Verstrekking persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP)

Dit item is verlopen op 10-10-2017.

In de basisregistratie personen (BRP), de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie, staan persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente Gennep. Uw adres is er bijvoorbeeld te vinden, maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen.

Verplichte verstrekking van gegevens

Deze gegevens worden veelal automatisch doorgegeven aan de overheid en maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Zij baseren hun beslissingen vaak direct op de informatie uit de BRP. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt.
Deze verstrekking van gegevens kunt u niet voorkomen, deze is namelijk verplicht voorgeschreven.

Geheimhouding mogelijk

In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om uw gegevens uit de BRP. Voor deze verstrekkingen kunt u vragen om geheimhouding. Het gaat dan om het verstrekken van gegevens aan:

  • Verplichte derden (zoals een curator of advocaat voor het opstellen van dagvaardingen)
  • Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (houdt de ledenadministratie bij voor kerkgenootschappen)
  • Overige niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen

U kunt met behulp van uw DigiD aan de gemeente vragen om aan voorgenoemde instellingen geen gegevens uit de BRP over u te verstrekken. Als we uw verzoek hebben verwerkt, ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging.

Meer informatie

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar gegevens over u zijn verstrekt, dan kunt u daarvan een schriftelijk overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dit overzicht dan (kosteloos) toegestuurd.

Het is belangrijk dat uw gegevens in de BRP juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, maak dan een afspraak via www.gennep.nl of neem contact op met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 0485-494141.