Omgevingswet: Gennep is er klaar voor

Wanneer alles volgens plan gaat, treedt de Omgevingswet op 1 juli 2023 in werking. In het najaar weten we definitief of deze datum landelijk gehaald wordt. In Gennep zijn we in elk geval klaar voor deze wet!

Als de Omgevingswet in werking treedt, veranderen de regels voor de fysieke omgeving. De Omgevingswet bundelt en moderniseert een groot aantal wetten voor de leefomgeving. Bij de fysieke leefomgeving moet u denken aan bouwen, wonen, infrastructuur, milieu, natuur, water en erfgoed. Er komt meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Bij een nieuw plan gaat het vooral om de vraag: ‘Draagt het bij aan een goede leefomgeving?’ in plaats van: ‘Mag het wel?’. Daarnaast stimuleert de Omgevingswet participatie door inwoners, ondernemers en organisaties.

In Gennep gaan we werken met de Omgevingswet  met als motto  ‘Samen maken we Gennep’.

Omgevingsvisie

Vooruitlopend op de Omgevingswet heeft de gemeente Gennep de omgevingsvisie 'Samen maken we Gennep' opgesteld. Hierin geeft de gemeente aan hoe onze gemeente er in de toekomst uit wil zien.  Allerlei factoren hebben daar invloed op: natuur, milieu, water, woningen, bedrijven, veiligheid, gezondheid, geluid, luchtkwaliteit, recreatie, monumentenzorg, etc.

De omgevingsvisie kunt u vinden op www.gennep.nl/omgevingswet.

Bestemmingsplannen worden één Omgevingsplan

Met de komst van de Omgevingswet worden de bestemmingsplannen (nu nog meerdere documenten) omgebouwd naar het gemeentebrede omgevingsplan. Dit gebeurt in de komende periode tot 2026. In dit Omgevingsplan komen alle regels voor de fysieke leefomgeving in Gennep te staan. Wettelijk moet dit plan in 2030 gereed zijn, maar we streven er naar om dit in Gennep in 2026 al gereed te hebben.

Omdat het opstellen van dit plan tijd kost, heeft het Rijk voor een overgangssituatie gekozen. Dat betekent dat vanaf inwerkingtreding van de Omgevingswet de huidige bestemmingsplannen gewoon blijven gelden totdat de gemeente een Omgevingsplan heeft. Na de start van de Omgevingswet moeten wijzigingen van bestemmingsplannen via het Omgevingsplan. Met de Omgevingswet wordt de gemeente verder verantwoordelijk voor een aantal milieuregels die op dit moment nog onder Rijk en provincie vallen.

Aanvraag doen in 2022

Voor nu is het belangrijk dat u er rekening mee houdt dat aanvragen voor een omgevingsvergunning ná 1 juli 2023 vallen onder de nieuwe wetgeving. Aanvragen die vóór deze datum zijn ingediend, handelen we onder de huidige wetgeving af.

Bestemmings- en omgevingsplannen zijn doorgaans complexer en vergen meer voorbereiding dan omgevingsvergunningen. Om deze reden streven wij ernaar om conceptaanvragen voor plannen die zijn ingediend vóór 1 november 2022 uiterlijk op 31 december ter inzage te leggen. Op die manier worden deze nog onder de oude wetgeving behandeld. Conceptplannen die na 1 november 2022 worden ingediend, worden sowieso behandeld volgens het nieuwe regime van de Omgevingswet.

We informeren u al sinds enige tijd over deze wet en wat dit voor u betekent. Op www.gennep.nl/omgevingswet vindt u uitgebreide informatie die we ook bij nieuwe ontwikkelingen aanpassen.