Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo)

Zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, kunnen een beroep doen op de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo). De gemeente voert deze regeling uit. Zelfstandig ondernemers die voldoen aan de voorwaarden kunnen ondersteuning aanvragen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

Per 1 april 2021 wordt de Tozo in een vierde steunpakket door het Rijk verlengd.

Het inkomen van uw partner telt mee

Ook in het vierde steunpakket wordt er gekeken naar inkomen van uw partner. Als uw gezamenlijk inkomen hoger is dan de voor u geldende Tozo-norm, dan heeft u geen recht op Tozo. 

Wat moet u doen?

U heeft al Tozo en wilt verlenging aanvragen

Als u Tozo-3 heeft ontvangen, dan kunt u een verkorte aanvraag indienen. De stukken ontvangt u na 15 april 2021.

U heeft nog geen Tozo-uitkering en wilt deze alsnog aanvragen

Met ingang van 1 april 2021 kunt u Tozo-4 aanvragen. De Tozo wordt toegekend als u voldoet aan de voorwaarden. Het is niet meer mogelijk om Tozo-1, Tozo-2 of Tozo-3 aan te vragen.

Tozo-4 aanvragen met terugwerkende kracht

Ook Tozo-4 kan met terugwerkende kracht aangevraagd worden tot de 1e van de maand voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag wordt ingediend, maar niet verder terug dan 1 april 2021, de ingangsdatum van Tozo-4.

De Tozo-uitkering is een belaste uitkering

De Tozo-uitkering telt mee als inkomen voor het jaar 2020 en voor het jaar 2021. U ontvangt medio februari 2022 de jaaropgave over 2021 van ons. De jaaropgave over 2020 heeft u reeds ontvangen als u Tozo heeft gehad in 2020.

Over de Tozo-uitkering dragen wij loonbelasting af. Heeft u een partner met inkomsten uit werk of uitkering? Dan is het mogelijk dat we te weinig belasting afdragen. In dat geval krijgt u en/of uw partner een hogere belastingaanslag over het inkomen van 2020 en 2021. De Tozo-uitkering kan ook van invloed zijn op de hoogte van de huur-, zorg- en andere toeslagen van de Belastingdienst. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Rijksoverheid

Voorwaarden van de Tozo-4

Belangrijke voorwaarden zijn dat u in 2019 ten minste 1.225 uur werkzaam bent geweest in uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep (het urencriterium) en op 17 maart 2020 stond ingeschreven bij KVK. Let op! Zijn u en uw partner allebei zelfstandige: dan kan slechts één van u beiden een aanvraag voor de uitkering levensonderhoud indienen. De uitkering is wel bestemd voor u samen, want deze vult uw gezinsinkomen aan. Heeft u beiden een eigen bedrijf? Dan kunt u wel allebei een aanvraag doen voor een lening voor bedrijfskapitaal. De informatie hierover staat verderop op deze pagina.

Voordat u een aanvraag indient, kunt u zelf gemakkelijk kijken of u in aanmerking komt voor een Tozo-4 uitkering. Dat kan via: https://krijgiktozo.nl/

Een aanvraag indienen

De aanvraag voor Tozo-4 levensonderhoud kunt u indienen via onderstaande link.

Direct uitkering aanvragen

Wanneer hoor ik meer?

De gemeente heeft maximaal 4 weken de tijd om uw aanvraag te behandelen. Wij streven ernaar om u zo snel mogelijk te helpen. Hiervoor is het belangrijk dat u de aanvraag zo volledig mogelijk invult en voorziet van de gevraagde stukken.

Informatie over uitbetaling

Gemeente Gennep betaalt de Tozo-uitkering met terugwerkende kracht op de 15de van de maand. De uitkering over april 2021 wordt dus op 15 mei 2021 overgemaakt. Als de 15de in een weekend of op een feestdag valt, dan zal de uitbetaling altijd de vrijdag voor de 15de worden overgemaakt.

Betalingen vinden alleen plaats wanneer het rechtmatigheidsformulier volledig ingevuld is en geretourneerd is aan de gemeente Gennep. Zonder dit formulier kunnen wij niet bepalen of u recht heeft op Tozo. U ontvangt het rechtmatigheidsformulier maandelijks gedurende de looptijd van Tozo-4.

Tozo-4 en de mogelijkheid tot een lening

Naast een uitkering voor het levensonderhoud kent de Tozo ook een mogelijkheid tot een lening. U kunt een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen om liquiditeitsproblemen van uw onderneming te ondervangen. Deze lening moet terugbetaald worden vanaf 1 juli 2021. Aan de lening zitten een aantal voorwaarden.

Voorwaarden voor de lening

 • U behoort tot de doelgroep.
 • Er zijn onvoldoende direct beschikbare financiële middelen om aan de financiële verplichtingen van het bedrijf te kunnen voldoen.
 • Het liquiditeitsprobleem is veroorzaakt door (de maatregelen ter bestrijding van) de coronacrisis.
 • Er is geen sprake van een uitsluitingsgrond als genoemd in artikel 13 Participatiewet. Dat wil zeggen, er is géén sprake van een situatie waarin u:
  • gedetineerd bent;
  • militaire of vervangende dienstplicht vervult;
  • langer dan 4 weken buiten Nederland verblijft in de uitkeringsperiode;
  • jonger bent dan 21 en in een inrichting verblijft;
  • onbetaald verlof heeft;
  • jonger bent dan 27 en studeert met recht op studiefinanciering.

Als de aanvraag wordt gedaan door een echtpaar of daarmee gelijkgestelde partners, dan moet de partner ook tekenen voor de aanvraag. Dit geldt ook als het om een niet-rechthebbende partner gaat. Er is nu een aantal mogelijkheden:

 • Eén van beide partners is zelfstandige, de andere niet. De zelfstandige kan bedrijfskapitaal aanvragen, de partner tekent ook voor de aanvraag.
 • Beide partners zijn zelfstandige en werken in hetzelfde bedrijf. Ze vragen gezamenlijk bedrijfskapitaal aan en tekenen beiden. Er kan slechts één keer het maximale bedrag van € 10.157 worden toegekend.
 • Beide partners zijn zelfstandige en hebben ieder een eigen bedrijf (het gaat hier om 2 verschillende bedrijven). Beide partners kunnen bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157. Beide partners tekenen voor bedrijfskapitaal voor hun eigen bedrijf en dat voor het bedrijf van hun partner.
 • Binnen één bedrijf werken meerdere vennoten (vof) of maten (maatschap). Voor één bedrijf kan slechts één keer bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Alle vennoten/maten tekenen mee voor het bedrijfskapitaal.
 • U kunt verklaren dat u onder het de-minimus bedrag blijft. De lening wordt namelijk gezien als staatsteun.

De lening aanvragen

U kunt de lening aanvragen via onderstaande link.

Direct een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen

Terugbetaling

De lening heeft een looptijd van 3 jaar tegen 2% rente. U ontvangt hierover schriftelijk bericht.

Wanneer hoor ik meer?

De gemeente heeft maximaal 4 weken de tijd om uw aanvraag te behandelen. Wij streven ernaar om u zo snel mogelijk te helpen. Hiervoor is het belangrijk dat u de aanvraag zo volledig mogelijk invult en voorziet van de gevraagde stukken.

Vragen of hulp nodig?

Voor vragen, hulp bij het invullen van de formulieren en doorverwijzingen kunt u terecht bij Team Toegang via (0485) 494144. Team Toegang is van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.30 uur te bereiken, en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.