Inburgeren asielstatushouders

Visualisatie

In bovenstaande visualisatie is de routemap voor het inburgeringstraject in de gemeente Gennep weergegeven. Alle afzonderlijke stappen worden hieronder uitgelegd.

Routemap inburgering

0. Asielzoekerscentrum

Nadat de asielstatushouder een verblijfsvergunning krijgt van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), stelt DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) de inburgeringsplicht vast. Vervolgens wijst het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) de inburgeraar toe aan de gemeente Gennep.

Team Inburgering van de gemeente Gennep ontvangt via het systeem van het COA de persoonsgegevens van de inburgeraar. Er is ook een overdracht tussen het COA en de gemeente.
De gemeente is vanaf dat moment verantwoordelijk voor een aantal praktische zaken, zoals het regelen van woonruimte en het inschrijven in de gemeente.

Werkafspraken
1.

Contact opnemen met woningbouwcorporaties Destion en Mooiland over toewijzing inburgeraar

Team Inburgering
2. Zoeken naar een geschikte woning Woningbouwcorporaties
3. Informeren Team Inburgering over geschikte woning Woningbouwcorporatie

4.

Akkoord geven op beschikbare woning Team Inburgering
5. Datum voorstel voor tekenen huurcontract aan Team Inburgering Woningbouwcorporatie
6. Financieel ondersteuner, taalschool, INTOS, coördinator Taalmaatjes, dorps-/wijkondersteuner en kringloopwinkel MaGe informeren over komst nieuwe inburgeraar Team Inburgering
7.

Op datum ondertekenen huurcontract, afspraken maken met, en eventueel locatie regelen voor:
- Kennismaking maatschappelijke begeleiding
- Inschrijving Basisregistratie Personen (BRP) bij afdeling Burgerzaken
- Kennismaking financiële ondersteuning
- Vakspecialist Werk en Inkomen
- Kennismaking Casusregisseur

Team Inburgering
8. Inburgeraar uitnodigen voor eerste bezoek aan de gemeente Gennep Casusregisseur Inburgering

 

Asielzoekerscentrum

1. Bezichtiging woning + Tekenen huurcontract

De inburgeraar komt voor het eerst naar de gemeente Gennep. Hij of zij maakt kennis met de maatschappelijk begeleider. De inburgeraar gaat samen met de maatschappelijk begeleider naar de beschikbare woning.
In principe kan de inburgeraar de woning weigeren. Dat gebeurt alleen bijna nooit. Iemand moet daarvoor met heel goede argumenten komen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) start in dit geval de weigeringsprocedure.
In deze routemap gaan we ervan uit dat de inburgeraar graag in de beschikbare woning wil wonen.

Werkafspraken
1.

Ondertekenen huurcontract

Inburgeraar en woningbouwcorporatie
2. Zoeken naar een geschikte woning Woningbouwcorporatie en inburgeraar
Bezichtiging woning

Brede intake

Is de inburgeraar ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan starten we met de brede intake. Deze intake duurt maximaal tien weken en bestaat uit kennismakingsgesprekken met maatschappelijke begeleiding, financiële ondersteuning, Casusregisseur Inburgering, taalschool en INTOS én de leerbaarheidstoets. Het is het startpunt van inburgering en participatie. Met de intake brengen we het taalniveau, de mogelijkheden tot arbeidsparticipatie en de mate van (financiële)
zelfredzaamheid in beeld. Zo krijgen we inzicht in de startpositie en de ontwikkelmogelijkheden van de inburgeraar.
De verschillende samenwerkingspartners hebben afgesproken wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel. Hierdoor voorkomen we dat de inburgeraar zijn verhaal meerdere malen moet vertellen.
Aan de hand van de uitkomsten uit de brede intake, adviseren de samenwerkingspartners de Casusregisseur Inburgering van de gemeente.

2. Kennismakingsgesprek maatschappelijke begeleiding

De inburgeraar heeft de woning aanvaard. Daarna gaan de inburgeraar en maatschappelijk begeleider naar het gemeentehuis van de gemeente Gennep om verder kennis te maken. Ze maken ook vervolgafspraken.
Over de taak van de maatschappelijk begeleider leest u meer onder punt 11.

