Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Noodverordening hoogwater Gennep 2021 (16-07-2021)

Voor een aantal aangewezen gebieden binnen de gemeente Gennep heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord een noodverordening vastgesteld. Zie de kaart in bijlage: kaart bij noodverordening (blauw gearceerd) hoogwater 2021 gemeente Gennep.

Hierdoor heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord een aantal extra bevoegdheden om te kunnen optreden bij eventuele verstoring van de openbare orde. De noodverordening is bedoeld om dienstverleners de ruimte te bieden om hun werkzaamheden zo vlot en veilig mogelijk te laten uitoefenen. Met de noodverordening kan dit vlot verlopen en de veiligheid van burgers en goederen beter gewaarborgd worden. De volledige tekst van deze noodverordening leest u onderaan deze publicatie.

De tekst van deze noodverordening luidt als volgt:

NOODVERORDENING HOOGWATER GENNEP 2021

De voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

OVERWEGENDE

  • dat de waterstand in de Maas de laatste dagen fors is toegenomen en dat op basis van informatie van de Veiligheidsregio tijdelijk extra maatregelen nodig zijn in het kader van het voorkomen van een ernstige verstoring van de openbare orde en/of veiligheid van personen in de gemeente Gennep;
  • dat het in verband met (een ernstige dreiging van) hoogwater in de gemeenten in provincie Limburg waaronder de gemeente Gennep een grote toestroom van publiek verwacht wordt en de daarop gevolgde maatschappelijke onrust in die gemeenten, er sterke aanwijzingen zijn dat ook in de gemeente Gennep ernstig rekening dient te worden houden met verstoringen van de openbare orde en/of veiligheid en het derhalve noodzakelijk is maatregelen te treffen ter handhaving van de openbare orde en veiligheid;
     
  • dat ernstige vrees bestaat voor het ontstaan van letsel aan personen en/of schade aan goederen en het ontstaan van (ernstige) wanordelijkheden;
  • dat het in dit verband noodzakelijk is, ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van het gevaar voor personen, algemeen verbindende voorschriften te geven voor het grondgebied van de gemeente Gennep;
  • dat naar aanleiding van bovengenoemde dreiging gewenst is dat hulpverleners en onderzoekers veilig en ongestoord hun werk kunnen doen en dat in verband daarmee het van belang is, dat derden de toegang tot het gebied wordt ontzegd of op afstand worden gehouden;
  • gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 443 Wetboek van Strafrecht;

Besluit vast te stellen de Noodverordening hoogwater 2021 gemeente Gennep

Artikel 1:        Toegang gebied

Het is eenieder, voor zover niet rechtstreeks betrokken bij de hulpverlening en/of onderzoek, verboden zich te begeven naar of op te houden binnen het in deze verordening aangegeven gebied, zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart. Op eerste vordering van de politie dienen onbevoegden zich onmiddellijk te verwijderen van het in deze verordening aangegeven gebied.

Artikel 2:        Gedogen werkzaamheden

Rechthebbenden op een (on)roerend goed, gelegen binnen het aangewezen gebied, zijn verplicht - indien de omstandigheden dit vereisen - te gedogen dat werkzaamheden en maatregelen die noodzakelijk zijn in verband met de hulpverlening en/of onderzoek gericht op het voorkomen of beĆ«indigen van  verstoringen van de openbare orde, kunnen worden uitgevoerd in of aan hun eigendom en/of gehuurde, dan wel voor opsporingstaken.

Artikel 3:        Betreden terreinen en gebouwen

Zo dikwijls de hulpverlening of naleving van enig voorschrift dit vereist dan wel voor opsporingstaken, wordt aan hen die met de hulpverlening of handhaving van dit voorschrift zijn belast of daaraan moeten meewerken, de bevoegdheid verstrekt al dan niet afgesloten terreinen, ruimten (woningen daaronder inbegrepen) en voer/vaartuigen, desnoods tegen de wil van de eigenaar, bewoner of gebruiker, te allen tijde te betreden of binnen te treden; NB voor zover het woningen betreft met inachtneming van de Algemene wet op het binnentreden.

Artikel 4         Algemene aanwijzingen

Alle aanwijzingen, gegeven door politie en overige hulpverleners, die worden gegeven in het belang van de openbare orde en/of veiligheid van personen en goederen, dienen stipt te worden nagekomen.

Artikel 5         Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 17 juli 2021 00:00 uur en geldt tot het tijdstip waarop door of vanwege de burgemeester bekend is gemaakt dat de verordening wordt ingetrokken.

Artikel 6         Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Noodverordening hoogwater 2021 gemeente Gennep. Afschriften van deze verordening zijn verkrijgbaar op de stadskantoor van de gemeente Gennep. Deze verordening is tevens raadpleegbaar via de website van de gemeente.

Deze verordening is inmiddels, ingevolge artikel 176, lid 2 van de gemeentewet, ter kennis gebracht van de gemeenteraad, van de commissaris van de Koning, de politiechef van de eenheid Venray-Gennep en van de Hoofdofficier van Justitie.

Gennep, 16 juli 2021

De voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,

A.S. Scholten