Karrevenseweg

Opnieuw inrichten Karrevenseweg

De Karrevenseweg en het laatste deel van de Brem richting de Hommersumseweg zijn al geruime tijd toe aan onderhoud. Om de veiligheid en het comfort voor het verkeer, vooral voor fietsers en voetgangers, te verbeteren, heeft de gemeente Gennep besloten om de hele weg opnieuw in te richten.

Ontwerptekeningen 

C2engineers B.V. heeft in opdracht van de gemeente Gennep ontwerptekeningen gemaakt. U kunt ze hieronder bekijken. Op 25 april 2023 en op 11 juli 2023 werden deze tekeningen tijdens een informatieavond gepresenteerd en toegelicht aan de omwonenden en andere belanghebbenden.

Beantwoording vragen informatieavond Karrevenseweg 11 juli 2023

vraag/opmerkingantwoord
Opening  bijeenkomstWethouder Frank Pubben heet de aanwezigen welkom. Hij hoopt dat de gemeente deze avond tot een definitief besluit kan komen als er voldoende draagvlak is voor het aangepaste plan. We streven ernaar om de maatregelen in april en mei 2024 uit te voeren.
Uitleg wat er de afgelopen tijd gebeurd isDe projectleider, Marcel Bilbas, geeft uitleg   over wat er de afgelopen periode heeft plaatsgevonden met betrekking tot varianten en verkeerstellingen. Er is enige tijd nodig geweest om een degelijke verkeersstudie uit te voeren en keuzes te maken. Bij deze verkeersstudie hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met de vragen en zorgen van de omgeving die tijdens de vorige informatieavond naar voren zijn gekomen.
Inhoudelijke uitleg over de verkeerstellingen/verkeersstudie en de gemaakte keuzesGemeentelijk verkeerskundige André van der Dussen geeft een presentatie over routegeleiding, verkeerstellingen, onderzoek en optimalisaties in het projectgebied en de omgeving. Hierbij geeft hij uitleg over de gemaakte keuzes en beantwoordt hij vragen van de aanwezigen.
Een bewoner meldt dat de navigatiesystemen nog steeds vrachtwagens via de oude toegangsweg naar Arvato sturen.André antwoordt dat de gemeente Gennep enkele weken geleden de aanpassingen van de routes heeft ingediend bij de landelijke website. Het lijkt erop dat het proces enige tijd in beslag neemt voordat de aanpassingen in de navigatiesystemen zijn verwerkt. Het aantal vrachtwagens dat via de oude toegangsweg naar Arvato probeert te gaan, is aanzienlijk verminderd door de reeds getroffen maatregelen. Niettemin streven we naar de optimale situatie, waarin alle vrachtwagens met bestemming Arvato de nieuwe weg bij de rotonde gebruiken. Aan de andere kant gaf Arvato aan dat ze dagelijks bezig zijn om de routegeleiding in goede banen te leiden. 
Een bewoner vraagt wanneer de personeelsingang van Arvato bij Langeven wordt afgesloten?
De wens van aanwezigen dat dit z.s.m. wordt uitgevoerd
Het besluit om de oostelijke inrit van Arvato te sluiten maakt deel uit van een reeks maatregelen die momenteel worden afgestemd tussen de gemeente Gennep en Arvato. Voordat deze inrit wordt afgesloten, is Arvato van plan binnen hun eigen terrein een weg aan te leggen voor auto's van hun medewerkers, zodat het verkeer binnen het terrein veilig en efficiënt kan worden geregeld. De voorbereidingen voor deze weg zijn al enige tijd gaande en naar verwachting zal deze uiterlijk eind dit jaar gereed zijn. De afsluiting van de oostelijke inrit zal direct na voltooiing van deze weg aan het eind van dit jaar plaatsvinden.
Een bewoner geeft aan dat de overnachtingen van de vrachtwagenchauffeurs nu plaatsvinden op andere locaties. André benadrukt dat dit te allen tijde bij de gemeente Gennep gemeld moet worden, zodat de BOA's hierop kunnen handhaven. Arvato streeft ernaar om in de praktijk de chauffeurs naar geschikte locaties te begeleiden, maar sommigen kiezen soms zelf een plek.
Een bewoner geeft aan dat Langeven te smal is om te passeren. De weg voldoet aan de landelijke breedtenormen. Het is belangrijk om te realiseren dat het verbreden van de weg kan leiden tot hogere snelheden.
Uitleg bij de presentatietekeningen Marcel heeft alle bladen van de presentietekeningen zorgvuldig doorgenomen en toegelicht, vooral op de punten waar aanpassingen zijn gemaakt. De voornaamste wijziging betreft de fietsroute, die nu niet meer via het zandpad (ruiterpad) loopt, maar via het laatste gedeelte van de Brem. Dit was tevens de voorkeur van de meeste aanwezigen tijdens de vorige informatieavond.
Optie voor een vrijliggend fietspad tot aan de Hommersumseweg.Bij een eventuele aanleg van een vrijliggend fietspad in dit traject stuiten we op drie sub-trajecten met uitdagingen:

