Mooiland en Destion leggen prestatieafspraken 2023 vast met huurdersverenigingen en gemeente Gennep

Op vrijdag 14 juli 2023 ondertekenden vertegenwoordigers van woningcorporaties Mooiland en Destion, de Huurdersraad Destion en Huurdersvereniging Gennep prestatieafspraken voor 2023. Namens de gemeente Gennep ondertekende wethouder Peter Stevens. Er zijn afspraken gemaakt over diverse onderwerpen, waaronder duurzaamheid en de kwaliteit van wonen. Bijzonder is dat dit jaar voor het eerst Mooiland en Destion gezamenlijke prestatieafspraken met de gemeente en de huurderverenigingen hebben gemaakt. De nieuwe prestatieafspraken zijn meerjarig en gelden voor 2023-2027, al worden de afspraken elk jaar geactualiseerd.

200 sociale huurwoningen

De lokale woonvisie – in 2022 vastgesteld door de gemeenteraad – is leidend bij het opstellen van de prestatieafspraken. In de woonvisie staat de woonbehoefte in gemeente Gennep centraal. Ook zijn de landelijke prestatieafspraken voor volkshuisvesting vertaald naar Gennep. Zo sluiten deze afspraken beter aan op de woonbehoefte in onze kernen. Er is vastgelegd dat we ongeveer 200 sociale huurwoningen willen gaan toevoegen tot 2030. Per kern is een streefgetal afgesproken. Ook zijn afspraken gemaakt over de huisvesting van bijzondere doelgroepen, zoals statushouders. Wethouder Peter Stevens licht toe: “De ontwikkelingen op het gebied van wonen gaan erg snel en daarom is er ook afgesproken om de behoeften te blijven actualiseren en analyseren.”

Energiezuinig, klimaatbestendig en leefbaarheid

Er zijn afspraken gemaakt over diverse onderwerpen, waaronder duurzaamheid. Wethouder Stevens: “We streven naar meer energiezuinigere huizen. Bij renovatie willen we ook gezamenlijk streven naar meer groen. Een betere klimaatbestendigheid dus om hittestress te voorkomen.” Naast duurzaamheid en klimaatbestendigheid is er uiteraard ook oog voor de kwaliteit van wonen. Wethouder Stevens: “We gaan gezamenlijk de leefbaarheid beter in beeld brengen en bekijken waar verbetering nodig is. Het is veelzeggend dat we deze prestatieafspraken dit jaar voor het eerst gezamenlijk met Mooiland en Destion hebben gemaakt. We gaan ons gezamenlijk inspannen voor een leefbaar Gennep. Samen kunnen we hierin meer bereiken.”

Samenwerking

De gemeente is verantwoordelijk voor het lokale woonbeleid, waarbij wordt samengewerkt met woningcorporaties Mooiland en Destion. Huurdersraad Destion en Huurdersvereniging Gennep zijn hierbij ook betrokken. Per periode maken deze partijen meerjarige prestatieafspraken. Hierin wordt vastgelegd wat de gemeente, corporaties en huurderverenigingen van elkaar verwachten. Wilt u de prestatieafspraken bekijken? Kijk op www.gennep.nl/prestatieafspraken. De lokale woonvisie vindt u op www.gennep.nl/woonvisie.