Werkafspraken
1. Inschrijving inburgeraar in Basisregistratie Personen (BRP) Afdeling Burgerzaken
2. Met inburgeraar concrete afspraken maken over woninginrichting, eventueel contact zoeken met kringloopwinkel MaGe Maatschappelijk begeleider
3. Met inburgeraar concrete afspraken maken over de verhuizing Maatschappelijk begeleider
4. Met inburgeraar concrete afspraken maken over het vervolgtraject Maatschappelijk begeleider
5. In het kader van de brede intake informatie inwinnen in overleg met Casusregisseur Inburgering Maatschappelijk begeleider

 

Kennismaking maatschappelijk begeleider

3. Kennismakingsgesprek Casisregisseur Inburgering

Als gemeente koppelen we een Casusregisseur Inburgering aan elke inburgeraar. De Casusregisseur Inburgering heeft de regie op het inburgeringstraject en is betrokken tot het einde van de inburgeringsplicht.
Tijdens het eerste bezoek aan de gemeente Gennep maakt de inburgeraar kennis met de Casusregisseur Inburgering. Tijdens de brede intake is er een vervolggesprek tussen de Casusregisseur Inburgeraar en inburgeraar.
Over de taak van de Casusregisseur Inburgering leest u meer onder punt 13.

Werkafspraken
1. Vooraf: Aanmelding Taalschool en datum brede intake afspreken Casusregisseur Inburgering
2. Vooraf: Aanmelding INTOS en datum brede intake afspreken Casusregisseur Inburgering /  Vakspecialist Werk & Inkomen
3. Inburgeraar informeren over het vervolgtraject en de rechten en plichten Casusregisseur Inburgering
4. Met inburgeraar vervolgafspraken maken Casusregisseur Inburgering
5. Versturen uitnodiging brede intake met:
- Casusregisseur Inburgering
- Taalschool
- INTOS
Deze gesprekken vinden uiterlijk plaats op 2 weken + 1 dag na inschrijving Basisregistratie Personen (BRP)
Casusregisseur Inburgering
6. In het kader van de brede intake minimaal:
- de persoonlijke omstandigheden in kaart brengen, waaronder de fysieke en mentale gezondheid;
- informatie verzamelen over de mate van zelfredzaamheid;
- onderzoek naar het gevolgde onderwijs en de opgedane werkervaring in het land van herkomst (aan de hand van uitkomsten van diplomawaardering door bureaus).
Casusregisseur Inburgering
Kennismaking Casusregisseur

4. Kennismakingsgesprek financiële ondersteuning

Tijdens het eerste bezoek aan de gemeente Gennep maakt de inburgeraar ook kennis met de financiële ondersteuner. Tijdens dit gesprek regelen ze de eerste noodzakelijke financiële voorzieningen. Dit is de start van de financiële ondersteuning.
In vervolggesprekken regelen ze de overige zaken op het gebied van financiën en administratie. De gesprekken met de financiële ondersteuning zijn onderdeel van de brede intake.
Over deze taak leest u meer onder punt 13 b.

Werkafspraken
1. De (eerste noodzakelijke) voorzieningen regelen, zoals bankrekening, aanvraag algemene – en bijzondere bijstand, regelen van nutsleveranciers, verzekeringen en toeslagen Financieel ondersteuner
2. Vervolgafspraak maken met inburgeraar Financieel ondersteuner
3. In het kader van de Brede intake wordt minimaal informatie verzameld over de mate van (financiële) zelfredzaamheid Financieel ondersteuner
4. Delen van informatie over Brede intake met Casusregisseur Inburgering en advies geven Financieel ondersteuner
Kennismaking financiele ondersteuning

5. Verhuizing naar Gennep

Volgens de regels van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) moet de inburgeraar binnen twee weken na inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) verhuisd zijn naar de gemeente Gennep.

Verhuizing naar Gennep

6. Taalmaatje en Taalcafé

Woont de inburgeraar in de gemeente Gennep? Dan krijgt hij of zij een Taalmaatje aangeboden. Ook nodigen we de inburgeraar uit voor het Taalcafé.

