De Brem

De gemeente is bezig met de inrichting van 2 percelen op De Brem als natuurcompensatiegebied, voornamelijk voor de das, maar ook voor andere flora en fauna. We doen dit stapsgewijs. In het voorjaar van 2021 zijn er stukken ingezaaid met een kruidenmengsel. Komend plantseizoen worden de bomen geplant. Verder zetten we schapen in voor de begrazing van het gebied.

Schapenbegrazing

Afgelopen najaar hebben de schapen van Wouter Bos geholpen bij het maaien. Wouter heeft vooraf een heel plan opgesteld, waarin hij uitleg gaf over hoe schapenbegrazing als beheermaatregel kan worden ingezet.

De brem3

Aanplant van bomen

De opdracht voor het plantwerk op de 2 percelen op De Brem wordt eind 2021 uitgevoerd door Jabaflora. Op beide percelen worden 20 hoogstam fruitbomen aangeplant, walnoten en lindes. Daarnaast worden er houtsingels en struwelen aangeplant. De uitheemse soorten op een van de percelen (laurierkers, coniferen en een strook bamboe) worden verwijderd. Deze soorten staan namelijk de beoogde natuurontwikkeling in de weg.

Inzaaien

In het voorjaar van 2021 zijn de percelen ingezaaid met graszaden. Ter voorbereiding is de eerst de grond vrij gemaakt van ongewenste kruiden en vervolgens oppervlakkig losgemaakt. Daarna zijn de graszaden machinaal ingezaaid. De zaden van de kruiden konden niet machinaal ingezaaid worden, vanwege de variatie in afmeting en gewicht. Deze zijn daarom handmatig ingezaaid.

Images

De Brem 1 De Brem 2

Meerjarige kruiden

Na het inzaaien zal het wel nog een tijdje duren voordat de eerste bloemen zichtbaar worden. De kruiden zijn namelijk meerjarig, wat betekent dat ze pas na het eerste of tweede jaar tot bloei komen. We hebben voor deze kruiden gekozen, omdat ze zichzelf, bij goed beheer, vermeerderen en weer uitzaaien. Eenjarige kruiden (zoals klaproos of korenbloem) hebben een jaarlijkse bodembewerking nodig. Dat is op De Brem niet gewenst.

Beheer

Het beheer wijkt in het eerste jaar mogelijk nog af van de daaropvolgende jaren. In het eerste jaar kunnen er nog storende kruiden ontkiemen, zoals akkerdistel. Daardoor moeten we in het eerste jaar mogelijk vroegtijdig maaien en afvoeren. Na het eerste jaar zal de hoeveelheid storende kruiden echter flink afnemen. Dan is regulier beheer met maaien en afvoeren in de nazomer voldoende. 

Insecten en biodiversiteit

Het inzaaien van deze inheemse kruiden geeft een impuls aan de biodiversiteit. We ondersteunen we de inheemse insecten optimaal. Deze insecten, zoals gaasvliegen, helpen bij de bestrijding van plagen zoals de eikenprocessierups. Daarnaast profiteren veel andere dieren van het bloemrijke grasland. Denk hierbij aan diverse soorten vogels en kleine, grondgebonden dieren. 

Vervolgstappen

We laten een beheerplan opstellen, zodat we exact weten hoe deze percelen onderhouden moeten worden. Hierin is ook aandacht voor monitoring van planten en dieren. Het beheerplan vormt ook de basis voor verdere samenwerking met externe partijen met betrekking tot gebruik en beheer van de percelen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente via groenergennep@gennep.nl