Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Milieueffecten Lob van Gennep

Het project Lob van Gennep gaat verder met 3 alternatieven. Voor deze alternatieven wordt onderzocht wat de milieueffecten zijn. Daarom is een procedure voor een milieueffectrapportage opgestart. In de vragen en antwoorden leest u wat dit inhoudt.

Wat gebeurt er de komende periode?

In 2020 worden de 3 alternatieven uitgewerkt en is er veel reken- en tekenwerk nodig. Leden van het projectteam zitten rond de tafel met mensen uit het gebied in werkateliers en omgevingswerkgroepen. De effecten van elk alternatief op het milieu en de leefomgeving worden onderzocht en er wordt onderzocht hoe de dijken er bij de 3 alternatieven uit gaan zien. Na het uitwerken van de alternatieven en effectonderzoeken kan een zorgvuldig afgewogen keuze worden gemaakt. Die keuze legt de Stuurgroep voor aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Heeft de Stuurgroep een voorkeur voor een van de alternatieven?

Nee, de Stuurgroep heeft geen voorkeur. De drie alternatieven worden gelijkwaardig uitgewerkt en onderzocht. Eind 2021 legt de Stuurgroep een voorkeursalternatief voor aan de minister en die neemt uiteindelijk de voorkeursbeslissing.

Zijn de gekozen alternatieven anders dan de alternatieven waarmee het project begon?

De alternatieven zijn anders. Bij de start van de verkenningsfase presenteerde het project twee mogelijke oplossingsrichtingen: Dubbele Dijken en Verbindende Dijken met waterkerende instroomvoorziening. Die werden vergeleken met de huidige situatie. In de verkenningsfase werden mensen uitgenodigd om mee te denken en mogelijke oplossingsrichtingen aan te dragen. Vervolgens kwamen we tot 12 mogelijke oplossingsrichtingen. Daarvan worden er 3 verder uitgewerkt: Reguliere Dijken, Verbindende Dijken met vaste drempel(s) en Verbindende Dijken met waterkerende instroomvoorziening.

Waarom is het alternatief 'Verbindende Dijken met waterkerende instroomvoorziening' een van de drie alternatieven?

Alle drie de alternatieven die we gaan uitwerken voldoen aan de drie projectdoelstellingen. Het alternatief Verbindende Dijken met waterkerende instroomvoorziening levert de hoogste waterveiligheid op voor dit gebied (overstromingskans van 1/3.000 per jaar ten opzichte van 1/300 voor de twee andere alternatieven). We merkten tijdens gesprekken dat er mensen zijn die tegen ‘de schuif’ zijn, maar ook dat er mensen zijn die graag de maximale waterveiligheid hebben. De drie alternatieven worden nu gelijkwaardig verder uitgewerkt en hiermee sluiten we aan bij die verschillende geluiden.

Waarom zijn de aangedragen oplossingsrichtingen die buiten het projectgebied liggen afgevallen?

Alle oplossingsrichtingen zijn getoetst aan de drie projectdoelen: het verbeteren van de hoogwaterveiligheid van het gebied, het verbeteren van de waterbergende werking van het gebied (en zorgen voor een waterstandsdaling stroomafwaarts) en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. De oplossingsrichtingen met oplossingen buiten het projectgebied voldeden niet aan deze drie doelstellingen. De oplossingsrichtingen zorgen bijvoorbeeld niet voor verbetering van de hoogwaterveiligheid van het gebied volgens de wettelijke waterveiligheidsnorm.

Kijk voor meer veelgestelde vragen en antwoorden op de website van Lob van Gennep.