Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Wie wordt de nieuwe burgemeester van Gennep?

Na het aftreden van burgemeester Peter de Koning, startte op 14 oktober Willibrord van Beek als waarnemend burgemeester van de gemeente Gennep. De komende maanden gaat de gemeenteraad op zoek naar een opvolger.

Profielschets

De eerste stap in dit proces is het opstellen van een profielschets. Deze geeft zo goed mogelijk weer wat van de nieuwe burgemeester wordt verwacht en wat de nieuwe burgemeester van de gemeente kan verwachten. De fractievoorzitters van de gemeenteraad vinden het belangrijk om hierbij ook inwoners te betrekken.

Enquête en inloopavond

Tot en met 18 december konden inwoners via een enquête en inloopavond aangeven wat zij belangrijk vinden voor een nieuwe burgemeester.

Ruim 125 inwoners hebben de moeite genomen om de online enquête in te vullen over de nieuwe burgemeester. Daar is de raad erg blij mee. Het blijkt dat de overgrote meerderheid van de inwoners het liefst een burgemeester ziet die midden in de samenleving staat. De nieuwe burgemeester moet gemakkelijk zijn in de omgang, goed benaderbaar zijn en zichtbaar betrokken bij de kernen en inwoners. Op de tweede plaats wordt gevraagd om iemand die criminaliteit bestrijdt en de veiligheid van de inwoners en bedrijven in de gemeente bewaakt.

Ook het college, de leiding en medewerkers zijn bevraagd. Hier komen accentverschillen uit voort, maar in doorsnee is het beeld duidelijk. Gezocht wordt een verbindend iemand die authentiek is en met natuurlijk gezag opereert. Op voorhand wordt niet gezegd dat het een man of een vrouw moet zijn. Over de soort bestuurlijke ervaring en de leeftijd wordt ook niet op voorhand aangegeven dat er sterke voorkeuren zijn. Veel belangrijker wordt gevonden wat voor persoonlijkheid iemand meebrengt.

Vaststelling profielschets

Mede aan de hand van de uitkomsten van de enquête en inloopavond stelden de fractievoorzitters een concept profielschets op. Op 27 januari, tijdens de eerste raadsvergadering van 2020 werd de profielschets door de raad vastgesteld en aangeboden aan de gouverneur.

Openstelling vacature en selectie

De minister van Binnenlandse Zaken stelt vervolgens de vacature open. De gouverneur ontvangt alle sollicitatiebrieven en adviseert de gemeente welke kandidaten het beste voldoen aan de profielschets. De vertrouwenscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de vijf fracties, gaat met deze kandidaten in gesprek en doet een aanbeveling voor twee kandidaten aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bepaalt vervolgens zijn voorkeurskandidaat. De aanbeveling van de raad en het advies van de gouverneur worden voorgelegd aan de minister, die de kandidaat ontvangt voor een gesprek.

Benoeming burgemeester

Naar verwachting wordt nog vóór het zomerreces een koninklijk besluit genomen over de benoeming van de nieuwe burgemeester.

Routeboek Programma Versterking Vrijetijdseconomie