Veel ambitie in collegeprogramma Gennep

Het nieuwe college heeft het collegeprogramma voor de komende 4 jaar klaar. Het programma heeft de titel: Aan de slag! Samen verder bouwen. Daarmee spreekt het college nadrukkelijk de wens uit om in deze bestuursperiode aan de slag te gaan, sámen met de Gennepse gemeenschap.

Het collegeprogramma is een uitwerking van het coalitieakkoord ‘Samen verder bouwen’. Het is een programma op hoofdlijnen. Het college wil ruimte bieden aan de inbreng van de raad en de samenleving en daar past geen dichtgetimmerd programma bij. Daarnaast wordt op deze manier voldoende bewegingsvrijheid gecreëerd om in te kunnen blijven spelen op onvoorziene maatschappelijke ontwikkelingen.  

In het collegeprogramma staan de ambities en doelstellingen voor deze bestuursperiode. De benodigde capaciteit, de financiële doorvertaling en de volgorde waarin de onderdelen van het collegeprogramma worden opgepakt, krijgen een plek in de begroting.

Wonen en leefbaarheid
Het college heeft veel ambitie op het gebied van wonen. Iedereen die dat wil, zou in gemeente Gennep moeten kunnen blijven of komen wonen. Daarom zet het college in op meer woningbouw. De komende jaren wordt in alle kernen gebouwd. Een toename van woningen versterkt ook de leefbaarheid in onze kernen. Naast nieuwbouw is er ook aandacht voor het opknappen van oude buurten en wijken.

Naast de fysieke woonopgave is er ook aandacht voor de kwaliteit van leven: het college blijft onder andere inzetten op preventie en Positieve Gezondheid. Het doel is om inwoners meer grip op het eigen leven te geven en de afhankelijkheid van zorg te verminderen.

Werken
Het college wil blijven investeren in goede randvoorwaarden voor het lokale bedrijfsleven en in recreatieve voorzieningen voor onze inwoners en bezoekers. Daarom worden de komende jaren onder meer de centrumvisie en bedrijventerreinenvisie geactualiseerd.

Recreëren
Vrijetijdseconomie is een belangrijke bron van inkomsten voor (ondernemend) Gennep. Het college wil het onderscheidende vermogen van onze gemeente verder versterken door gericht te investeren in natuur en landschap en cultuurhistorie, met het doel de vrijetijdseconomie een nog betere basis te geven. Het beleefbaar maken van het Genneper Huys is één van de belangrijkste speerpunten.

Duurzaamheid
Gennep wil een groene, toekomstbestendige gemeente zijn. We willen zuinig met energie en grondstoffen omgaan, energie zoveel mogelijk duurzaam opwekken en het gemeentelijk grondgebied klimaatrobuust inrichten. Als gemeente zien we het als onze taak alle inwoners en ondernemers te betrekken bij deze transitie en willen we dat duurzaam wonen en ondernemen in Gennep voor iedereen haalbaar en betaalbaar is.

Collegeprogramma 2022-2026 Aan de slag! Samen verder bouwen