Boom kappen

 • Wat is het?

  Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning moet hebben als u een boom wilt kappen. Ook als u zeer drastisch wilt snoeien, hebt u soms deze vergunning nodig. Bijvoorbeeld als u de kroon uit een boom wilt verwijderen.

  Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.

  Via Omgevingsloket online kunt u een vergunning aanvragen.

  Weet u niet goed of u een vergunning nodig hebt voor het kappen van een boom, of lukt het aanvragen van een vergunning via Omgevingsloket online niet? Neem dan contact op met het Omgevingsloket van gemeente Gennep (T: 0485 494141). Onze medewerkers helpen u graag verder.

  Nieuw kapbeleid in de maak

  Gemeente Gennep herziet momenteel het kapbeleid. De kaders van het beleid zijn beschreven in het document “Bescherming bomen – kapbeleid 2018” dat al door de Raad is vastgesteld. Het doel van het beleid is om waardevolle bomen en boomstructuren (lanen, houtopstanden, maasheggen) te blijven beschermen. Echter worden bomen en structuren, die al via andere regelgeving (bijvoorbeeld de Wet natuurbescherming) zijn beschermd, niet ook nog eens door de gemeente beschermd. Met de uitgangspunten uit de beleidsnota en de verordening worden een nieuwe 'Lijst waardevolle bomen' en 'Kaart beschermde houtopstanden' opgesteld. Na de zomervakantie 2019 worden deze bekendgemaakt en –na inzage- vastgesteld door het college. Het onderdeel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) dat hierop betrekking heeft, wordt vervolgens aangepast in een separate Verordening Beschermde Houtopstanden. Pas als deze documenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, is het nieuwe beleid van kracht. Tot die tijd worden kapaanvragen nog getoetst aan het oude beleid. 

 • Hoe werkt het?

  U heeft een vergunning nodig voor het kappen van bomen:

  Die binnen een vergunningplichtig gebied vallen:

  Die op de Waardevolle bomenlijst gemeente Gennep staan:

  Binnen de vergunningplichtige gebieden heeft u geen vergunning nodig voor:

  • Alleenstaande struiken of heesters of peer-, appel-, kers-, pruim-, perzik- en notenbomen.
  • Kweekgoed.
  • Fijnsparren, niet ouder dan twaalf jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen in geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen.
  • Houtopstand die wordt gedund.
  • Windschermen om boomgaarden.
  • Populieren die in een rij staan, of langs landbouwgronden, tenzij deze zijn geknot.
  • Onderhoudssnoei bij bomen waarbij maximaal 20% van het totale kroonvolume wordt verwijderd.
  • Een houtopstand moet worden geveld volgens de Plantenziektewet of op last van Burgemeester en Wethouders.
  • Bomen met een doorsnede kleiner dan 10 cm (ofwel 32 cm omtrek) buiten de bebouwde kom en op een hoogte van 1.30 meter.
  • De gebieden die buiten de groene hoofdstructuur en de beschermde houtopstanden vallen.

  Bijzondere voorwaarden bij een vergunning:

  Voor elke toegekende vergunning geldt een compensatie- of herplantplicht, of als herbeplanting niet mogelijk is, een te betalen vergoeding.

 • Wat moet ik doen?

  Stappenplan voor eenvoudige aanvragen

  Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning volgens de ‘reguliere' procedure worden in grote lijnen de onderstaande stappen doorlopen.

  Stap 1

  U dient uw aanvraag in de bij de gemeente. Dit kan digitaal of op papier. Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding heeft u een DigiD-account nodig. U gaat naar www.omgevingsloket.nl. In het Omgevingsloket online kunt u eerst een vergunningcheck doen. U voert dan uw locatie en werkzaamheden in. Vervolgens ziet u of u vergunningplichtig bent of geen van beide. Na het doorlopen van de check kunt u uw aanvraag zelf doen of laten verzorgen. Dit kan dus digitaal of op papier (door een aanvraagformulier uit te printen en op te sturen of in te leveren bij het gemeentekantoor). Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren. Via het Omgevingsloket online kunt u ook aangeven of u gebruik wilt maken van vooroverleg met de gemeente. Dit vooroverleg heeft geen formele status. Met name bij de meer complexe projecten is een dergelijk overleg aan te raden. Download hier het formulier vooroverleg.

