Regionale Energiestrategie (RES)

Algemeen

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord. Dat is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs die eind 2015 gemaakt zijn. We gaan met elkaar in Nederland de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990.

Eén van de afspraken in het Klimaatakkoord is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio's bij het maken van de RES.

RES Noord- en Midden Limburg

Noord- en Midden-Limburg is één van de 30 RES-regio’s. De onderstaande organisaties werken om te beginnen hierin samen:

  • De vijftien gemeenten van Noord- en Midden-Limburg
  • Provincie Limburg
  • Waterschap Limburg
  • Enexis (de netbeheerder die elektriciteit en gas transporteert naar huizen en bedrijven in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland)

De RES-regio’s hebben in het Klimaatakkoord de opdracht gekregen om samen 35 TWh (35 TeraWattuur = 35 miljard kWh) aan grootschalige, duurzame elektriciteit op te wekken. Alle 30 regio’s leveren samen één RES op. In oktober is de concept-RES van onze regio ingediend. Hierin is uiteengezet wat de technische mogelijkheden in de regio zijn om energie te besparen, hoe we elektriciteit duurzaam kunnen opwekken en welke stappen we moeten zetten om geleidelijk onze afhankelijkheid van aardgas af te bouwen.

Momenteel wordt er gewerkt aan de definitieve RES 1.0. Samen met belangenorganisaties en raadsleden bekijken we hoe we de energietransitie willen vormgeven in onze regio. De RES 1.0 is uiterlijk 1 juli 2021 gereed.

Energie besparen én zonnepanelen op daken

We denken dat we minstens 25% van de beoogde CO2-reductie kunnen halen door energie te besparen en kleinschalig op te wekken op huizen en gebouwen (onder kleinschalig verstaan we alle installaties tot 50 zonnepanelen). Isolerende maatregelen zorgen voor minder energieverlies en maken huizen en gebouwen geschikt voor een warmtepomp.

Duurzame elektriciteit opwekken

De regio Noord- en Midden-Limburg wil uiterlijk in het jaar 2030 voor 1,2 TWh opwekken met grootschalige zon- en windprojecten. 11% van deze hoeveelheid wordt al in de regio opgewekt. 65% komt van projecten die al in de planning staan, zoals Energielandgoed Wells Meer in de gemeente Bergen. Voor de restopgave kijkt de regio eerst naar zonnepanelen op grote daken, de rest wordt opgewekt met zon en wind op land.

Duurzaam verwarmen

Tot 2050 gaan we zoals in alle gemeenten in Nederland geleidelijk onze afhankelijkheid van aardgas afbouwen. Dat gebeurt in fases op plannen van 2-jaarlijkse uitvoeringsplannen. Elke gemeente levert in 2021 een Transitievisie Warmte (TWV) op waarin ze beschrijven hoe zij dit gezamenlijk met direct betrokkenen per buurt/wijk/kern aanpakken.

50% lokaal eigendom

Er wordt naar gestreefd dat minimaal 50% van de grootschalige projecten voor het opwekken van duurzame elektriciteit in de regio lokaal eigendom worden. Dat betekent dat inwoners en lokale bedrijven de kans krijgen om voor minimaal de helft eigenaar te worden, bijvoorbeeld via energiecoöperaties.