Taalmaatjes zijn inwoners van de gemeente Gennep die op vrijwillige basis een maatje/buddy willen zijn voor een inburgeraar. Zij dragen bij aan een snelle integratie en participatie, door: het leren van de Nederlandse taal, vergroten van het netwerk en kennismaking met de lokale (samenleving). Ze hebben regelmatig contact met de inburgeraar en hebben daardoor ook een signalerende functie.
Roos van Otterdijk, eigenaar van Roos krachtige en duurzame verbindingen, is als coördinator betrokken bij de Taalmaatjes. Zij zorgt voor de werving van vrijwilligers, de matching van Taalmaatjes & inburgeraars en kennisdeling. Daarnaast is zij de achterwacht voor de Taalmaatjes, de verbinding naar andere samenwerkingspartners en het aanspreekpunt voor de gemeente Gennep.

Het Taalcafé is een samenwerking tussen BiblioPlus en de coördinator Taalmaatjes. Het Taalcafé wordt wekelijks aangeboden door een groep vrijwilligers, onder leiding van de coördinator Taalcafé (Roos van Otterdijk).
In het Taalcafé kunnen anderstaligen, waaronder inburgeraars, elkaar ontmoeten. In een gezellige omgeving kunnen zij Nederlands met elkaar praten. Er zijn verschillende thema’s en werkvormen.

Werkafspraken

De opdracht voor de coördinatie van de Taalmaatjes en het Taalcafé loopt tot 30 juni 2022. In 2022 wordt gezocht naar een duurzame inbedding in het proces.

1. Melding nieuwe inburgeraar aan coördinator Taalmaatjes Team Inburgering
2. Bekendmaken wie vanuit welke rol betrokken is vanuit Team Inburgering Team Inburgering
3. Kennismaking met inburgeraar en maatschappelijk begeleider in Taalcafé Coördinator
4. Matching inburgeraar – Taalmaatje Coördinator
5. Koppeling inburgeraar – Taalmaatje Coördinator
6. Kennismaking in Taalcafé Inburgeraar, coördinator,
Taalmaatje
7. Nadere kennismaking bij inburgeraar thuis Inburgeraar, Taalmaatje, maatschappelijk begeleider
8. Frequente contactmomenten met inburgeraar Taalmaatje
Taalmaatje en Taalcafe

7. Kennismakingsgesprek Taalschool

Onderdeel van de Brede intake is een kennismakingsgesprek tussen de inburgeraar en taalschool Nederlands de Baas. Het gesprek vindt maximaal 2 weken en 1 dag na inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) plaats. De inburgeraar start zo snel mogelijk met taallessen, maar in ieder geval binnen 4 weken na inschrijving in de BRP. Op deze manier ontstaat in de intakefase een duidelijk beeld van de mogelijkheden, vaardigheden, kennis, (werk-)ervaring en competenties van de inburgeraar.

Werkafspraken
1. Kennismaking/intake met de inburgeraar Nederlands de Baas
2. In het kader van de Brede intake minimaal:
- Informatie verzamelen over de mate van
zelfredzaamheid
- Beoordelen taalniveau, startniveau en
leerbaarheid
- Beoordelen welke intensiteit nodig is voor
het participatieverklaringstraject (PVT)
Nederlands de Baas
3. Vervolgafspraak maken met inburgeraar Nederlands de Baas
4. Delen van informatie over Brede intake met
Casusregisseur Inburgering en advies geven
Nederlands de Baas

Meer over deze taak leest u onder sectie 12. 

Kennismakingsgesprek Taalschool

8. Kennismakingsgesprek INTOS

Onderdeel van de Brede intake is een kennismakingsgesprek tussen de inburgeraar en een werkconsulent van INTOS. Dit gesprek vindt maximaal 2 weken en 1 dag na inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) plaats.

De inburgeraar gaat zo snel mogelijk werken. Op deze manier ontstaat in de intakefase een duidelijk beeld van de mogelijkheden, vaardigheden, kennis, (werk-)ervaring en competenties van de inburgeraar. Het vormt de basis voor de vervolgstappen in het kader van de participatie en re-integratie.

Werkafspraken
1. Kennismaking/intake met inburgeraar Werkconsulent INTOS
2. In het kader van de brede intake minimaal:
- Informatie verzamelen over de mate van
zelfredzaamheid en de mogelijkheden tot
(arbeids)participatie
- Beoordelen welke intensiteit nodig is voor de
Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)
Werkconsulent INTOS
3. Vervolgafspraak maken met inburgeraar Werkconsulent INTOS
4. Delen van informatie over Brede intake met
Casusregisseur Inburgering en advies geven
Werkconsulent INTOS

Meer over deze taak leest u onder sectie 13a.

