Crisishulp jeugd

Sinds 1 januari 2022 is in de regio Noord- en Midden-Limburg een nieuwe werkwijze van kracht bij crisissituaties met jeugdigen. Door het inrichten van één integraal kernteam worden jeugdigen in een crisissituatie sneller en zoveel mogelijk in de thuissituatie geholpen. Wanneer er tijdens een crisis toch een verblijfsplek noodzakelijk is, duurt dit zo kort mogelijk.

Crisishulp Jeugd Noord- en Midden-Limburg is  bereikbaar via het nummer: 043-6045777. Crisissituaties kunnen 24/7 gemeld worden bij dit telefonische Meldpunt van Crisishulp Jeugd Noord- en Midden-Limburg.

Wanneer is er sprake van een crisis?

Er is sprake van een crisis wanneer er plotselinge, ernstige ontregeling en directe onveiligheid (in de fysiek, sociale en psychische gesteldheid van een jeugdige of van de omgeving) met als gevolg het ontstaan van een acuut onhoudbare situatie in het thuismilieu of de woonsituatie van de jeugdige. Door de ontregeling die plaatsvindt schieten de gebruikelijke oplossingsstrategieën tekort.

Werkwijze wanneer er sprake is van crisis

De meldpuntmedewerker voert een telefonische triage uit en – waar nodig of bij twijfel – komt binnen 2 uur een crisismedewerker een actieve inschatting ter plaatse uitvoeren. Een crisissituatie duurt per definitie nooit lang. Als de veiligheid is hersteld, spreken we immers niet meer van crisis. Als zich een crisis voordoet, zetten we bij voorkeur ambulante crisishulp in. Dit is maximaal 4 weken mogelijk.

Als de veiligheid zodanig in het geding is dat ambulante crisiszorg geen passende oplossing biedt, wordt er gezocht naar een (tijdelijke) plaatsing in het netwerk van de jeugdige of bieden we een noodbed voor één nacht. Alleen als het echt niet anders kan, gaan we over tot plaatsing in een crisispleeggezin of crisisgroep.