Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Verbindingsweg Milsbeek

Door de aanleg van de Verbindingsweg vergroten we de verkeersveiligheid in Milsbeek. Ook de maatregelen aan de Zwarteweg dragen hieraan bij.

Waarom doen we dit?

Zwaar vrachtverkeer gebruikt de Zwarteweg in Milsbeek als de verbinding tussen de Ringbaan en de N271. Dat levert voor met name de aanwonenden verkeersonveilige situaties op. Door het nemen van een aantal maatregelen aan de Zwarteweg én de aanleg van een verbindingsweg vergroten we onder meer de verkeersveiligheid in heel Milsbeek.

De Verbindingsweg wordt een weg voor al het gemotoriseerde verkeer. In combinatie met het verkeersluw maken van de Zwarteweg heeft dit ook effect op de toeristische routes in onze gemeente. Wandelaars van het Pieterpad profiteren én de wandel- en fietsverbinding tussen Reichswald, Koningsven en Maasdal verbetert. Van de nieuwe route kunnen ook de bedrijven van De Drie Kronen profiteren. Op termijn kan de Verbindingsweg een rol gaan spelen bij het realiseren van rondwegen om de kernen Ottersum en Ven-Zelderheide. De weg wordt zo goed mogelijk ingepast in het landschap met meer ruimte voor de Kroonbeek.

Wat is de planning?

De planning van het project vindt u in de bijlage onder aan deze pagina.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 24 december 2020 ter inzage. Tot en met 3 februari 2021 heeft u de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op dit ontwerpbestemmingsplan. Een nadere toelichting op een reeds ingediende zienswijze kunt u indienen tot en met 17 februari. U kunt alle documenten bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl, zoek op ’Verbindingsweg Milsbeek’.

Onderaan deze pagina vindt u vanaf 24 december ook alle bestanden van het ontwerpbestemmingsplan, inclusief het collegevoorstel en de verbeelding. Ook leest u hier hoe u een zienswijze kunt indienen. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in de loop van 2021 een besluit over het bestemmingsplan.

Gesprekstafels

Op woensdag 20 en donderdag 21 januari waren er gesprekstafels over het plan. Overeenkomstig met de inhoud van het bestemmingsplan waren er 4 gesprekstafels over de volgende onderwerpen:

  • verkeer (o.a. wegindeling, aansluitingen wegennet, verkeersafwikkeling)
  • geluid (o.a. invloed geluid van wegen, bestaande geluidsnormen, geluidseffecten Verbindingsweg)
  • natuur en milieu (o.a. luchtkwaliteit, stikstofuitstoot)
  • landschappelijke inpassing (o.a. flora en fauna, mogelijke inpassing Verbindingsweg)

De verslagen kunt u hieronder downloaden.

Indienen inspraakreacties

Tot en met woensdag 3 februari 2021 kan eenieder een schriftelijke zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Gennep, t.a.v. B&W van Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep. Een nadere toelichting op een reeds ingediende zienswijze kunt u indienen tot en met 17 februari 2021. Het is ook mogelijk om mondeling een inspraakreactie naar voren te brengen. Hiervoor kunt u een afspraak maken op telefoonnummer (0485) 49 41 41. Het is niet mogelijk om via elektronische weg (e-mail) een inspraakreactie in te dienen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Verbindingsweg in Milsbeek kunt u contact opnemen met projectleider Kasper Bruijsten via het telefoonnummer (0485) 49 41 41 of het e-mailadres gemeente@gennep.nl.