Kennismakingsgesprek INTOS

9. Leerbaarheidstoets

Een verplicht onderdeel van de Brede intake is de leerbaarheidstoets. Deze toets heeft als doel inzicht te krijgen in het maximaal bereikbare taalniveau tijdens de inburgeringstermijn. De toets geeft alleen antwoord op de vraag: ‘Is het niveau van de Nederlandse taal dat nodig is voor de B1-route haalbaar binnen de inburgeringstermijn van 3 jaar?’. De leerbaarheidstoets geeft géén indicatie van het actuele taalniveau, of andere capaciteiten en vaardigheden. Ook is de leerbaarheidstoets geen instrument om voortgang of ontwikkeling te monitoren. De uitkomst van de toets gebruiken we om de leerroute te bepalen. We kunnen van deze uitkomst alleen beargumenteerd afwijken. De leerbaarheidstoets wordt maximaal 9 weken na inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) afgenomen, door een bevoegde medewerker van de gemeente Gennep.

Werkafspraken
1. Inplannen van leerbaarheidstoets in overleg met afnemer leerbaarheidstoets, reserveren van ruimte en device Casusregisseur Inburgering
2. Inburgeraar informeren over de
leerbaarheidstoets en hem/haar uitnodigen hiervoor
Casusregisseur Inburgering
3. Begeleiden van leerbaarheidstoets Bevoegde afnemer
leerbaarheidstoets
4. Ophalen van resultaat leerbaarheidstoets in Portaal Inburgering Casusregisseur Inburgering

 

Leerbaarheidstoets

10. Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP)

Op basis van de Brede intake stelt de Casusregisseur Inburgering binnen 10 weken na inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) vast. Dit plan bevat de (minimale) wettelijke vereisten en bestaat in grote lijnen uit:

 • Informatie over de leerroute en de ondersteuning en begeleiding die daarvoor nodig is;
 • Informatie over de intensiteit van het participatieverklaringstraject (PVT) en de module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP);
 • Afspraken over de financiële ontzorging;
 • Afspraken over de maatschappelijke begeleiding;
 • Indien van toepassing: welke afspraken er zijn gemaakt met de inburgeringsplichtige over het deelnemen van zijn of haar kind aan de voorschoolse educatie;
 • Indien van toepassing worden beschikkingen op grond van de Participatiewet aan het PIP toegevoegd;
 • Het aantal te voeren voortgangsgesprekken.

De adviezen van de samenwerkingspartners en de uitkomst uit de leerbaarheidstoets worden in het PIP meegenomen.
Het PIP heeft de vorm heeft van een beschikking. Hierop kan de gemeente Gennep volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) handhaven. Verandert het PIP? Dan moet de Casusregisseur Inburgering het plan opnieuw vaststellen via een beschikking. Als het eerste PIP is vastgesteld, start het inburgeringstraject van drie jaar.

Naast het PIP wordt er ook een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) vastgesteld. Het verschil is dat het PIP een officiële beschikking is en het POP niet. In het PIP staan de (minimale) wettelijk vereisten. In het POP staan afspraken op detailniveau, zoals: kortetermijnafspraken, het programma van taallessen en participatie en de afspraken over financiële ondersteuning en Taalmaatje. Dit zijn zaken die snel kunnen veranderen en die ook na de Brede intake verder aangevuld kunnen worden door de Casusregisseur Inburgering. De inburgeraar is eigenaar van zijn of haar POP. We streven ernaar het POP digitaal toegankelijk te maken.

Werkafspraken
1. Uitkomsten uit Brede intake verzamelen Casusregisseur Inburgering
2. Opstellen persoonlijk Plan Inburgering & Participatie en het plan vaststellen Casusregisseur Inburgering
3. Op- en vaststellen Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) Casusregisseur Inburgering
4. Informeren van samenwerkingspartners over het persoonlijk Plan Inburgering & Participatie. Het gaat hier alleen om dat deel dat voor de samenwerkingspartner van toepassing is Casusregisseur Inburgering
Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie

Leerroutes

Een van de doelen van de Wet inburgering 2021 is dat de inburgeraar het hoogst mogelijke taalniveau bereikt. Het rijk heeft daarom drie leerroutes vastgesteld: de B1-route, zelfredzaamheidsroute (Z-route) en de onderwijsroute. In het PIP wordt de leerroute vastgesteld.