1- Het gedeelte tussen de bestaande zandweg (ruiterpad) en de Brem bevindt zich weliswaar op het perceel van de gemeente Gennep, maar de huidige bestemming is niet geschikt. Bovendien zouden er in de groene corridor aanzienlijk wat groen en minstens twee grote bomen moeten worden gekapt. Voor dit deel is een procedure voor wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het is belangrijk op te merken dat deze procedure enige tijd kan vergen, vooral als er ernstige bezwaren worden ingediend. Gezien de impact op de groene corridor is het waarschijnlijk dat er aanzienlijke weerstand zal zijn.

2- Het tweede deel betreft het traject tussen de Karrevenseweg en Langeven, bij de S-bochten. Hier is de beschikbare breedte tussen de grondwallen ontoereikend om zowel een degelijke combinatie van rijweg als een vrijliggend fietspad te realiseren. We voldoen daarbij niet eens aan de minimale eisen zoals vastgesteld in de CROW-richtlijnen.

3- Het gedeelte onder het viaduct vereist aanpassingen aan de infrastructuur van Rijkswaterstaat. De kosten die hiermee worden gemaakt, zijn aanzienlijk en staan niet in verhouding tot het beoogde doel.

Vanwege deze genoemde redenen is het helaas niet haalbaar om het vrijliggende fietspad door te trekken tot aan de Hommersumseweg. Als de gemeente Gennep in de toekomst alsnog een vrijliggend fietspad wenst, moet dit als een apart nieuw project worden aangepakt, los van het huidige lopende project.
Bord aan Beekweg verboden vrachtwagens is verdwenenBord zal terug geplaatst worden.
Hoe verder?De gepresenteerde tekeningen zullen in de komende maanden worden verfijnd tot uitvoeringstekeningen. Dan volgt in het najaar de uitbesteding. De uitvoering zal naar verwachting in april/mei 2024 starten.

