Hoogwater

Algemeen

Nederland krijgt steeds meer water te verwerken. Het regent vaker, de zeespiegel stijgt en rivieren moeten steeds meer water afvoeren. Dit zorgt ervoor dat de kans op een overstroming toeneemt.

Bescherming tegen hoogwater

Verschillende organisaties houden zich bezig met de bescherming van ons land tegen hoogwater en overstromingen. Rijkswaterstaat, de waterschappen, gemeenten en provincies dragen allemaal hun steentje bij door te zorgen voor goede dijken, sluizen, dammen en andere waterkeringen. Het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie Veiligheid bevat onder meer maatregelen voor de waterveiligheid op de korte en lange termijn. Er wordt niet alleen gewerkt aan de versterking van de dijken, maar ook de rivieren krijgen meer ruimte of een natuurlijker verloop, waardoor er bij hoogwater een grotere afvoer is. Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie gaat daarnaast over de aanpak van wateroverlast bij heftige regenval, hittestress en droogte.

Hoogwater in de gemeente Gennep

In 1993 en 1995 zijn er in Limburg overstromingen geweest. Sindsdien is er hard gewerkt om de Maas veiliger te maken, met nieuwe hoogwatergeulen en dijken. De kans dat er toch nog een overstroming met ernstige gevolgen optreedt, is daardoor een stuk kleiner, maar is nooit helemaal uit te sluiten.
De dijken in Ottersum, Heijen, Milsbeek en Ven-Zelderheide voldoen aan de geldende veiligheidsnorm. Zij hebben een beschermingsniveau van 1:250. Dat betekent dat de kans op een overstroming statistisch gezien 1 keer in de 250 jaar is. In de toekomst wordt deze kans misschien nog kleiner, namelijk 1 keer in de 1.000 jaar.

Lob van Gennep

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de Lob van Gennep, gelegen tussen Gennep en Milsbeek, vijftien jaar geleden aangewezen als waterbergend winterbed. In geval van hoogwater moet het water in het winterbed in principe zijn weg kunnen vinden en afgevoerd worden. Zo wordt voorkomen dat de rivieren overstromen en grote schade aanrichten in bewoonde gebieden. Kijk voor actuele informatie op www.lobvangennep.nl

Informatie over uw eigen situatie

Hoe veilig leeft u aan de Maas? Met de hoogwatercheck van het Waterschap Limburg kunt u zien hoe hoog het water bij u in de buurt kan komen. Vul uw postcode in op www.overstroomik.nl. Op deze website leest u ook wat u moet doen bij een overstroming en hoe u zich hierop kunt voorbereiden. Via de app WaterstandLimburg kunt u de actuele waterstand in de Limburgse beken en de Maas bekijken.

In de artikelenreeks Hoogwater leest u meer over dit onderwerp. Dit artikel is eerder in drie delen gepubliceerd in de gemeenterubriek in 1 Gennep.