B1-route

1. De B1-route is gericht op:

 • het zo snel mogelijk beheersen van de Nederlandse taal op taalniveau B1 of hoger;
 • het vergroten van het perspectief op de arbeidsmarkt;

2. Vanwege de diversiteit van doelgroep van de B1-route is er geen minimum of maximum aantal lesuren (per week).

3. Is het bereiken van taalniveau B1 niet haalbaar? Dan kan het taalniveau van de inburgeraar onder voorwaarden worden afgeschaald naar A2. In dat geval:

 • moet hij of zij hiervoor minimaal 600 uur taalles hebben gevolgd bij de taalschool, en
 • moet hij of zij zich tijdens de inburgering voldoende hebben ingezet om de Nederlandse taal te leren.

4. Om de B1-route succesvol af te ronden, moet een inburgeringsplichtige voor het centraal inburgeringsexamen slagen voor:

 • het taalexamen op niveau B1 of hoger (of na aanzienlijke inspanningen op niveau A2) op de onderdelen lezen, luisteren, schrijven en spreken;
 • het examen voor de module Kennis van de Nederlandse Maatschappij.
Z-route

1. De zelfredzaamheidsroute (Z-route) is gericht op:

 • het beheersen van de Nederlandse taal op een zo hoog mogelijk taalniveau (streefniveau A1), zodat
 • inburgeringsplichtigen uiteindelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving.

2. De Z-route is een intensief programma. Het bestaat uit:

 • minimaal 800 uur Nederlandse taalles onder begeleiding van een NT2-docent. Dit is inclusief de uren voor een eventueel alfabetiseringstraject en exclusief de uren die een inburgeraar besteedt aan zelfstudie, bijvoorbeeld via e-learning;
 • minimaal 800 uur aan participatieactiviteiten. Dit is inclusief de uren voor de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) en het participatieverklaringstraject (PVT).

3. Om de Z-route succesvol af te ronden, heeft de inburgeraar een eindgesprek met de gemeente.

Onderwijsroute

1. De onderwijsroute is een schakelvoorziening gericht op:

 • het zo snel mogelijk beheersen van de Nederlandse taal op taalniveau B1 of hoger en;
 • de instroom in het regulier beroepsonderwijs (mbo of hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo).

2. De onderwijsroute bestaat uit een intensief programma van anderhalf tot twee jaar. Van de circa 1.500 lesuren is ongeveer 1.000 uur gereserveerd voor Nederlandse taalles en zo’n 500 uur voor andere vakken, zoals Engels, rekenen en computervaardigheden. In het programma is ook aandacht voor het ontwikkelen van competenties die nodig zijn voor een succesvolle instroom in het onderwijs en later op de arbeidsmarkt.

3. De invulling van het programma moet in combinatie met (eventuele) opleidingen en/of werkervaring in het land van herkomst toegang verschaffen tot het onderwijs in Nederland. Van gemeenten wordt dan ook verwacht dat zij het programma afstemmen op de vereisten van de vervolgopleiding.

4. Om de onderwijsroute succesvol af te ronden, moet een inburgeringsplichtige alle onderdelen van het taalschakeltraject – waaronder het onderdeel studieloopbaanbegeleiding – en het centraal inburgeringsexamen succesvol doorlopen, door te slagen voor:

 • het taalexamen op niveau B1 of hoger op de onderdelen lezen, luisteren, schrijven en spreken;
 • het examen voor de module Kennis van de Nederlandse Maatschappij.

11. Maatschappelijke begeleiding

De maatschappelijke begeleiding wordt uitgevoerd door 1 medewerker van Team Inburgering van de gemeente Gennep. De ondersteuning start op de dag dat de inburgeringsplichtige in de Basisregistratie Personen (BRP) is ingeschreven. En duurt maximaal een half jaar.

