Subsidieregelingen

De gemeente subsidieert verschillende activiteiten van (vrijwilligers)organisaties en individuele bewoners. Om in aanmerking te komen voor een subsidie zijn regels vastgesteld. De basis staat beschreven in de Algemene subsidieverordening Gennep. Bovendien zijn er uiteenlopende financierings- en subsidiemogelijkheden die worden aangeboden door de provincie Limburg en het Rijk.

Actuele subsidieregelingen gemeente Gennep

 • Financiële steun voor verenigingen en lokale initiatieven

  Onderstaande subsidies zijn bedoeld voor verenigingen, stichtingen of andere vrijwilligersorganisaties die actief zijn op de terreinen sport, kunst, cultuur, toerisme en recreatie en zorg en ondersteuning. Verder kunnen inwonersorganisaties, dagvoorzieningen en -opvang een subsidieaanvraag indienen.

  Hieronder vindt u een folder met uitleg over deze verschillende subsdieregelingen en de aanvraagformulieren.
  U kunt direct online een aanvraag doen (via de knop 'Direct online aanvragen') of u kunt een PDF-formulier downloaden en invullen.

 • Subsidieregeling Stimulering Maatschappelijke Participatie

  De subsidieregeling 'Stimulering Maatschappelijke Participatie' is gericht op (eenmalige) nieuwe projecten en activiteiten, die het contact tussen inwoners vergroten en ervoor zorgen dat iedereen mee kan blijven doen in de Gennepse samenleving. Deze regeling staat open voor alle vrijwilligersorganisaties.

  Direct online aanvragen

  Let op: Voor de online aanvraag heeft u eHerkenning of DigiD nodig.
  Hou bij uw online aanvraag het volgende bij de hand (indien van toepassing):
  Contactgegevens organisatie (incl. KvK-nr. en IBAN), omschrijving van het project waarvoor u subsidie aanvraagt (incl. locatie, doelgroep etc.), een gespecificeerde begroting van de inkomsten en uitgaven van het project (incl. eventuele verwachte inkomsten van derden), eventuele (verleende) vergunningen.
  Als u de aanvraag liever niet online doet, kunt u ook onderstaand aanvraagformulier (pdf) downloaden, invullen en opsturen.

 • Subsidieregeling Ondersteunen Basisinfrastructuur Sociaal Domein

  De jaarlijkse subsidie ‘Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein’ is gericht op het ondersteunen van lokale vrijwilligersorganisaties.
  Denk bijvoorbeeld aan zangverenigingen, sportverenigingen, dorps- en wijkraden, ouderenorganisaties, bewoners- en vrijwilligersorganisaties.
  Voorwaarde is dat deze organisaties bijdragen aan de leefbaarheid van onze gemeenschap. De subsidie is gebaseerd op een vast bedrag, de
  hoogte van het bedrag is afhankelijk van het type organisatie. Dit kunt u vinden in de regeling.

  Direct online aanvragen

  Let op: Voor de online aanvraag heeft u eHerkenning nodig. 
  Hou bij uw online aanvraag het volgende bij de hand (indien van toepassing):
  Recente (jeugd)ledenlijst, financieel en inhoudelijk jaarverslag, contactgegevens van de vereniging/organisatie (incl. KvK-nr. en IBAN) en contactgegevens van de voorzitter/secretaris/penningmeester.
  Als u de aanvraag liever niet online doet, kunt u ook onderstaand aanvraagformulier (pdf) downloaden, invullen en opsturen.

 • Fonds voor Kunst en Cultuurhistorie

  De gemeente Gennep heeft een fonds Kunst en Cultuurhistorie. Dit fonds is bestemd voor de uitwerking en realisatie van initiatieven voor kunst en het zichtbaar en beleefbaar maken van cultuurhistorie in de openbare ruimte.

  Doel
  Een speerpunt van de gemeente Gennep binnen het Kunst- en Cultuurbeleid is meer kunst in de openbare ruimte. Verder willen we cultuurhistorie, waar mogelijk, zichtbaar en beleefbaar maken.

  Voor wie?
  Projecten op het gebied van kunst en cultuurhistorie, waarvoor een aanvraag wordt ingediend, kunnen geïnitieerd zijn door zowel professionele partijen als vrijwilligers(organisaties). Ook kan de gemeente zelf een voorstel indienen.

  Een initiatief voor Kunst en Cultuurhistorie aanmelden

  Meer informatie?
  De kaders voor dit fonds zijn beschreven in het addendum voor de reeds vastgestelde beleidsnota ‘De Kunst van Samen'.