Beantwoording vragen informatieavond Karrevenseweg 25 april 2023

Volgnr.vraag/opmerkingantwoord
1Kan er geen vrijliggend fietspad over het gehele traject van de Karrevenseweg naar de Brem worden aangelegd?Zie bijlage A. Het is onmogelijk om het vrijliggende fietspad over de gehele route door te trekken, omdat de benodigde breedte niet overal beschikbaar is. Het is echter wel mogelijk om het vrijliggende fietspad vanaf het punt waar het momenteel eindigt, tot aan de (oude) aansluiting van Arvato/Brem te verlengen. Voordat dit kan worden gerealiseerd, moet de gemeente een grondig onderzoek uitvoeren. De benodigde grond is eigendom van de gemeente, maar deze heeft momenteel een andere bestemming die geen verkeer toelaat. Om dit fietspad te kunnen verlengen, zullen er onder andere bomen en struiken moeten worden verwijderd, wat momenteel niet is toegestaan vanwege de bestemming als groene corridor. Als het onderzoek positieve resultaten oplevert en er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn, zal de gemeente Gennep een apart traject starten om dit vrijliggende fietspad door te trekken. Het realiseren van dit project kan mogelijk jaren in beslag nemen.
2Inwoners geven aan dat er nog steeds veel vrachtwagens van Arvato via de Karrevenseweg rijden, wat leidt tot schade aan de bermen en onveilige situaties.Nationale wegenbestand is aangepast. Navigatiesystemen gaan dit in hun systemen opnemen. We zien nu al dat het aantal vrachtverkeer op de Karrevenseweg is flink afgenomen. De verwachting is dat deze daling door zet.
3Inwoners vragen zich af of er een mogelijkheid is om een zebrapad aan te leggen bij de oversteek van het fiets- en ruiterpad op de kruising van de Brem en de Hommersumseweg.Zie bijlage A. De verkeersintensiteiten en het aantal fietsers zijn dermate laag dat een zebrapad niet nodig is (zorgt eerder voor onveiligheid).
4Inwoners vragen zich af waarom het fietspad Brem, dat wordt overgedragen aan Arvato, wordt opgeheven. Het opheffen van dit fietspad betekent dat fietsers langer moeten omrijden over het smalle stuk Karrevenseweg.Dit pad blijft behouden omdat het essentieel is voor de toegankelijkheid van de elektriciteitsvoorziening van Enexis. We hebben ons plan nu aangepast: het bestaande ruiterpad wordt niet verhard. In plaats daarvan wordt de Brem tussen de nieuwe weg naar Arvato en de Karrevenseweg omgezet in een fietspad, dat wordt voorzien van rood asfalt. Fietsers naar Arvato kunnen ook gebruik maken van dit fietspad. Bekijk de bijgewerkte tekening voor meer informatie.
5Inwoners hebben aangegeven dat de fietsoversteekplaats bij het kruispunt De Grens/Karrevenseweg gevaarlijk en onoverzichtelijk is. Fietsers hebben hier te maken met een groot aantal vrachtwagens die vaak afslaan terwijl de fietsers aan het oversteken zijn.

Zie bijlage A voor meer informatie. De verkeersintensiteit en het aantal fietsers zijn zo laag dat er voldoende veilige en vlotte oversteekmogelijkheden zijn. Twee jaar geleden hebben we in samenwerking met de Provincie Limburg een middeneiland gerealiseerd, waardoor fietsers en voetgangers in twee stappen kunnen oversteken.

Het verlichtingsniveau bij dit kruispunt voldoet aan de landelijke normen.