Het doel van de maatschappelijke begeleiding is het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van inburgeraars. Het bestaat in ieder geval uit praktische hulp bij het regelen van zaken en voorlichting geven over basisvoorzieningen in de Nederlandse
samenleving rondom wonen, zorg, werk, inkomen, verzekeringen, onderwijs, opvoeding en kennismaking met de lokale woonomgeving en maatschappelijke organisaties.
De maatschappelijke begeleiding is altijd maatwerk. De begeleiding wordt afgestemd op de behoeften en persoonlijke situatie van de inburgeraar.
De maatschappelijk begeleider heeft frequent contact met de inburgeraar. Op het moment dat de maatschappelijke begeleiding stopt, is de inburgeraar voldoende zelfredzaam in de Gennepse samenleving. Zo weet de inburgeraar bijvoorbeeld van welke voorzieningen hij/zij gebruik kan maken als er vragen zijn.

Werkafspraken
1. Regelen van en voorlichting geven over praktische zaken rondom wonen, zorg, werk, inkomen, verzekeringen, onderwijs, opvoeding en kennismaking met de lokale woonomgeving en maatschappelijke organisaties Maatschappelijk begeleider
2. Aanwezig zijn bij kennismakingsgesprekken inburgeraar - coördinator Taalcafé en  inburgeraar - Taalmaatje Maatschappelijk begeleider
Maatschappelijke begeleiding

12. Taallessen

In het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) staat de leerroute. Er zijn hierin drie mogelijkheden: B1-route, Zelfredzaamheidsroute (Z-route) of de onderwijsroute. De B1-route en de Z-route worden aangeboden door Nederlands de Baas. Over de onderwijsroute loopt er nog een landelijke discussie. Vooralsnog is Nederlands de Baas de hoofdaannemer en wordt de onderwijsroute aangeboden door een door de arbeidsmarktregio Noord-Limburg aangewezen partij.

Randvoorwaarden

De lessen van Nederlands de Baas zijn zo veel mogelijk in de gemeente Gennep. De inburgeraar krijgt minimaal drie dagen per week een dagdeel les. De inburgeraars worden ingedeeld in een klas, waarbij we streven naar:

 • maximaal 10 inburgeraars per groep;
 • homogene klassen;
 • het maximale haalbare.

Gezien de gemeentelijke omvang is dit niet altijd mogelijk. Er is altijd sprake van maatwerk. Betekent dit dat de inburgeraar beter past in een groep in een andere gemeente? Dan bespreekt de taalschool dit met de Casusregisseur Inburgering.

Er is sprake van een aanwezigheidsnorm. De inburgeraar mag gedurende het inburgeringstraject 6 keer afwezig zijn. Is de inburgeraar vaker afwezig? Of stagneert het traject? Dan volgt er een gesprek met de Casusregisseur Inburgering van de gemeente Gennep.

De inburgeraars krijgen een vast (les)programma dat is afgestemd met de overige samenwerkingspartners. Hierin is de verdeling gemaakt tussen taal, participatie en sociale activering voor de inburgeraar. De inburgeraars krijgen voor de lessen een device in bruikleen.

Taalles en kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM)

De visie is dat de inburgingsperiode alleen afgerond kan worden wanneer er sprake is van participatie en sociale integratie. Afhankelijk van het niveau van de inburgeraar en de leerroute krijgt de inburgeraar taallessen. Daarnaast bieden we ook de module  Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) aan. We bieden KNM ruimer aan dan we wettelijk verplicht zijn. Er zijn doorlopend minimaal twee workshops per maand. In deze workshops worden de verschillende leefdomeinen behandeld. Veel van deze workshops hebben raakvlakken met de kernwaarden die worden behandeld in het participatieverklaringstraject (PVT).

Werkafspraken

Alle afspraken over de leerroutes zijn vastgelegd in een overeenkomst en de daarbij horende Dienstverleningsovereenkomst. Deze is afgesloten tussen de gemeente Gennep en Nederlands de Baas.

Taallessen

13. Casusregisseur Inburgering

Gemeenten zijn in de Wet inburgering 2021 verantwoordelijk voor de regie op de uitvoering van deze wet. De regierol is door de gemeente Gennep belegd bij de Casusregisseur Inburgering. De Casusregisseur is een medewerker van Team Inburgering en is verantwoordelijk voor:

 • Afnemen van Brede intake;
 • Uitleggen van rechten en plichten;
 • Op- en vaststellen van het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie;
 • Monitoren van de voortgang;
 • Handhaven waar nodig.

