Voorbereidende raadsvergaderingen

Vanaf maart 2018 werkt de gemeente met een voorbereidende raad en een besluitvormende raad. Anders dan voorheen, zijn de voorbereidende raadsvergaderingen niet meer gekoppeld aan taakvelden, maar wordt van vergadercyclus tot vergadercyclus bepaald welke onderwerpen wanneer worden behandeld. 
Per cyclus van zes weken zijn er in principe steeds twee vergaderingen, waarin de besluitvormende raad wordt voorbereid.
In de voorbereidende vergaderingen vindt vooral het debat plaats en komen de fracties tot een oordeel over de voorliggende voorstellen. In de latere besluitvormende raadsvergaderingen worden dan de besluiten genomen over de voorstellen en kunnen moties en amendementen worden ingediend.
Normaal gesproken zullen de vergaderingen altijd in het stadhuis worden gehouden. In de
online kalender kunt u ca. tien dagen van tevoren de agenda’s en de bijbehorende stukken zien.
De vergaderdata van de verschillende vergaderingen vindt u in het vergaderschema 2018 en het vergaderschema 2019.