6Inwoners vragen zich af of de rijbaan Karrevenseweg wel breed genoeg is voor fietsers om veilig op de rijbaan te kunnen rijden.De breedte van de rijbaan voldoet aan de richtlijn
7Een inwoner heeft aangegeven dat er grote zorgen zijn over de fietsoversteek bij de Brem - de nieuwe toegangsweg naar Arvato. Fietsers moeten de weg oversteken met veel (vracht)verkeer, wat voor gevaarlijke situaties zorgt. Is het mogelijk om verkeerslichten of een tunnel te plaatsen om de veiligheid van fietsers te verbeteren?Zie bijlage A. De verkeersintensiteiten en het aantal fietsers zijn dermate laag dat er voldoende hiaten (een hiaat is de ruimte tussen auto's om veilig over te steken ) zijn om veilig en vlot over te kunnen steken. Het verlichtingsniveau bij dit kruispunt voldoet aan de landelijke normen.
8Een inwoner stelt voor om van De Grens een doorgaande weg te maken en Karrevenseweg laten vervallen.De gemeente Gennep heeft destijds bewust gekozen om het vrachtverkeer naar Arvato te splitsen. Dit heeft geleid tot een betere en veiligere Karrevenseweg, met name voor fietsers. De gemeente is echter van mening dat het opheffen van de Karrevenseweg en het omleiden van het verkeer via De Grens geen oplossing biedt, maar slechts het probleem van de ene weg naar de andere verplaatst.
9Een inwoner gaf aan dat het fietsverkeer dat vanuit het viaduct naar Heijen rijdt, niet logisch is omdat er momenteel diagonaal wordt overgestoken.Zie bijlage A. De verkeersintensiteiten en het aantal fietsers zijn dermate laag dat er voldoende hiaten zijn om veilig en vlot over te kunnen steken.
10Een bewoner stelt voor om de fietsoversteekplaats op het kruispunt iets verder naar het westen (richting Heijen) te verplaatsen, omdat hij van mening is dat oversteken op die locatie veiliger is.Zie bijlage A. De verkeersintensiteiten en het aantal fietsers zijn dermate laag dat er voldoende hiaten zijn om veilig en vlot over te kunnen steken.
11Wanneer gaan de oostelijke en noordelijke toegangen van Arvato aan de Brem en Langeven definitief dicht?De gemeente Gennep en Arvato zijn in principe overeengekomen dat de oostelijke toegang voor het verkeer dicht gaat (uitgezonderd (brom)fietsers). Er is echter nog geen specifieke datum vastgesteld voor de definitieve sluiting van deze inrit. De oude inrit aan de westzijde is al geruime tijd gesloten en is nu ingericht als fietsroute naar het terrein van Arvato.
12Hoe zorgt de gemeente ervoor dat vrachtwagens niet langer rondzwerven in het gebied en dat ze alleen via de nieuwe hoofdingang naar Arvato rijden?Zie antwoord 2.
13Een inwoner stelt voor om ook te kijken naar de fietsroute vanaf de verkeerslichten bij de N271 tot aan de Karrevenseweg, aangezien dit gedeelte ook als onveilig wordt ervaren.Zie bijlage A.
14Inwoners maken zich zorgen over de fietsoversteek bij de Brem-Karrevenseweg vanwege het slechte zicht op het verkeer dat uit de S-bocht komt.Zie bijlage A. De verkeersintensiteiten en het aantal fietsers zijn dermate laag dat er voldoende hiaten zijn om veilig en vlot over te kunnen steken. De gereden snelheid is niet buitenproportioneel hoog (helaas altijd enkele uitzonderingen). In de optimalisatie worden extra verkeersremmende maatregelen voorgesteld.
15Waarom wordt het “ruiterpad” niet opgewaardeerd tot fiets- / voetpad om zo de onoverzichtelijke S-bocht te vermijden?Zie bijlage A.
16Inwoners stellen voor dat de gemeente diverse mogelijke fietsroutes vanaf de N271 tot aan Center Parcs in kaart brengt, waarbij de voor- en nadelen van verschillende trajecten worden belicht. Op deze manier kan de gemeente de redenen achter bepaalde keuzes onderbouwen of uitleggen. De grootste zorg van de bewoners ligt bij de S-bocht en kruisingen met zwaar verkeer.Zie bijlage A.
17De inwoners geven aan dat de Burgweg en Langeven in een zeer slechte staat verkeren. Het wegdek is van slechte kwaliteit met veel scheuren, maar vooral veel bermschade, ook op andere plaatsen in het buitengebied.Alle onderhoudsproblemen aan de wegen worden deze zomer aangepakt.
18Inwoners maken zich zorgen over het sluipverkeer door het gebied vanuit Siebengewald. Er bestaat angst dat de verkeersstromen verschuiven, bijvoorbeeld via Brem en vervolgens de Erfsebosweg. Ook is er sluipverkeer door Heijen wanneer het bij Center Parcs te druk is.De gemeente Gennep ziet dit als een klein risico, omdat er met deze alternatieve routes geen tijdwinst te behalen valt. Aan de andere kant zijn er recentelijk maatregelen genomen bij Center Parcs om de lange files tijdens dienstwisselingen te verminderen. Er zal helaas altijd verkeer zijn dat niet de gewenste route rijdt. Wij hebben niet de verwachting dat de omvang van dat verkeer tot grote problemen zal leiden (doorstroming of verkeersveiligheid)
