Toekomstgerichte ondersteuning zelfstandig ondernemers

• De coronacrisis heeft helaas veel ondernemers geraakt. Als gemeente bieden we u tot 31 december 2022 graag een helpende hand bij uw heroriëntatie op uw ondernemingsactiviteiten.

U komt daarvoor in aanmerking als de volgende vragen bij u spelen:

 • Kan ik mijn huidige onderneming nog voorzetten?
 • Kan ik beter een her- of doorstart maken met een nieuw bedrijf?
 • Zal ik me laten omscholen of een baan in loondienst aannemen?

De gemeente heeft de taak u te ondersteunen bij de afwegingen die bovengenoemde vragen oproepen. Wij helpen u - mocht dat nodig zijn - bij het nadenken over uw toekomst en het concretiseren van de keuzes die u hiervoor moet maken.

Heroriëntatie voor ondernemers

Heroriëntatie betekent dat u opnieuw gaat nadenken over de toekomst van uw bedrijf. Hieronder omschrijven we 3 mogelijke heroriëntatieroutes. In een persoonlijk gesprek zoeken we graag samen met u naar de meest passende ondersteuning. Daarbij maken we waar nodig ook gebruik van een bedrijfseconomisch onderzoek.

1. Versterken van de eigen onderneming

U kunt hierbij denken aan begeleiding bij het door u zelf op te stellen nieuw of aangepast bedrijfsplan dat noodzakelijk is om uw bedrijf weer levensvatbaar te maken.

2. Zoeken van een oplossing voor (financiële) problemen

Hierbij gaat het onder andere om het zoeken van financieringsoplossingen voor zakelijke en/of privé-financieringen die uw onderneming en de continuïteit bedreigen. Deze ondersteuning kan alleen worden ingezet als uw bedrijf na herfinanciering weer levensvatbaar is. In het uiterste geval kan de uitkomst van het onderzoek betekenen dat de schuldenpositie te hoog is en/of de verdienste en levensvatbaarheid te zeer gedaald is. In dat geval bestaat de begeleiding uit ondersteuning bij de keuze om te stoppen met uw onderneming.

3. Heroriëntatie op een baan of bijbaan in loondienst

Als 1 en 2 geen reële opties zijn of niet meer het gewenste resultaat opleveren, is de keuze voor heroriëntatie naar loondienst een reële optie. Bij de heroriëntatie op werken in loondienst kan het gaan om een gratis loopbaangesprek en hulp bij het op peil brengen van uw werknemersvaardigheden. Of om informatie over kansrijke beroepen en advies over scholing en begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan.

Voorwaarden ondersteuning heroriëntatie

Er gelden een aantal voorwaarden voor de Ondersteuning Heroriëntatie Zelfstandig Ondernemer:

 • U moet inwoner van de gemeente Gennep zijn, in beginsel minimaal sinds 1 januari 2021.
 • U (en uw gezin) zijn in belangrijke mate afhankelijk (geweest) zijn van het inkomen uit onderneming. Dit houdt in dat u voor de coronacrisis via de eigen onderneming in het eigen levensonderhoud kon voorzien.
 • U bent een zelfstandige in de zin van de TOZO-regelingen en/of voldoet aan het urencriterium.
 • U stelt uw ondersteuningsvraag voor 31 december 2022.
 • Als u na het inventariserend gesprek met de gemeente ondersteuning wilt, moet u een schriftelijke aanvraag indienen. Bij gehuwden en samenwonenden tekent de partner mee.
 • Ondersteuning richting voortzetting van de onderneming kan worden toegekend als:
  • De onderneming of zelfstandige arbeid door de coronacrisis is getroffen;
  • Het aannemelijk is dat de onderneming of zelfstandige arbeid na de coronacrisis redelijkerwijs weer levensvatbaar wordt.
 • Als het niet aannemelijk is dat de onderneming of zelfstandige arbeid weer redelijkerwijze levensvatbaar wordt, kan de gemeente de ondernemer ondersteunen met instrumenten uit de Participatiewet, gericht op het verkrijgen van werk in loondienst.
 • Er geldt een budgetplafond. De ondersteuning kan worden geweigerd op grond van ontoereikend budget. In beginsel worden aanvragen gehonoreerd op volgorde van melding, maar de gemeente kan aan schrijnende gevallen voorrang verlenen.

Werkwijze

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan verloopt het proces als volgt:

 • Via het vragenformulier onderaan deze pagina kunt u uw behoefte aan heroriëntatie kenbaar maken. Stuur het formulier naar het bedrijvenloket van de gemeente via bedrijvenloket@gennep.nl.
 • Er vindt een beoordeling plaats of u aan de voorwaarden voldoet (zie bijlage voorwaarden).
 • Bij een positieve beslissing maken wij een afspraak voor een oriënterend gesprek. We bespreken samen met u uw ondersteuningsbehoefte en verwijzen u vervolgens door naar de juiste persoon binnen de gemeente of bij externe instanties.
 • Afhankelijk van uw situatie kan het zijn dat u coaching of training ontvangt om weer zelfstandig in uw levensonderhoud te kunnen voorzien of uw problemen op te lossen.

Bent u het niet eens met onze beoordeling? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dat doet u binnen 6 weken na de verzenddatum van de brief. U stuurt uw bezwaar naar: College van B&W, Ellen Hoffmannplein 1, Postbus 9003, 6590 HD Gennep. Zet in uw bezwaarschrift in ieder geval uw naam en adres, de datum waarop u het bezwaar schrijft, het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden van uw bezwaar en uw handtekening.