Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Afkoppelen regenwater (subsidie)

 • Wat is het?

  Toekomstbestendig waterbeheer is belangrijker dan ooit. Om in de toekomst overlast te voorkomen, de grondwaterspiegel op peil te houden en verdroging te voorkomen, moet er iets gebeuren. Een van de makkelijkste dingen die u gewoon thuis kunt doen, is de regenpijp afkoppelen. Daardoor stroomt het regenwater niet het riool, maar de tuin in. Daarmee voorkomt u dat riolen overstromen en er dus vervuild water in het oppervlaktewater terecht komt. Minder tegels, of andere zogenoemde erfverharders, in de tuin helpt ook. Of bijvoorbeeld een vijver.

  Subsidie

  Alle niet-overheden zoals burgers, burgergroeperingen (zoals dorps- en wijkraden, verenigingen), bedrijven en woningbouwcorporaties kunnen subsidie krijgen voor het afkoppelen van regenwater van het riool. In plaats van een aansluiting op de riolering dient hemelwater dan te infiltreren in de bodem van uw perceel. Dit draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast bij hevige regenval doordat het rioolstelsel minder hemelwater hoeft te verwerken.

  Let op:

  • U komt in aanmerking voor een afkoppelsubsidie indien het verhard oppervlak dat u wilt afkoppelen ten minste 40 m2 groot is.
  • U komt alleen in aanmerking voor een subsidie nadat de gemeente uw aanvraag en situatie heeft bekeken en goedgekeurd.
   U kunt dus NIET eerst zelf afkoppelen en daarna subsidie aanvragen.
  • U komt niet in aanmerking voor subsidie indien uw woning aangesloten is op drukriolering. Er mag geen regenwater op pompgemalen (drukriolering) aangesloten zijn.
  • Woningen nieuw gebouwd of herbouwd vanaf 2001 mogen het regenwater niet meer afvoeren op de riolering en komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling. Uw woning dient dus vóór 2001 gebouwd te zijn om voor deze subsidie in aanmerking te komen.
   In Nederland is het voor bestaande woningen nog niet verplicht om af te koppelen.

  Direct online aanvragen

  Voor de online aanvraag heeft u eHerkenning of DigiD nodig.

 • Hoe werkt het?

  Afkoppelen houdt in dat de afvoer van regenwater naar de riolering wordt verwijderd. Het regenwater wordt vervolgens ter plaatse opgevangen óf het zakt weg in de bodem. Dit kan bijvoorbeeld door de regenbuizen van de woning door te zagen en het regenwater in een verlaging in de tuin te laten wegzakken. Of er kunnen ondergrondse infiltratiekratten in de bodem worden aangebracht. Tips hierover zijn te vinden op de website www.waterklaar.nl.
  Het afkoppelen draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast bij hevige regenval doordat het rioolstelsel minder hemelwater hoeft te verwerken.

 • Wat moet ik doen?

  Subsidie voor het afkoppelen van regenwater kunt u aanvragen door het 'aanvraagformulier afkoppelsubsidie hemelwater' in te vullen. Dit formulier kunt u downloaden (onder het kopje 'downloads' op deze pagina), ophalen of aanvragen bij de gemeente. Het ingevulde formulier stuurt u naar de gemeente.
  U kunt ook direct een online aanvraag indienen met het e-formulier. Hiervoor heeft u eHerkenning of DigiD nodig.

 • Wat kost het?

  De vergoeding vanuit de gemeente bedraagt € 4,00  per m2 verhard oppervlak (horizontaal gemeten). Het Waterschap Limburg verdubbelt deze bijdrage. In totaal ontvangt u dus €8,00 per m2 verhard oppervlak (horizontaal gemeten). Deze bijdrage is standaard bij een verhard oppervlak van minimaal 40m2 en maximaal 200 m2. Vanaf 200 m2 worden de werkelijke kosten uitgekeerd tot een maximum van € 8,00  per m2. Dus als u een woning heeft met een verhard oppervlak van 100 m2, kunt u in aanmerking komen voor maximaal € 800,00 subsidie.

  Deze vergoeding geldt vanaf 1 januari 2017. Gemeente Gennep stelt jaarlijks een zogenaamd plafondbedrag vast. De subsidieregeling stopt zodra het plafondbedrag is bereikt. Datzelfde geldt voor Waterschap Limburg. Zodra het beschikbare subsidiebudget is uitgekeerd door Waterschap Limburg blijft het subsidiebedrag beperkt tot €4,00 per m2. Als ook het plafondbedrag van de gemeente Gennep is bereikt, wordt er dat betreffende jaar geen subsidie meer uitgekeerd.

 • Hoe lang duurt het?

  Als de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen, zijn dit de volgende stappen:

  • Na ontvangst van de aanvraag wordt binnen 14 werkdagen een afspraak gemaakt om ter plaatse de situatie te bekijken.
  • Vervolgens hoort u binnen uiterlijk 6 weken of u in aanmerking komt voor subsidie.
  • Als u voor de subsidie in aanmerking komt, ontvangt u binnen 4 weken na toekenning hiervan het subsidiebedrag.
  • Het verhard oppervlak dient binnen 6 maanden geheel te zijn afgekoppeld. Dit dient gemeld te worden bij de gemeente Gennep.
  • Als het overeengekomen verharde oppervlak niet volgens afspraak is afgekoppeld, kan de beschikbare subsidie, vermeerderd met een boete van 100%, geheel worden teruggevorderd
 • Aanvullende informatie

  Onder het kopje 'Downloads' vindt u de subsidieverordening van 2017 (dd. 6 december 2016) behorende bij deze regeling.

 • Downloads