Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Spreekrecht

Inwoners en wettelijke vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties hebben de mogelijkheid om het woord te richten tot de voorbereidende en besluitvormende raad tijdens de vergadering. Het moet dan wel om een onderwerp gaan dat actueel is en/of op de vergaderagenda staat. U kunt zich hiervoor uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden. Na aanmelding krijgt u via de griffie te horen of uw aanvraag is gehonoreerd en waar u moet zijn, wanneer en hoe laat.

U heeft tijdens een vergadering maximaal vijf minuten om te spreken. Tijdens een vergadering van de voorbereidende raad is het mogelijk dat burgerraadsleden (voorheen commissieleden) vragen aan u stellen. Deze vragen moeten kort en bondig worden beantwoord. Uw aanvraaggegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld door de griffie van de gemeente.

Inspreken?

Wilt u inspreken tijdens een voorbereidende en besluitvormende raadsvergadering? U kunt met een mail naar griffie@gennep.nl of een telefoontje naar 0485 494141 aangeven waarover u wilt inspreken en of u in de voorbereidende of besluitvormende raadsvergadering wilt inspreken. Als u uw naam, adres en telefoonnummer ook vermeldt, dan neemt de griffie contact met u op. Voor insprekers geldt dat er alleen ingesproken kan worden over een onderwerp dat actueel is en/of op de agenda staat van de desbetreffende voorbereidende of besluitvormende raad en waar geen bezwaar- of beroepsmogelijkheid voor open staat. Is dat laatste wel het geval, dan kunt u een bezwaar- of beroepsschrift indienen. De spreektijd bedraagt vijf minuten. U kunt ook altijd (burger)raadsleden zelf benaderen om uw ideeën of zienswijzen kenbaar te maken. Op de pagina 'Samenstelling gemeenteraad' kunt u de raadsleden vinden met hun telefoonnummer en e-mailadres.

Brief indienen

Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen zaken van belang schriftelijk onder de aandacht brengen van de gemeenteraad. Deze brief komt bij de griffie binnen en wordt geplaatst op de lijst met ingekomen stukken. Deze lijst is openbaar en daarmee is dus ook uw brief openbaar. Stel de brief kort en bondig in het Nederlands op. De brief mag niet beledigend of discriminerend zijn of grof taalgebruik bevatten. Geef duidelijk het probleem aan en draag waar mogelijk oplossingen en alternatieven aan.

U kunt uw brief richten aan:

Gemeente Gennep
t.a.v. Gemeenteraad
Postbus 9003
6590 HD Gennep

U kunt ook een e-mail sturen naar: gemeente@gennep.nl, o.v.v. 'Gemeenteraad'.