Eikenprocessierups

In Gennep hebben we een pakket van maatregelen ter bestrijding van de eikenprocessierups. Het is onmogelijk om de rups volledig uit te bannen, dus werken we naar een beheersbare situatie toe. De preventieve en curatieve bestrijding wordt uitgevoerd in samenwerking met de Nationale Bomenbank.

De bestrijding in Gennep bestaat uit:

  • Preventieve bestrijding: op basis van gegevens van voorgaande jaren wordt jaarlijks een spuitkaart opgesteld. De bomen op de spuitkaart worden preventief behandeld. Dat betekent 1 of 2 keer behandelen met een bacteriepreparaat (Xen Tari). De preventieve bestrijding start vanaf eind april, omdat de eiken daarvoor in blad moeten zitten.
  • Curatieve bestrijding: Ondanks de preventieve behandeling is het in juni/juli/augustus nodig om te starten met de curatieve bestrijding. Dit betekent het weghalen van de nesten.
  • Paringsverstoring: Het bedrijf Terra Nostra doet dit jaar in de gemeente Gennep onderzoek naar paringsverstoring van de eikenprocessierups. Ze schieten met een paintballgeweer een lokmiddel in de bomen. Daarin zitten feromonen (lokstoffen) die de mannetjes van slag maken. Als gevolg daarvan gaan ze als vlinders niet meer paren met de vrouwtjes en komen er geen eitjes en dus geen nieuwe rupsen. 

Nadat de gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom zijn geïnventariseerd, maakt de aannemer een planning om vervolgens de nesten uit de bomen te zuigen. Het is helaas niet mogelijk om alle bomen in de gemeente curatief te bestrijden. We werken volgens de prioriteiten die op de interactieve kaart zijn weergegeven. In eerste instantie zetten we in op de bomen binnen de bebouwde kom.

  • Natuurlijke bestrijding: aanvullende maatregelen worden uitgevoerd om de biodiversiteit te bevorderen en natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan te trekken. Hiervoor is samen met IKL een plan van aanpak opgesteld. Er zijn al verschillende typen vogelkastjes uitgedeeld en er is een regeling voor het bestellen van bloemzaad. Vanaf dit jaar gaat de gemeente de bermen natuurvriendelijker beheren, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor het verhogen van de biodiversiteit en herstel van het natuurlijk evenwicht.

Informatie over de eikenprocessierups

  • Interactieve kaart van de Nationale Bomenbank. Op deze kaart kunt u zien welke bomen in Gennep behandeld zullen worden, met welke methode en frequentie en wat de status van de behandeling is. Ook kunt u via de kaart een melding maken als u een processierups ziet in een eikenboom.
  • Levenscyclus en bestrijding eikenprocessierups (Nationale Bomenbank). 
  • ​Actieplan eikenprocessierups dat we in samenwerking met IKL, de buurgemeenten, terreinbeheerders en betrokken bewoners hebben gemaakt.

Melding doen 

We vragen u zoveel mogelijk gebruik te maken van de interactieve kaart. Deze wordt live bijgehouden door de aannemer. Op de interactieve kaart kunt u zien welke bomen wel en niet curatief bestreden worden. Alle bomen die als driehoekje op de interactieve kaart staan, worden gecontroleerd op de aanwezigheid van nesten door de Nationale Bomenbank. Staat een boom niet aangegeven op de kaart? Dan komt deze ook niet in aanmerking voor curatieve behandeling.

U kunt een (aanvullende) melding doen als u het nest nog niet op de curatieve kaart aantreft. De aannemer kan helaas niet op alle plaatsen tegelijk zijn. We vragen daarvoor uw begrip.

Spinselmot en spanrups

De gemeente krijgt veel meldingen binnen van de eikenprocessierups. In veel van deze gevallen gaat het over andere rupsen, namelijk de spinselmot en de spanrups. Deze verspreiden geen jeukende brandhaartjes en zijn daardoor redelijk onschuldig. Deze rupsen hoeven niet weggehaald te worden.

De spinselmot is er in meerdere varianten en komen vooral voor in laag struikgewas. Spanrupsen kunnen wel voorkomen in eikenbomen. Spanrupsen zijn kleine groene rupsjes die soms met lange draden uit de bomen hangen. Op de website van de Vlinderstichting vindt u meer informatie over verschillende rupsen.

Veel gestelde vragen

Voor algemene vragen verwijzen we u naar de website van het landelijke Kennisplatform. Ook de veelgestelde vragen in onze gemeente zijn beantwoord.
Bekijk de video van het jeugdprogramma Klokhuis voor een laagdrempelige uitleg over de eikenprocessierups. Deze video is in samenwerking met Terra Nostra, partner van de Nationale Bomenbank, opgenomen.