In 2020 hebben de organisaties voor het laatst een herinnering ontvangen om de subsidie aan te vragen. Dat stond ook in deze brief.
Wij verwachten van de organisaties dat zij zelf verantwoordelijkheid nemen om op tijd, dit jaar voor 1 april 2022, de subsidieaanvraag in te dienen.

Direct online aanvragen

Let op: Voor de online aanvraag heeft u eHerkenning of DigiD nodig. 

Als u de aanvraag liever niet online doet, kunt u ook onderstaand aanvraagformulier (pdf) downloaden, invullen en opsturen.

Let op: voor de verantwoording van de subsidie Ondersteunen Basisinfrastructuur ontvangen in 2021 is vanaf dit jaar een apart formulier nodig. U kunt het verantwoordingsformulier Ondersteunen Basisinfrastructuur invullen en daarbij het financieel jaarverslag en het jaarverslag over het jaar 2021 bijvoegen. U kunt het formulier hier downloaden.

Fonds voor Kunst en Cultuurhistorie

De gemeente Gennep heeft een fonds Kunst en Cultuurhistorie. Dit fonds is bestemd voor de uitwerking en realisatie van initiatieven voor kunst en het zichtbaar en beleefbaar maken van cultuurhistorie in de openbare ruimte.

Voor wie?
Projecten op het gebied van kunst en cultuurhistorie, waarvoor een aanvraag wordt ingediend, kunnen geïnitieerd zijn door zowel professionele partijen als vrijwilligers(organisaties). Ook kan de gemeente zelf een voorstel indienen.

Een initiatief voor Kunst en Cultuurhistorie aanmelden

Meer informatie?
De kaders voor dit fonds zijn beschreven in het addendum voor de reeds vastgestelde beleidsnota ‘De Kunst van Samen'. Hieronder vindt u ook de subsidieregeling.

Subsidieregeling voor muziekonderwijs

De gemeente Gennep heeft subsidies voor muziekonderwijs. Hiermee wil de gemeente activiteiten van lokale harmonie- en fanfareverenigingen, die bijdragen aan de muzikale opleidingen van kinderen en jongeren stimuleren.

Bekijk hier het verantwoordingsformulier. Download en het aanvraagformulier om een aanvraag in te dienen.

Subsidieregeling voor kleine projecten in het kader van Europese samenwerkingen

De regio’s langs de grenzen zijn de verbindende schakels binnen de Europese Unie. Om de grensregio’s beter met elkaar te verweven, heeft de EU een speciaal stimuleringsprogramma in het leven geroepen: INTERREG. In de komende periode zijn er weer EU middelen beschikbaar zijn voor grensoverschrijdende, innovatie en sociaal-culturele projecten in heel Europa om economische groei, werkgelegenheid, sociale integratie en betere samenwerking in de grensregio te bevorderen.

Lees meer