Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Uitbreiding haven Heijen (bedrijventerrein Hoogveld)

Met de uitbreiding van de haven van het bedrijventerrein Hoogveld in Heijen willen provincie, gemeente en bedrijfsleven werken aan een duurzamer vrachtvervoer in de regio, door meer vervoer over water.

De gemeenteraad moet nog een definitief besluit nemen over het plan van de initiatiefnemers. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt, volgen we een aantal wettelijk vastgelegde stappen. Tijdens deze procedure heeft iedereen de gelegenheid om te reageren.

Waarom doen we dit?

De binnenhaven Heijen is een onderdeel van het bedrijventerrein Hoogveld. De bedrijven Teunesen Zand en Grint en AVG Beheer hebben een plan ingediend om het huidige bedrijventerrein van 27 hectare uit te breiden met 12 hectare. Daarnaast bevat het plan ca. 15 hectare aan natuurontwikkeling, inclusief Maasheggen en dassenleefgebied. Ook dragen de toegangsgeul en draaikom van ca. 14 hectare positief bij aan de hoogwaterbescherming in het gebied.

Beide bedrijven zijn al gevestigd op het bedrijventerrein. Ze willen uitbreiden omdat de vraag naar vervoer over water en bijbehorende overslagmogelijkheden flink toeneemt en om de continuïteit van hun bedrijven te waarborgen.

Bij medewerking is de gemeente wettelijk verplicht om het ingediende plan in procedure te brengen volgens een aantal vastgelegde stappen (bestemmingsplanprocedure).

   

  

Wat hebben we al gedaan?

De bedrijven hebben hun plan ingediend in 2015. Vanaf dat moment hebben er overleggen met inwoners en betrokken partijen plaatsgevonden. Dat tijdpad zag er als volgt uit:

 • September 2016: Gemeenteraad bespreekt Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).
 • November 2016: Informatiebijeenkomst in Heijen.
 • December 2016: Eerste advies Commissie Milieu Effect Rapportage.
 • Maart 2017: College stelt zienswijzenverslag NRD vast, raadsinformatiebrief.
 • 2017-2018: Klankbordgroepen en onderzoeken.
 • 2019: Ambtelijke toetsing (verkeer, ontsluiting, leefbaarheid o.a.) en besprekingen met initiatiefnemers en belanghebbenden.
 • Februari 2020: Informatiebijeenkomst in Heijen.     
 • Juni 2020: Online informatiebijeenkomsten voorontwerp bestemmingsplan
 • Juni-juli 2020: Voorontwerp bestemmingsplan ter inzage 

Hoe ziet de rest van de planning eruit?

De onderstaande planning is een inschatting. Als er meer tijd nodig is om een onderdeel af te ronden, kan dat leiden tot vertraging van de volgende beslismomenten en activiteiten.

Juli 2020 tot en met mei 2021  | Ontwerpbestemmingsplan en Ontwerpvergunningen

 • Verwerken advies commissie MER en inspraakreacties voorontwerpbestemmingsplan
 • Opstellen ontwerpbestemmingsplan

Tweede kwartaal 2021 | Besluitvorming en zienswijzen

Derde kwartaal 2021 | Verwerken zienswijzen

 • Zienswijzen verwerken
 • Advies Commissie MER verwerken

Vierde kwartaal 2021 | Bestemmingsplan, vergunningen en Milieu Effect Rapportage (MER)

 • Bespreking in gemeenteraad van bestemmingsplan, MER en de hierop ingediende zienswijzen
 • Vergunningverlening voor kruispunt door college van burgemeester en wethouders
 • Beroepsmogelijkheid bij de Raad van State tegen bestemmingsplan met MER
 • Bezwaarmogelijkheid tegen omgevingsvergunning kruispunt

Excursies

Gemeente Gennep en de initiatiefnemers Teunesen Zand en Grint B.V. en AVG Beheer hebben in juni en juli 2021 een aantal excursies georganiseerd in het gebied. Deze kleinschalige excursies kwamen in de plaats van een informatiebijeenkomst, die vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk was. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. 

Inzage ontwerpbestemmingsplan en zienswijze indienen

Het ontwerpbestemmingsplan en het bijbehorende MER liggen van 17 juni 2021 tot en met 28 juli 2021 ter inzage in het gemeentekantoor in Gennep. In verband met het coronavirus is inzage tijdelijk alleen op afspraak mogelijk. De stukken kunt u ook digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (met nummer: NL.IMRO.0907.BP20325-ON01). Tot en met woensdag 28 juli 2021 kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Gennep, t.a.v. B&W van Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep. Het is niet mogelijk om via e-mail een zienswijze in te dienen.

Meer informatie

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht? Een aantal documenten van het ontwerpbestemmingsplan vindt u onderaan deze pagina. U kunt alle onderzoeken bekijken en downloaden op de website van Ruimtelijke Plannen. Daar staat ook het volledige bestemmingsplan

Verder vindt u het advies van de landelijke Commissie Milieueffectrapportage (MER) op www.commissiemer.nl. De komende maanden gaat de Commissie MER het plan toetsen, maar op deze website vindt u de eerdere adviezen.

Voor meer informatie kunt u uiteraard ook contact opnemen met Sjoerd Peters van de afdeling Omgeving Gemeente Gennep via (0485) 49 41 41 of via s.peters@gennep.nl.

Bekijk hieronder 2 filmpjes met impressies van de aanpassingen in het gebied.

Impressie van de nieuwe haven:

Impressie van de kruising en het fietspad aan de Hoofdstraat in Heijen:

Downloads