De raad heeft besloten

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces was meteen de langste van het jaar. De tribune zat vol met bewoners van de Touwslagersgroes en omstreken. Voor lag een bestemmingsplan om de rij woningen van de Touwslagersgroes uit te breiden met nog een drietal. De buurt kwam hiertegen in opstand. Die wil het liefst de Groes behouden zoals die is, als groen hart. Bij de vaststelling van de agenda had Bram Nijst (VVD) al aangegeven dat het bestemmingsplan wat hem betreft niet behandeld hoefde te worden. De meerderheid van de raad sloot zich daarbij aan. Er werd dus ingesproken over een agendapunt dat op dat moment al niet meer bestond. Dat gaf verwarring, want er was ook nog een motie aangekondigd over de Groes. Uiteindelijk is die als een zogenoemde motie ‘vreemd aan de orde van de agenda’ als laatste agendapunt behandeld. De bewonersgroep had toen al toegezegd zelf met een plan te komen en het college had al toegezegd een visie op dit groene stuk van het centrum te gaan maken. De motie van ELsss om als college met alle betrokkenen een visie te maken op de Groes werd uiteindelijk met de kleinst mogelijke meerderheid aangenomen.

De voorjaarsnota is een voorstel aan de raad om de, vooral financiële, kaders aan te geven voor de begroting die in het najaar in de raad komt. De financiële vooruitzichten voor Gennep zijn erg ongunstig. Bij de aangekondigde herverdeling van het gemeentefonds moet Gennep de komende jaren zo’n 5% inleveren op haar begroting. Dat is jaarlijks meer dan € 2 miljoen. Opvallend waren vooral de inbrengen van de voorzitters van de fracties van de coalitiepartijen CDA en VVD die scherpe kritiek uitten op het college. De kritiek gold vooral het trage tempo waarmee het coalitieakkoord zou worden omgezet in daden. Vanuit het college werd aangegeven dat bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw er vele plannen zijn, maar dat het college niet zelf bouwt en afhankelijk is van ontwikkelaars die zelf ook op de rem trappen, omdat woningen nu door o.a. de hoge rente onverkoopbaar zijn, er geen personeel of materiaal is te vinden en de gemeentelijke organisatie zelf al bezwijkt onder de vele plannen.

Een voorstel van ELsss om basisschool De Ratel in Gennep-Zuid versneld op te knappen haalde het niet. Alle andere partijen vonden dat dit niet paste in het eerdere besluit om eerst voor heel Gennep-Zuid een visie op de toekomst van de basisscholen te ontwikkelen. Een voorstel van CDA, VVD, ELsss en SP om direct na de zomer een bestemmingsplan voor woningbouw aan de Nieuwwijkstraat in Heijen voor te leggen haalde het wel. Dat was niet verwonderlijk, want het college had dit al toegezegd. Een voorstel van Rood Groen Lokaal om in beeld te brengen wat er aan inhuurkrachten wordt besteed in Gennep haalde het ook, net als een voorstel van D66 om te bezien hoe de gemeente de Oekraïense kinderen kan helpen met beter onderwijs op maat.
Verder werden nog voorstellen vastgesteld over het OMO-beleid, het onderzoek naar een zonnepark langs de A77 en de ombouw van een voormalige nertsenfokkerij in Ottersum. Ruim na elven kon aldus het zomerreces beginnen.

Jos van der Knaap, raadsgriffier