Gebiedsontwikkeling Maaskemp biedt vele kansen

In het coalitieakkoord heeft de gemeenteraad vastgelegd aan de slag te willen gaan met ontwikkeling van de Maaskemp: de uiterwaarden van de Maas. Dit is (globaal) het gebied tussen de brug naar Oeffelt (N264), de Maas, het Genneper Huys en de N271. Met deze gebiedsontwikkeling komen ambities op het vlak van hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie samen.

Hoogwaterveiligheid, Maasheggen, waterrecreatie, cultuurhistorie en wonen

Het gebied biedt recreatief-toeristische kansen in combinatie met andere ontwikkelingen, zoals het versterken van de verbinding tussen de historische kern van Gennep en de Maas, de aanleg van een kleinschalige woonbootwijk, de realisatie van Maasheggen, het verbeteren van de cultuurhistorische beleefbaarheid en rivierverruiming. Een zorgvuldige uitwerking, samen met de gemeenteraad en belanghebbenden, komt ten goede aan het voorzieningenniveau voor onze inwoners.

Dialoog als start van een zorgvuldig, gefaseerd proces

Teunesen Zand en Grint B.V. bezit gronden in dit gebied. Als belanghebbende partij hebben zij het verzoek ingediend een dialoog op te starten over de gebiedsontwikkeling van de Maaskemp. Binnenkort wordt een raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd om de inzichten van de raadsleden op te halen bij deze ontwikkeling. Vervolgens zal een zorgvuldig, gefaseerd gebiedsproces van start gaan. Daarbij zal ook aandacht zijn voor onder meer de herontwikkeling van het gebied tussen de N271 en de Loswal en het realiseren van een aantrekkelijk uitloopgebied vanuit Heijen richting Maas.

 

Gebied Maaskemp