De Casusregisseur Inburgering monitort voortdurend het inburgeringsproces. Ook heeft hij/zij verschillende voortgangsgesprekken met de inburgeraar. Een verslag van deze
gesprekken komt in het Persoonlijk Ontwikkelplan (POP). De samenwerkingspartners leveren vooraf aan deze gesprekken op verzoek van de Casusregisseur Inburgering informatie aan.

Handhaven door de gemeente wil zeggen dat de gemeente de inburgeraar gedurende het gehele traject monitort en begeleidt op de voortgang van het inburgeringstraject. Is er sprake van verwijtbaarheid? Dan kan de gemeente sancties opleggen, zoals een boete.

Door te handhaven willen we de inburgeraar stimuleren om binnen de gestelde inburgeringstermijn aan de inburgeringsplicht te voldoen en te participeren in de samenleving.

Werkafspraken

De Casusregisseur Inburgering is voor de samenwerkingspartners vanuit de gemeente Gennep het eerste aanspreekpunt. Voor de  Taalmaatjes is de Casusregisseur Inburgering het aanspreekpunt, indien de maatschappelijke begeleiding is afgerond. De  Casusregisseur Inburgering verwijst door naar andere samenwerkingspartners als dat nodig is.

Casusregisseur Inburgering

13a. Opleiding/Werk

Tijdens de Brede intake hebben de inburgeraar en werkconsulent van INTOS kennisgemaakt. Vervolgens maakt de werkconsulent een plan van aanpak. Hierin staan de stappen naar participatie/activering. De inburgeraar gaat zo snel mogelijk werken en deelnemen aan diverse opleidings- /vaardigheidstrainingen. Het maakt hierbij niet uit welke leerroute een inburgeraar heeft. Het uiteindelijke doel is per inburgeraar verschillend. Het kan bijvoorbeeld zijn uitstroom naar betaalde arbeid, maar ook vrijwilligerswerk of het volgen van een opleiding.
Samen met de overige samenwerkingspartners bieden we een vast (werk)programma. Hierin komen de thema’staal, participatie en sociale activering voor de inburgeraar aan bod.
Het plan van aanpak komt in het Persoonlijk Ontwikkelplan (POP). Dit is altijd maatwerk en het plan wordt in overleg met de inburgeraar continu aangepast. Hierbij wordt rekening gehouden met de vorderingen en interesses van de inburgeraar.

Werkafspraken
1. Kennismakingsgesrpek met inburgeraar Werkconsulent INTOS
2. Op- en bijstellen van een Plan van Aanpak en regievoering Werkconsulent INTOS
3. Juiste werkplek zoeken en de juiste trainingen inzetten Werkconsulent INTOS
4. Begeleiding op de werkvloer Jobcoach INTOS
5. Uitvoering van trainingen Trainer INTOS

Alle afspraken over opleiding/werk zijn vastgelegd in de huidige overeenkomst tussen de gemeente Gennep en INTOS. Er is tussen de Werkconsulent INTOS en de Vakspecialist Werk & Inkomen regelmatig contact.

Opleiding-Werk

13 b. Financiële ondersteuning

Een bijstandsgerechtigde inburgeraar moet financieel ontzorgd worden. Dit is een wettelijke verplichting. Zo voorkomen we dat hij of zij in de financiële problemen komt. We willen ervoor zorgen dat inburgeraars snel kunnen starten met het inburgeringstraject.

De financiële ontzorging bestaat uit het betalen van de vaste lasten en verzekeringen, zoals huur, zorgverzekering en de rekeningen van gas, water en stroom. Daarnaast wordt de bijstandsgerechtigde inburgeraar voldoende zelfredzaam gemaakt op het gebied van financiën en administratie. De periode van de financiële ontzorging gaat in op het moment dat het recht op bijstand ontstaat en duurt minimaal 6 maanden.

Het samenwerkingsverband BalK verzorgt de financiële ondersteuning. Dit samenwerkingsverband bestaat uit drie bewindvoerders(kantoren) die aangesloten zijn bij het Convenant Geldhulp gemeente Gennep.

