Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Privacybeleid gemeente Gennep

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep,

Gelet op:

  • de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Algemene verordening gegevensbescherming);
  • de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Besluiten vast te stellen het Privacybeleid gemeente Gennep.

Artikel I

De gemeente gaat op een veilige manier om met persoonsgegevens en respecteert zoveel als mogelijk is de privacy van burgers, medewerkers en anderen. De gemeente houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

a. Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige en transparante wijze verwerkt.

b. Grondslag en doelbinding

De gemeente zorgt er voor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een nauwkeurig omschreven grondslag verwerkt.

c. Dataminimalisatie

De gemeente streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

d. Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de gemeentelijke taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te na te leven.

e. Integriteit en vertrouwelijkheid

De gemeente gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de gemeente voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

f. Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt de gemeente afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet.

g. Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.

h. Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel.

i. Rechten van betrokkenen

De gemeente honoreert alle rechten van betrokkenen.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking er van en werkt terug tot 28 mei 2018.

Artikel III

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Privacybeleid gemeente Gennep’.

Aldus besloten in de vergadering van 20 november 2018.

Burgemeester en Wethouders van Gennep,

De secretaris,                     De burgemeester


Mevrouw J.M. Nijland         De heer P.J.H.M. de Koning