Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Herinrichting Maasuiterwaard Gebrande Kamp (23-04-2021)

Rijkswaterstaat is voornemens in de Maasuiterwaard Gebrande Kamp bij Milsbeek een aantal maatregelen uit te voeren om het leefgebied voor waterplanten en –dieren verder te verbeteren. De omgevingsvergunning daarvoor is begin april verleend. Deze ligt nog tot en met donderdag 20 mei 2021 ter inzage op het gemeentehuis in Gennep. Op 29 april is er een online informatieavond waar de plannen worden toegelicht.

Op de plek waar nu een ondiepe plas ligt aan de zuidkant van de Tielebeek wordt een nieuwe langwerpige oevergeul aangelegd. De geul wordt circa 200 meter lang en maximaal 1,5 meter diep en komt geïsoleerd in de uiterwaard te liggen. Planten, vissen, insecten en ongewervelde waterdiertjes die van rustig, helder en plantenrijk water houden zullen hier goed kunnen gedijen. De geul draagt zo bij aan de biodiversiteit en ecologisch herstel van het Maassysteem.

Verbeteren kwelgeul

Verder wordt het oostelijke deel van de oeverwal tussen de Maas en de geïsoleerde geul verbreed en iets opgehoogd. Een ander onderdeel van de plannen is het verbeteren van de waterhuishouding in de bestaande kwelgeul die eerder al in 2016 is aangelegd vanuit het Programma Stroomlijn. Daar worden de drempels weer op de juiste hoogte gebracht. Bovendien wordt er een overloopje gegraven voor als de kwelgeul te vol raakt. Het huidige afwateringsgeultje naar de Tielebeek zal worden gedempt.

Behoud struinpaden

Rond de kwelgeul komt een afrastering tegen het vertrappen van de drempels door het aanwezige vee. Wandelaars kunnen na de werkzaamheden gewoon de huidige struinpaden blijven gebruiken zoals men gewend is.

Ontstenen Maasoever

Aan de stroomafwaartse kant van de Tielebeek wordt tussen rivierkilometer 158,6 en 159,0 op twee stukken de oeververdediging weggehaald. Zo krijgen natuurlijke processen als afkalving en aanzanding weer de ruimte een natuurlijkere oever te boetseren met zandstrandjes, steilranden en ondiep water. Daar is het beter toeven voor het waterleven dan een harde stenen oever.

Das en bever

De dassen- en beverburchten liggen buiten het werkgebied en er blijft voldoende foerageergebied behouden voor de dieren. Bij het uitgevoerde flora- en faunaonderzoek zijn verder geen beschermde soorten in het werkgebied aangetroffen. Van de bijzondere planten die voorkomen in de uiterwaard, zoals rode ogentroost en zacht vetkruid, blijven na de herinrichting voldoende populaties aanwezig.

Omgevingsvergunning nu ter inzage

Het ontwerp voor de maatregelen is afgestemd met de gemeente Gennep, de dorpsraden van  Milsbeek en Middelaar, Stichting Cultuurbehoud Milsbeek en Sportvisserij Zuidwest-Nederland. De omgevingsvergunning ligt nog tot en met donderdag 20 mei ter inzage op het gemeentehuis. Tot die tijd kunnen belanghebbenden desgewenst een zienswijze indienen, die de gemeente vervolgens in behandeling neemt. De stukken zijn alleen op afspraak in te zien.

Donderdag 29 april online informatieavond Gebrande Kamp

Rijkswaterstaat organiseert op donderdag 29 april aanstaande van 19.30 tot 20.30 uur samen met Arcadis een informatiebijeenkomst waar het ontwerp van de herinrichting Gebrande Kamp wordt toegelicht en er gelegenheid is vragen te stellen. Vanwege de coronarichtlijnen vindt deze bijeenkomst digitaal plaats. Deelname is gratis en aanmelden kan door een mail te sturen naar KRW.ZN@rws.nl.