  Stap 2

  Als de aanvraag is ingediend, krijgt u van de gemeente een ontvangstbevestiging. De aanvraag publiceren we ook op de gemeentepagina's in de VIA Gennep. We controleren daarna of de aanvraag compleet is. Als blijkt dat er stukken ontbreken, dan wordt u hierover geïnformeerd. We geven daarbij aan binnen welke termijn u de ontbrekende informatie alsnog kunt aanleveren.

  Stap 3

  De aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld en bekeken of deze aan alle wettelijke eisen voldoet. Zo kan er bij een bouwaanvraag onder meer gekeken worden naar regels uit het bestemmingsplan en de welstandsnota. De aanvraag wordt ook getoetst aan de technische eisen uit het Bouwbesluit zoals brandveiligheid en ventilatie.

  Stap 4

  De gemeente laat in principe binnen acht weken weten of u wel of geen omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u nodig heeft om uw aanvraag compleet te maken (zie stap 2), wordt bij de beslistermijn van de gemeente opgeteld. Deze termijn kan eenmalig met zes weken worden verlengd. We publiceren de verleende vergunning in de gemeenterubriek. Belanghebbenden zoals omwonenden hebben dan nog maximaal zes weken de tijd om bezwaar in te dienen. Daarna is uw vergunning definitief.

  • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
  • Via Omgevingsloket online checkt u of u een vergunning nodig hebt.
  • Als blijkt dat u een vergunning nodig hebt, kunt u die direct aanvragen met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).
  • Geef in uw aanvraag aan:
   • om wat voor soort boom het gaat;
   • waar de boom staat;
   • of het om een of meerdere bomen gaat;
   • hoe u het kappen aan wilt pakken;
   • waarom u de boom wilt kappen.
  • Als de boom ziek is, voegt u een verklaring van een boomdeskundige toe.
 • Wat kost het?

  Prijzen per 1 januari 2018

  • Leges omgevingsvergunning kappen  € 109,00
 • Hoe lang duurt het?

  De beoordeling van de aanvraag

  • Bij de beoordeling van de aanvraag wordt de situatie ter plaatse bekeken door een ambtenaar.
  • Elke boomeigenaar heeft een instandhoudingplicht (APV-art.4.5.6.)
  • Elke toegekende vergunning gaat vergezeld van een compensatie- of herplantplicht.
  • Er wordt uitgegaan van zowel een kwantitatieve als kwalitatieve compensatie.

  Kwantitatieve compensatie

  Als een boom vervangen wordt door een nieuwe boom dan vindt er een waardebepaling plaats. De waarde wordt vastgesteld aan de hand van de beoordelingslijst "Herplantwaarde Kapbeleid 2008 ". De herplant kan op privé terrein maar ook kan er gedacht worden aan het terrein van familie of bekende binnen de gemeente Gennep. Zijn er geen mogelijkheden om zelf voor herplant te zorgen dan kan er voor gekozen worden de waarde van de boom te storten in het bomenfonds. De gemeente Gennep gaat dan voor dit bedrag over tot herplant in het publiek domein.

  Kwalitatieve compensatie (meestal voorkomend bij illegale kap)

  Als de waarde van de boom wordt vervangen door een soortgelijke waarde. De waarde wordt vastgesteld aan de hand van de beoordelingslijst "Herplantwaarde Kapbeleid 2008 " (APV-art.4.5.3).

  Over controle op het kappen

  Bij overtredingen van de vergunning kan onze handhaver proces-verbaal op laten maken door de milieupolitie. De Officier van Justitie beslist vervolgens wat er met het proces-verbaal gebeurt. Een overtreding kan u uiteindelijk een geldboete opleveren of een hechtenis. Verder dient de waarde van de boom, vastgesteld aan de hand van de beoordelingslijst "Herplantwaarde Kapbeleid 2008", vergoed te worden. Burgemeester en Wethouders kunnen u bovendien verplichten de overtreding ongedaan te maken.

  Lees ook de Beleidsnotitie van het kapbeleid 2008.

 • Aanvullende informatie

  Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 • E-formulier

 • Downloads