Programmatische Aanpak Stikstof ongeldig verklaard

Algemeen

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State beslist dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden. De Natura 2000-gebieden in de omgeving van Gennep zijn de Sint Jansberg, Zeldersche Driessen, Oeffelter Meent en de Maasduinen.

De uitspraak van de Raad van State heeft consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw, de bouw van nieuwe bedrijven en agrarische activiteiten. Voor veel ruimtelijke ontwikkelingen is het nodig dat op een andere manier wordt aangetoond dat het project of plan op voorhand geen significant negatieve effecten heeft op Natura 2000-gebieden. Pas daarna kan toestemming worden verleend.

Gevolgen voor de gemeente Gennep

Na de uitspraak van de Raad van State heeft het college van burgemeester en wethouders van gemeente Gennep besloten om:

  • Omgevingsvergunningen te blijven verlenen voor relatief kleine aanvragen en gelegen op grotere afstand van Natura 2000-gebieden
  • Bestemmingsplannen, nieuwe infrastructurele werken en relatief grotere omgevingsvergunningaanvragen te toetsen aan de Wet Natuurbescherming (Wnb)

Relatief kleine aanvragen omgevingsvergunning

De meeste aanvragen voor omgevingsvergunningen in de gemeente Gennep betreffen relatief kleine bouwplannen en activiteiten op grotere afstand van Natura 2000-gebieden. Denk aan een dakkapel of een aanbouw. In veel gevallen leiden deze kleine bouwplannen of activiteiten niet tot een relevante depositietoename. Het verlenen van deze omgevingsvergunningen kan in die gevallen doorgaan. Bij relatief kleine plannen die wel dichtbij een Natura 2000-gebied liggen, is een toename van de stikstofdepositie niet uit te sluiten en is wel nader onderzoek nodig. Per geval wordt de situatie beoordeeld.

Bestemmingsplannen

Bij nieuwe bestemmingsplannen moet worden aangetoond dat er geen significant negatieve effecten optreden bij Natura 2000-gebieden. Kunnen er (mogelijk) wel significant negatieve effecten optreden, dan moet de initiatiefnemer een passende beoordeling uitvoeren. Een passende beoordeling gaat in deze situatie altijd gepaard met een m.e.r.-procedure.

Evenementen

Bij evenementen is het niet mogelijk om de Wet Natuurbescherming (Wnb) te koppelen aan de aanvraag evenementenvergunning. De aanvrager is, voor zover aan de orde, zelf verantwoordelijk om de Wnb-vergunning aan te vragen bij de provincie.

Overige aanvragen en initiatieven

Bij andere aanvragen en initiatieven dan hiervoor genoemd, moet per geval worden aangetoond wat de gevolgen zijn voor stikstofdepositie op nabij gelegen Natura-2000 gebieden. Afhankelijk van de uitkomst, moet een Wnb-vergunning worden aangevraagd en mogelijk een passende beoordeling worden uitgevoerd.

AERIUS programma aangepast

In verband met de uitspraak van de Raad van State is het programma AERIUS aangepast. Vanaf maandag 16 september is de AERIUS Calculator weer te gebruiken, zo heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op vrijdag 13 september laten weten. Onderaan deze pagina is de de Kamerbrief van de minister opgenomen. Daar vindt u ook vragen en antwoorden over de PAS.

Tot slot

De uitspraak van de Raad van State over de PAS betekent niet per definitie dat er geen initiatieven meer mogelijk zijn. Wel leidt dit tot langere doorlooptijden. Dit vinden wij vervelend voor initiatiefnemers die aan de slag willen. De uitspraak van de Raad van State is bindend en de gemeente Gennep dient hier, net als alle overheden in Nederland, gevolg aan te geven.

Wij gaan ervan uit dat deze situatie tijdelijk is en het Rijk met een oplossing voor deze situatie komt. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een adviescollege Stikstofproblematiek ingesteld. Het adviescollege is op verzoek van de Tweede Kamer gevraagd te adviseren over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder op korte termijn toestemming kan worden verleend voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken in Natura 2000-gebieden.