Beoordelingskader participatie

Bij verplichte participatie vragen we u als initiatiefnemer in een rapportage aan te geven hoe participatie vorm heeft gekregen en wat de resultaten zijn. Op basis van de rapportage beoordelen wij of er voldoende aan verplichte participatie is gedaan. Hiervoor gebruiken we onderstaand beoordelingskader. U bent vrij om te bepalen op welke wijze de participatie wordt vormgegeven. Op basis van de rapportage beoordeelt de gemeente de verschillende aspecten en geeft hiervoor een beoordeling 'goed', 'voldoende' of 'onvoldoende'. Om verplichte participatie in totaliteit als 'voldoende' te beoordelen, mag maximaal 1 criterium een 'onvoldoende' krijgen, mits dit wordt gecompenseerd met minimaal 1 goede beoordeling. 

ParticipatieplanEr is vooraf een helder participatieplan opgesteld voor de uitvoering
Trekker en organisatieHet is voor de participanten voldoende duidelijk (gemaakt) wie verantwoordelijk was voor de participatie
Representatie en inclusiviteitDe (beoogde) participanten zijn de doelgroep. Afhankelijk van het project, zijn dit de direct betrokkenen zelf of een goede afspiegeling van de betrokkenen die benoemd zijn in de stakeholdersanalyse
Doel van de participatieHet doel van de participatie is expliciet gemaakt en is behaald.
InvloedParticipatie heeft plaatsgevonden op een zo hoog mogelijk niveau op de participatieladder passend bij de intensiteit en de kenmerken van het initiatief
KadersDe kaders voor de participatie (waarop hebben we wel/geen invloed) zijn vooraf helder gesteld en zijn gecommuniceerd
TransparantieHet participatietraject is duidelijk besproken met de participanten in een zo vroeg mogelijk stadium
TimingParticipanten zijn zo vroeg mogelijk betrokken in het participatietraject, zodra het zinvol is en de resultaten gebruikt kunnen worden
Toegang tot informatieParticipanten hadden de beschikking over de juiste middelen om met succes te kunnen participeren
TerugkoppelingDe resultaten van de participatie zijn verwerkt en teruggekoppeld aan de participanten, met een onderbouwing van wel en niet verwerkte inbreng
EvaluatieEr heeft een evaluatie plaatsgevonden met de deelnemers aan de participatie. In ieder geval na afronding van de participatie en mogelijk ook tussentijds
VervolgHet is voor de participanten duidelijk hoe het vervolg van het traject eruitziet bij de totstandkoming van het initiatief

Verder beoordelen wij als gemeente of de rapportage duidelijkheid biedt over de resultaten. Hiervoor moeten de volgende vragen in voldoende mate zijn beantwoord:

  • Wat waren de uitkomsten van de participatie;
  • Welke uitkomsten zijn meegenomen;
  • In hoeverre kunnen de participanten zich in de uitkomst vinden;
  • Zijn er nog perspectieven niet meegenomen.