19Inwoners maken zich zorgen over het uitzicht op de kruising van de Schaafsebosweg en de N271.Valt buiten dit project. Het zicht is moeilijk te verbeteren. Het verkeer wordt daarom al extra geattendeerd op te letten met extra bebording en markering. Aan de andere kant sluiten we waar mogelijk aan bij de gemeente Bergen die dit probleem onder de aandacht aan het brengen is bij de Provincie Limburg (wegbeheerder). Bergen heeft meerdere aansluitingen op de N271 die door hun als onvoldoende beoordeeld worden.
20Mensen maken regelmatig gebruik van de zitbank bij het kruispunt van de Hommersumseweg en de Brem. Momenteel zijn er geen faciliteiten beschikbaar om veilig naar en van deze bank te komen. Een bewoner heeft voorgesteld om een zebrapad aan te leggen op deze locatie.Zebrapaden zijn (helaas) niet per definitie veilg. Zeker wanneer deze, zoals op deze locatie, maar zeer sporadisch gebruikt wordt zien we dat het verkeer er weinig rekening mee houdt. En zodoende voor schijnveiligheid zorgt. Kijkend naar de verkeersintensiteiten op het drukste uur (250 voertuigen/uur = elke 14 sec een voertuig) zijn er voldoende hiaten om veilig en vlot over te kunen steken. De verlichting wordt hier ook verbeterd. Zie de aangepaste tekening.
21Een bewoner stelt voor om met wegmarkering aan te geven waar fietsers bij het kruispunt Hommersumseweg/Brem moeten oversteken.Te veel wegmarkering kan juist leiden tot chaos en onoverzichtelijkheid vanwege de diverse (fiets)bewegingen op dit kruispunt. We hebben getracht de kruising zou eenvoudig en duidelijk mogelijk vorm te geven.
22Een inwoner stelt voor om het vrijliggend fietspad iets meer door te trekken richting Heijen zodat oversteek meer los komt van kruising Brem – Hommersumseweg.Zie bijlage A. De verkeersintensiteiten en het aantal fietsers zijn dermate laag dat er voldoende hiaten zijn om veilig en vlot over te kunnen steken.
23Een bewoner stelt voor om de overrijdbare middengeleider bij het kruispunt Hommersumseweg/Brem minder vriendelijk te maken voor auto's, zodat ze minder snel de bocht kunnen afsnijden.Deze suggestei is verwerkt in het ontwerp. Deze overrijdbare middengeleider wordt hoog genoeg geplaatst en voorzien van een ribbelprofiel.
24Een Inwoner maakt zich zorgen over de fietsveiligheid op Brem, daar waar Arvato vanaf hun terrein de Brem oversteken naar “nieuw” parkeerterrein aan de andere zijde van de Brem. Ook veel vrachtauto’s steken hier over naar dat parkeerterrein.Het aantal overstekende vrachtauto's is reeds terug gebracht. Daarbij zijn zowel de fiets- als auto-intensiteiten op dit stuk van de Brem zeer laag evenals het aantal mogelijk overstekende vrachtauto's. Er zijn zodoende voldoende hiaten om veilig en vlot over te kunnen steken.
25Een bewoner vraagt zich af waarom vrachtwagenchauffeurs die overnachten niet op het terrein van Arvato verblijven. Momenteel staan ze vaak geparkeerd op de Brem en Karrevensweg.Het is niet de bedoeling dat hier vrachtauto's overnachten. Er zijn reeds maatregelen getroffen dat dat niet meer mogelijk is.
26Een inwoner stelt voor om het bord "doodlopende weg" te vervangen bij de puinweg Karrevenseweg 13. Op dit moment is het bord niet goed zichtbaar en onduidelijk, wat ertoe leidt dat mensen per ongeluk deze straat inrijden waar ze niets te zoeken hebben.De bebording is reeds aangepast
27Wanneer de Langeven wordt ingericht als een landbouwweg dienen de drempels tevens niet verwijderd te worden?Bij een 60 km-zone mag er een verkeersdrempel worden aangelegd. Vooralsnog zal de weg Langeven niet worden versmald bij deze reconstructie. We zullen de situatie, met name de veiligheid, nauwlettend in de gaten houden.
28Later per mail ontvangen: Gisteren op de info-avond in het Heijderbos hebben we ook de T-splitsing Hommersumseweg /Brem besproken. In de voorstellen staat de Hommersumseweg als voorrangsweg ingetekend. Ik heb het er nog met verschillende betrokkenen over gehad, en wij zijn unaniem van mening dat de Hommersumseweg komende uit de richting van Center Parcs naar de Brem/tunneltje, een voorrangskruising moet worden en het verkeer uit dorp Heijen voorrang moet verlenen. Dus dat de Hommersumseweg vloeiend doorloopt in de Brem naar het tunneltje. Dit komt de doorstroming van en naar Centerparcs en Arvato enorm ten goede en zorgt er ook voor dat het verkeer niet het Langeven als sluiproute gebruikt om de files die er nu zijn op de wisseldagen bij Center Parcs te ontlopen. Wij begrijpen ook dat dit een duurdere constructie is, maar zeker het investeren waard, aangezien de verkeersdrukte door de uitbreidingen van de bedrijven alleen maar toeneemt.Zie bijlage A