De financieel ondersteuner beoordeelt de financiële zelfredzaamheid van de inburgeraar. Mocht de wettelijke termijn van 6 maanden te kort zijn, dan kan dit op vrijwillige basis verlengd worden met een halfjaar. Is er daarna nog extra ondersteuning nodig? Dan is financieel beheer mogelijk.
De financiële ondersteuning is succesvol afgerond als de bijstandsgerechtigde inburgeraar voldoende zelfredzaam is op het gebied van financiën en administratie.

Werkafspraken

Alle afspraken over de financiële ontzorging zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen de gemeente Gennep en het samenwerkingsverband BalK.

Financiële ondersteuning

13 c. Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)

Met de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) willen we de competenties en arbeidskansen van inburgeraars vergroten. Het is in de Wet inburgering 2021 een verplicht onderdeel voor de B1-route en de Z-route. Het bestaat in ieder geval uit een kennismaking met en voorbereiding op de Nederlandse arbeidsmarkt. Er worden activiteiten aangeboden die gericht zijn op het vergroten van kennis en vaardigheden. Eén activiteit moet gericht zijn op praktische inzet. De activiteiten bestaat uit de
volgende thema’s:

 • beroepenoriëntatie;
 • werknemerscompetenties;
 • realistisch beroepsbeeld;
 • beroepskansen;
 • beroepscompetenties verwerven;
 • netwerk opbouwen;
 • werk vinden;
 • werkcultuur.

De MAP bestaat uit ten minste 40 uur en moet binnen 3 jaar succesvol zijn afgerond. Het wordt afgesloten met een eindgesprek.

Werkafspraken
1. Casusregisseur Inburgering adviseren over afspraken MAP in PIP Consulent INTOS
2. Aanbieden van MAP, gedurende het inburgeringstraject Consulent INTOS

Alle afspraken over de MAP zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen de gemeente Gennep en INTOS.

Module Arbeidsmarkt en Participatie

14. Participatieverklaringstraject

Het Participatieverklaringstraject (PVT) is een verplicht onderdeel in de Wet inburgering 2021. Het doel: inburgeringsplichtigen laten kennismaken met de kernwaarden van de Nederlandse samenleving, zoals gelijkheid, vrijheid, solidariteit en participatie. Het PVT bestaat uit twee verplichte onderdelen:

 • Een inleiding in de kernwaarden van de Nederlandse samenleving, met minimaal één activiteit of excursie waarbij aan ten minste een Nederlandse kernwaarde een praktische uitwerking wordt gegeven;
 • Het ondertekenen van de participatieverklaring.

De uitvoering van het PVT zit in het lesprogramma van de leerroutes. Binnen de leerroutes is er wekelijks een workshop. Tijdens de eerste elf maanden van het jaar worden verschillende leefdomeinen in de workshops behandeld. Veel van deze workshops hebben raakvlakken met de kernwaarden die worden behandeld in het PVT. De laatste maand van het jaar staan de workshops volledig in het teken van het PVT. De laatste workshop is een excursie naar Den Haag, waarbij de inburgeraars deelnemen aan een programma speciaal ontwikkeld voor inburgeraar met daarbij een rondleiding in de Tweede Kamer.
Tijdens het PVT is er voor elke deelnemer een tolk aanwezig.

Het Participatieverklaringstraject wordt afgesloten met een participatieverklaring. Met de participatieverklaring tekent de inburgeraar ervoor op de hoogte te zijn van de normen en spelregels van de Nederlandse samenleving en deze te respecteren.
Het PVT moet binnen 3 jaar succesvol zijn afgerond.

Werkafspraken
1. Casusregisseur Inburgering adviseren over afspraken PVT in PIP Nederlands de Baas
2. Aanbieden van PVT, gedurende het inburgeringstraject Nederlands de Baas

Alle afspraken over het PVT zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen de gemeente Gennep en Nederlands de Baas.

Participatieverklaringstraject

15. Examen of eindgesprek

Voor de B1-route is er een inburgeringsexamen. Slaagt de inburgeraar? Dan krijgt hij of zij een inburgeringsdiploma. De Onderwijsroute is succesvol afgerond als de inburgeraar het taalschakeltraject heeft doorlopen en het examen heeft behaald. Voor de Z-route is er een eindgesprek met de gemeente, aan de hand van het portfolio. Dit leidt tot een inburgeringscertificaat.

Examen of eindgesprek