Structuurvisies

Gemeenten maken Structuurvisies om hiermee uitspraken te doen over de gewenste (ruimtelijke) ontwikkeling. Om dit toekomstbeeld te realiseren wordt in een structuurvisie aandacht besteed aan bijvoorbeeld identiteit, de gewenste omvang van de gemeente, het woonmilieu, de werksituatie, de infrastructuur en de benodigde voorzieningen.

Een structuurvisie is het document waarin de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid van de gemeente wordt vastgelegd.
Momenteel kent de gemeente Gennep de volgende Structuurvisies:

Structuurvisies Buitengebied

De gemeenteraad van Gennep heeft op 15 februari 2012 de “Structuurvisie buitengebied gemeente Gennep –Borging Kwaliteitsmenu-“ ongewijzigd vastgesteld.  In de Structuurvisie wordt onder meer aangeven aan welke bedrijfsmatige ontwikkelingen in het buitengebied de gemeente in principe medewerking wil verlenen en welke kwaliteitsbijdrage daartegenover moet staan. Met de kwaliteitsbijdrage zullen projecten worden gefinancierd ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied.  De Structuurvisie is ook in te zien op  www.ruimtelijkeplannen.nl

Structuurvisies Woningbouw in kernen

De gemeenteraad van Gennep heeft op 8 oktober 2013 de “Structuurvisie woningbouw in kernen -Borging Kwaliteitsmenu-“ ongewijzigd vastgesteld.  Het doel van de structuurvisie is om nieuwe woningbouwontwikkelingen in de bebouwde kom mogelijk te maken en tegelijkertijd de kwaliteit van de openbare ruimte te versterken. Dat gebeurt door aan te geven welke kwaliteitsbijdrage een initiatiefnemer moet leveren om een woning te mogen realiseren. Met de kwaliteitsbijdrage zullen projecten worden gefinancierd ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde kom. De Structuurvisie is ook in te zien op:  www.ruimtelijkeplannen.nl