Huisvesting internationale werknemers

De gemeente vindt het belangrijk dat internationale werknemers (ook wel arbeidsmigranten) menswaardig gehuisvest zijn en dat hun huisvesting geen overlast voor de omgeving veroorzaakt. De gemeenteraad heeft dit vastgelegd in een aantal hoofdregels:

  • Gennep heeft geen verzorgingsfunctie om huisvesting voor de regio te regelen, maar kan ook niet leunen op een verzorgingsfunctie van andere gemeenten. We streven daarom naar een evenwicht in de huisvesting van de in de gemeente werkzame personen.
  • Om dit goed vorm te geven, werken we in regionaal en provinciaal verband samen met onze buurgemeenten.
  • Iedereen die hier woont, moet hier ook zijn ingeschreven.
  • Woonsituaties in Gennep moeten menswaardig zijn en voldoen aan een algemeen aanvaarde minimumstandaard. Wij leggen minimaal de landelijk gebruikelijke voorwaarden op.
  • Voor kleinschalig wonen in de wijken gaat de voorkeur uit naar een omvang die lijkt op gezinssituaties. Bij grotere aantallen bewoners moet de eigenaar/exploitant passend toezicht regelen.
  • Het mandaat voor besluitvorming over huisvesting t/m 25 personen ligt bij het college van B&W. Besluitvorming over grootschalige huisvesting t/m 250 personen ligt bij de gemeenteraad. Hierbij mag geen onevenredig risico op overlast voor de woonomgeving ontstaan.
  • Gennep wil geen concentratie van woningen voor internationale werknemers in een straat of buurt. Via het proces Dialoog Ruimtelijke Initiatieven bij het verlenen van een vergunning wordt hierop gestuurd.
  • Huisvesters hebben een rol bij een goede inpassing en bij integratie. De gemeente stuurt erop dat zij die rol ook pakken.

Deze hoofdregels zijn verwerkt in de lokale regelgeving. Vaak gaat de huisvesting om kamerbewoning. Meestal zijn er twee vergunningen nodig: één voor het bestemmingsplan en één voor de exploitatie. Wat mag en niet mag is opgenomen in de Beleidsregels Kamerbewoning en in artikel 2.82 van de Algemene Plaatselijke Verordening. U kunt de Gennepse wet- en regelgeving terugvinden via de landelijke website Overheid.nl. Daar zoekt u op postcode de voor uw omgeving geldende wet- en regelgeving, die u vervolgens op onderwerp kunt inzien.

Hieronder kunt u de volledige Huisvestingsvisie Internationale Werknemers downloaden.