Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Vragen en antwoorden over het KEC

Wat is het Kind Expertise Centrum (KEC)?

Het KEC is een nieuw onderwijsgebouw, dat gerealiseerd wordt aan de Martinushof in Gennep. Het KEC gaat onderdak bieden aan de scholen Maria Goretti, Elckerlyc, De Piramide en Mikado en aan Spring Kinderopvang. Elke school blijft herkenbaar en krijgt een ‘eigen’ deel in het gebouw. Ook worden sommige ruimtes gedeeld.

Waar komt het KEC te staan?

Het KEC komt aan de Martinushof, in het gebied waar nu nog Elckerlyc, de Piramide en het gebouw van de Meander staan. Eerder dachten we aan het terrein rond de Maria Gorettischool. Nader onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat op deze plaats onder meer geen goede oplossing mogelijk is voor de verwachte verkeersproblemen.

Wie is verantwoordelijk voor de bouw?

De gemeente draagt zorg voor de bouw van het KEC. Dat gebeurt met ondersteuning van Nul25, een bureau dat veel ervaring heeft met dit soort projecten. De gemeente wordt ook de eigenaar van het nieuwe gebouw. De scholen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en een goede exploitatie. Ze bepalen met elkaar hoe ze het nieuwe gebouw willen gebruiken en op welke manier ze gaan samenwerken. Dat hebben de scholen vastgelegd in een visie.

Hoe komt het nieuwe gebouw eruit te zien?

De architect heeft gesprekken gevoerd met de toekomstige gebruikers van het gebouw. Aan de hand hiervan heeft hij een eerste schetsontwerp gemaakt. Het wordt een compact en energieneutraal gebouw met maximaal twee bouwlagen. Uitgangspunt is dat er één hoofdingang komt met daarnaast meerdere in- en uitgangen voor de verschillende scholen en de kinderopvang. Om een indruk te krijgen kunt u de drie beelden naar aanleiding van het definitief ontwerp bekijken onderaan deze pagina.

Hoeveel kinderen kunnen terecht in het nieuwe gebouw?

Bij de bouw houden we rekening met de leerlingenaantallen van nu (in totaal ongeveer 500 kinderen) en niet met de aantallen die over tien jaar worden verwacht. Dat laatste is eigenlijk gebruikelijk bij dit soort projecten. Het nieuwe gebouw richten we zó in, dat onderdelen in de toekomst voor andere doelen gebruikt kunnen worden, voor het geval er dan minder leerlingen zijn.

Is al meer bekend over de tijdelijke huisvesting?

De scholen, Spring Kinderopvang en de gemeente hebben een plan gemaakt voor de tijdelijke huisvesting. Tijdens de sloop en de bouw moet een deel van de leerlingen namelijk verhuizen naar een andere locatie. Daar blijven ze naar verwachting twee schooljaren, totdat de nieuwbouw klaar is. Het is belangrijk dat de veiligheid en de onderwijskwaliteit ook in die periode gewaarborgd zijn. De tijdelijke opvang vindt plaats in gebouwen, waar nu ook al onderwijs of opvang wordt geboden. In enkele gebouwen zijn bouwkundige aanpassingen nodig. De scholen maken daar met de gemeente afspraken over.

De tijdelijke huisvesting wordt als volgt vormgegeven:

  • Spring Peuterspeelzaal verhuist naar Spring de Paddenstoel (Kleermakersgroes)
  • Spring BSO blijft in de Maria Gorettischool (verhuist intern)
  • SO Mikado betrekt drie lokalen in de Maria Gorettischool
  • Elckerlyc verhuist in zijn geheel naar het voormalige gebouw van SO Mikado (Stiemensweg)
  • De Piramide en de Maria Gorettischool blijven op hun huidige locatie

De verhuizing naar de tijdelijke locaties vindt plaats in het voorjaar van 2020.

Hoe gaat de verkeersafwikkeling verlopen?

De gemeente doet aanvullend onderzoek en gaat met ouders en omwonenden in gesprek om de situatie te analyseren en te verbeteren.  Een eerste stap is dat we in kaart brengen waar de leerlingen vandaan komen. Zo krijgen we een goed beeld van de huidige routes en de mogelijke alternatieven. Tijdens de bijeenkomst van 20 november 2018 in Pica Mare hebben de aanwezigen al veel aandachtspunten voor het verkeer ingebracht. Bureau Haskoning heeft deze verwerkt in een speciale overzichtskaart. Dit bureau zal ons ook adviseren bij het omzetten van de aandachtspunten in verbeteringen.

Wat gebeurt met de bestaande schoolgebouwen aan de Picardie?

Het voornemen is om deze gebouwen uiteindelijk allemaal te slopen of herbestemmen.

Moet het bestemmingsplan worden aangepast?

Ja, hoewel er geen ingrijpende wijziging komt in het gebied. De bestemming blijft onderwijs. De gemeente zal zorgvuldig kijken naar de randen van het gebied en de verkeerssituatie. We vertrouwen erop dat we eventuele bezwaren in goed overleg kunnen oplossen.

Wordt de bouw van een nieuwe sporthal gekoppeld aan het KEC?

Afgesproken is om eerst het KEC op een goede manier te realiseren. Daarna is de eventuele nieuwe sporthal aan de beurt.

Wat gaat de komende tijd gebeuren?

Inmiddels is duidelijk waar het KEC komt te staan. De architect heeft een ronde gemaakt langs de scholen om de wensen te verzamelen. De afgelopen tijd is gewerkt aan schetsen voor het gebouw en de omgeving. De voorlopige ontwerpen worden dit jaar uitgewerkt tot definitieve ontwerpen. Daarna volgen nog vele stappen. Bekijk de actuele planning op www.gennep.nl/kec. Zoals het er nu naar uitziet, is het nieuwe gebouw in het voorjaar van 2022 klaar voor gebruik.

Welke inbreng hebben ouders en omwonenden bij het vervolg?

Ouders kunnen op de eerste plaats bij de scholen terecht met hun vragen, opmerkingen en suggesties voor het KEC. Dat kan bijvoorbeeld via de medezeggenschapsraden. Ouders, omwonenden en andere betrokkenen kunnen zich ook opgeven voor één of meer werkgroepen. Daar kunnen zij meedenken over de inrichting van het gebied, de verkeersafwikkeling rond het KEC en de communicatie. Als u wilt meedoen in een werkgroep, stuur dan een mail naar de projectleider Ingrid Veldscholte: i.veldscholte@gennep.nl.

Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld.