Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Verbindingsweg Milsbeek

Met de aanleg van de Verbindingsweg zetten we een eerste stap in het plan om de kernen Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide te ontlasten van doorgaand verkeer.

Waarom doen we dit?

De Zwarteweg is een doorgaande weg binnen de bebouwde kom van Milsbeek, waar relatief veel vrachtverkeer over rijdt. De van oorsprong provinciale weg is onderdeel van de route tussen de N271 en Groesbeek en heeft een duidelijke verkeersontsluitende functie. Doordat de weg smal is en er naast (vracht)auto’s ook fietsers van de weg gebruikmaken, levert dit verkeersonveilige situaties op en staat de leefbaarheid voor omwonenden onder druk.

Duurzame oplossing

Met de aanleg van de Verbindingsweg zorgen we voor een duurzame oplossing voor het verkeer rondom Milsbeek. Doordat het gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk via de Verbindingsweg wordt geleid, neemt het verkeer op de Zwarteweg af tot een hoeveelheid die past bij een normale woonstraat. De Zwarteweg, die deel uitmaakt van enkele populaire wandel- en fietsroutes, wordt daardoor veiliger. Voor wandelaars wordt daarnaast een wandelpad langs de Ringbaan, tussen Ebbekamp en de Zwarteweg, aan het routenetwerk toegevoegd.

Natuur en landschap

Naar aanleiding van een aanvullend flora- en faunaonderzoek is een plan opgesteld om de effecten op de aanwezige soorten in het gebied zoveel mogelijk te beperken. De nieuwe Verbindingsweg wordt op een natuurlijk wijze in het landschap ingepast en het ontwerp draagt bij aan een grotere biodiversiteit. Er wordt een afwisselend landschap teruggebracht met onder meer laanbeplanting, bosschages, struweelheggen en poelen met natuurvriendelijke oevers. Ook komen er faunapassages en diervriendelijke verlichting bij kruispunten.

Wat is de planning?

In de raadsvergadering van 8 november 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan. De volgende stap is de vergunningverlening voor de Verbindingsweg. Als deze is doorlopen, kan de aanleg van de weg starten. Volgens planning is dat in het derde kwartaal van 2022. Dit is afhankelijk van eventuele beroepsprocedures bij de Raad van State.

Indieners van zienswijzen krijgen bericht over het raadsbesluit en de mogelijkheid om beroep in te stellen.

Inzage en beroep

Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van donderdag 25 november gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentekantoor van Gennep. Het is ook te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Verder is het raadsbesluit onderaan deze pagina te downloaden, net als het collegevoorstel. Tot en met donderdag 6 januari 2022 kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen.

Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende. Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een beroep heeft geen schorsende werking. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 7 januari 2022. Om dit te voorkomen kan degene die een beroepschrift heeft ingediend, verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De voorzitter kan een voorlopige voorziening treffen wanneer sprake is van onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen.

Hogere grenswaarden wegverkeerslawaai

Burgemeester en wethouders van Gennep hebben verder hogere grenswaarden wegverkeerslawaai vastgesteld ingevolge de Wet Geluidhinder. Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 25 november gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentekantoor van Gennep. Ook zijn ze onderaan deze pagina te downloaden. Tot en met donderdag 6 januari 2022 kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen.

Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende. Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een beroep heeft geen schorsende werking. Het besluit treedt in werking met ingang van 7 januari 2022. Om dit te voorkomen kan degene die een beroepschrift heeft ingediend, verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De voorzitter kan een voorlopige voorziening treffen wanneer sprake is van onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen.

Voorkeursrecht

De raad heeft op 19 juli 2021 besloten een voorkeursrecht te vestigen op (delen van) percelen voor de Verbindingsweg Milsbeek. Het raadsbesluit met bijlagen vindt u onderaan deze pagina.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Verbindingsweg in Milsbeek kunt u contact opnemen met projectleider Kasper Bruijsten via het telefoonnummer (0485) 49 41 41 of het e-mailadres gemeente@gennep.nl.